Předpisy v přepravě


1. Obecně platné předpisy
2. Předpisy jednotlivých dopravců
3. Výklady předpisů
4. Rozsudky, nálezy, důvodové zprávy
5. Odborná literatura


1. Obecně platné předpisy

Přepravní smlouva, jako jeden ze smluvních typů, je v občanském zákoníku 89/2012 Sb.
Ustanovení o přepravě osob a nákladu se nachází v § 2550-2581 (str. 271 v souboru, na který vede link).
Občanský zákoník 89/2012 Sb. přebírá ustanovení o přepravě osob z občanského zákoníku 40/1964 Sb. a ustanovení o přepravě věcí z obchodního zákoníku 513/1991 Sb.
(V socialistickém občanském zákoníku 40/1964 Sb. se jednalo o ustanovení § 307-320, v kapitalistickém občanském zákoníku 40/1964 Sb. se jednalo o ustanovení § 760-773.)

Přeprava silniční (autobus) je v silničním zákoně (111/1994 Sb.).
Přeprava drážní (vlak, lanovka, metro, trolejbus, tramvaj) je v zákoně o drahách (266/1994 Sb.).
Přeprava silniční i drážní je v podrobnostech společně upravena přepravním řádem, vyhláškou MDS 175/2000 Sb.
Cenový výměr ministerstva financí, cenový věstník (seznam > ) je platný pro linkovou autobusovou dopravu, železniční dopravu a integrovanou dopravu. Určuje výši slev a další tarifní podmínky.
Metodický pokyn (seznam > ) ministerstva dopravy pro uplatňování žákovského jízdného je platný pro linkovou autobusovou dopravu, železniční dopravu a integrovanou dopravu a stanovuje postupy vyplňování, vydávání a používání žákovských průkazů a slev.

Historie změn zákona 111/1994 Sb. ohledně § 18a a 18b zde.
Historie změn zákona 266/1994 Sb. ohledně § 37 zde.
Předpisy historické, jejich zrušení, problémy, nové předpisy zde.2. Předpisy dopravců

Silničním zákonem a zákonem o drahách je dopravce zmocněn vyhlásit ve smluvních přepravních podmínkách výši přirážky za neprokázání se platným jízdním dokladem a výši přirážky za porušení přepravního řádu nebo neuposlechnutí pokynů pověřené osoby.

Přepravním řádem (vyhláškou 175/2000 Sb.) je dopravce zmocněn ve svých smluvních přepravních podmínkách upravit následující oblasti. Tato úprava je pro cestujícího závazná.

Obsah smluvních přepravních podmínek - pověření přepravním řádem zde >

Smluvní přepravní podmínky jednotlivých dopravců (rozcestník) zde >


3. Výklady předpisů

Pasáže obecně platných předpisů detailně:
Jak se "prokazuje" revizor a ostatní pověřené osoby? zde >
Jak se prokazuje revizor a jak úřední osoby? zde >
Kdo pověřuje pověřenou osobu? zde
Finanční kontrola zde
Je cestující povinen prokázat totožnost? zde >
Může dopravce pokutovat kouření na zastávkách? zde >
Vyloučení cestujícího, věci nebo zvířete z přepravy zde >
Přirážky a vyloučení z přepravy - podrobný rozbor podmínek a skutků zde >
Výše jízdného, které cestující zaplatí spolu s přirážkou zde >
Přestupky a trestné činy cestujících zde >
Přeprava psů a jiných zvířat zde >.
Nezaviněná jízda načerno zde >
Aspekty přepravní smlouvy - výklad, úvaha zde >
Krátkodobé překročení platnosti jízdenky z důvodu zpoždění zde >
Jízdní doklady a jízdenky; jízdenky časové i pro jednotlivou jízdu zde >
Nahrávání a fotografovaní cestujících revizorem a revizorů cestujícími zde >
Bezplatná a placená přeprava dětí do 6 let zde >
Revizor nebyl veřejný činitel zde >
Piktogramy - jejich závaznost i nezávaznost zde >
Přirážka - smluvní pokuta, nebo penále? zde >

Ochrana spotřebitele-cestujícího (1.) - obecná ustanovení občanského zákoníku zde >
Ochrana spotřebitele-cestujícího (2.) - (Ne)závaznost smluvních přepravních podmínek pro cestujícího zde >

Použité zkratky:
OZ - občanský zákoník 89/2012 Sb.
ObčZ - občanský zákoník 40/1964 Sb.
ObchZ - obchodní zákoník 513/1991 Sb.


4. Rozsudky, nálezy, důvodové zprávy

Parlament ČR - důvodová zpráva k novele zákona 111/1994 výňatek, plné znění.
Nález Ústavního soudu ohledně návrhu na zrušení povinnosti "černého pasažéra" zaplatit přirážku a prokázat totožnost souhrn, plné znění Pl US 33/2000.
Nález Ústavního soudu zamítl neoprávněnost ukládat cestujícím přirážky (již neaktuální) souhrn, plné znění 1. US 276/2001.
Shodně další nálezy Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 274/01 ze dne 1. 11. 2001 ke dni jízdy 7. 1. 1998; podobně sp. zn. III. ÚS 275/01 z 13. 12. 2001, IV. ÚS 274/01 z 19. 2. 2002, II. ÚS 275/01 z 28. 1. 2003,
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ohledně opakovaného uložení přirážky za jeden skutek souhrn, plné znění 24 Co 163/2003.
Nálezy Ústavního soudu ohledně právní způsobilosti 12 leté a 11 leté cestující zaplatit přirážku souhrn, plné znění III. ÚS 1019/08,
souhrn, plné znění II. ÚS 3176/12.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu - použití přiměřeného fyzického násilí revizorem vůči unikajícímu neplatícímu cestujícímu - souhrn, plné znění 1 As 34/2010.
Nález Ústavního soudu ke spotřebitelským smlouvám (podle ObčZ) a přirážce k jízdnému souhrn, plné znění II. US 474/2011.
Zpráva ombudsmana o šetření omezení přepravy osob se zdravotním postižením, které mají v držení psa se speciálním výcvikem (2012) souhrn, plné znění.
Nález Ústavního soudu k otázce nedostatku pasivní legitimace nezletilé (jedenáctileté) cestující přepravované v přítomností zákonné zástupkyně
souhrn, plné znění II. ÚS 1864/2016.
Nález Ústavního soudu k mimořádnému zastavení exekuce (z titulu přirážky za neprokázání se jízdním dokladem) rozbor-komentář, plné znění II. US 2230/2016.

Některé další nálezy ÚS a NSS - rozcestník.

Upozornění k publikovaným nálezům Ústavního soudu (http://nalus.usoud.cz):
Rozhodnutí Ústavního soudu publikovaná v elektronické podobě na této internetové stránce slouží pouze pro informaci o rozhodovací činnosti Ústavního soudu. Autentické jsou pouze originály a stejnopisy rozhodnutí se státním znakem a podpisem příslušné úřední osoby. Elektronické verze rozhodnutí Ústavního soudu jsou na internetové stránce nalus.usoud.cz k dispozici zdarma. Jejich další používání včetně používání doprovodných informací je povoleno pod podmínkou, že je výslovně uveden tento zdroj, zmíněna jeho bezplatnost a upozorněno na jeho neautentickou povahu.
Ústavní soud České republiky, Joštova 8, Brno, Česká republika


5. Odborná literatura

Přepravní kontrola a ukládání přirážek není tématem až tak frekventovaným. Na této stránce se nachází sbírka odkazů k přepravně-kontrolní problematice.


Odbornou literaturu, která se vztahuje ke kontrole jízdenek, jakož i rozsudky je třeba rozdělit do (alespoň) tří částí, do tří období:
Období "historie až 1994", období "1994-2000" a období "2000 až současnost".

V každém z těchto období platila jiná dopravně-přepravní legislativa. Období nejsou až tak striktní, protože odlišné byly (jsou) právní úpravy pro dopravy drážní, silniční a městskou.
Je třeba přihlédnout i k dalším zákoníkům a jejich změnám, kde změny probíhají v odlišném taktu, konkrétně: hospodářský zákoník - obchodní zákoník - občanský zákoník nebo socialistický občanský zákoník - kapitalistická novela občanského zákoníku - nový občanský zákoník.

Důvodem uváděného dělení je nesrovnatelnost dobových názorů za podmínek odlišné legislativy.


Historie až 1994 (s milníkem 1964)

Období je charakterizováno vydáním přepravních řádů v roce 1964.
V průběhu období dochází k hromadným změnám v občanském zákoníku a dále k nahrazení hospodářského zákoníku obchodním zákoníkem.

 • Kapras, J.: Jízda načerno, Právník, 1932, XIII, č. 9-10 (v ročníku 1932 článek nenalezen)
 • Fiala.J.-Švestka.J.: Úvaha nad některými otázkami osobní přepravy podle občanského zákoníku, Socialistická zákonnost, 1984, č. 3 - souhrn, náhled
 • Fiala.J.-Švestka.J.: K některým aktuálním otázkám osobní přepravy,Právník,1986, č. 10, - souhrn, náhled

1994 až 2000

Období je charakterizováno účinností zákona o silniční dopravě a o něco pozdější účinností zákona o drahách. Dále je období charakterizováno právním vakuem ohledně platnosti dosavadních přepravních řádů a je zakončeno novelou obou uvedených zákonů.
 • Zima. P.: Přepravní řády dnes, Právo a doprava, 1995, č. 6, str. 13-17, souhrn, náhled
 • Šturmová, D. - Ondruš, R.: Postavení "revizorů" městské hromadné dopravy, Správní právo, 1998, ročník 31, č. 6, str. 364-370, souhrn, náhled
 • Pazderka S.: Pokuta za jízdu načerno (Několik poznámek nad jedním rozsudkem), Právní rozhledy, 2000, č. 7, str. 307-308, souhrn, náhled
 • Vrcha P.: K institutu postihu (pokuty, přirážky) podle vyhlášky o městském přepravním řádu, Právní rozhledy, 2000, č. 9, str. 397-400, souhrn, náhled

2000 až současnost

Období je charakterizováno opětovnou explicitní kodifikací přepravy osob, zejména pak práv pověřených osob, zmocněním ministerstva vydat přepravní řád, a to v zákonu o silniční dopravě i v zákonu o drahách. A samozřejmě vydáním přepravního řádu. V průběhu období nabyl účinnosti nový občanský zákoník.
 • Parlament ČR, důvodová zpráva k novele zákonů 111/1994 Sb, a 266/1994 Sb. výňatek z důvodové zprávy
 • Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/2000 ze dne 10.01.2001 souhrn, plné znění
  jakož i další nálezy Ústavního soudu a jiných soudů - vizte výše.
 • Eliáš, K. a kolektiv: Občanský zákoník - velký akademický komentář - 2. svazek - § 488 - 880
 • Švestka, Dvořák, Fiala, Hrádek, Vojtek, Hajn a kolektiv: Občanský zákoník - komentář - svazek IV. (§ 2521 - 3081)

Diplomové a bakalářské práce
 • Bastlová, J.: Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, bakalářská práce, Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, rok 2004 - plné znění
 • Petržílek, I.: Zvukový a audiovizuální záznam jako důkaz v civilním procesu, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, rok 2011 - plné znění
 • Čapek, M.: Smlouva o přepravě věci, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, rok 2013 - plné znění
 • Cakl, D.: Totožnost - její ochrana a prokazování, bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, rok 2012 - plné znění
 • Roskovcová, B.: Návrh změny systému jízdného MHD pro konkrétní podnik, diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, rok 2012- plné znění
 • Janda F.: Právní aspekty jízdy načerno v dopravních prostředcích, diplomová práce,
  Masarykova univerzita, rok 2012 - souhrn, plné znění a diskuse
 • Puda, R.: Analýza vybraných sebeobranných situací v městské hromadné dopravě, bakalářská práce, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, rok 2013 - plné znění
 • Petr, D.: Agentní simulační model přepravní kontroly ve veřejné dopravě, bakalářská práce, Ćeské vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, rok 2013 - odkaz na web školy
 • Matyášek, M.: Optimalizace přepravní kontroly v sítích veřejné dopravy, bakalářská práce, Ćeské vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, rok 2013 - odkaz na web školy
 • Ambrož, J.: Přeprava osob po železnici v českém a německém právním řádu, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, rok 2014 - plné znění
 • Barták, M.: Práva a povinnosti cestujících ve veřejné osobní přepravě, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, rok 2014 - plné znění
 • Maginec, J.: Práva cestujícího při přepravě po železnici, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, rok 2016 - plné znění
 • Šmejkal, M.: Přepravní řády: vývoj a význam pro úpravu poměrů ze smluv o přepravě, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, rok 2016 - plné znění
 • Lhotská, A.: Systémy přepravní kontroly v MHD, bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, rok 2021 - plné znění
 • Naimanová, M.: Metody výběru jízdného v MHD, bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, rok 2021 - plné zněníZaměření stránek:
Obsah stránek není zaměřen ani na odírání cestujících a ani na podporu neplacení jízdného.
Cílem webu je poskytnout objektivní a vyvážené informace.


| hlavní stránka > předpisy |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03000.htm