Přirážky k jízdnému, přirážky a vyloučení z přepravy

Článek vyžaduje revizi podle novely přepravního řádu účinné od 1. 10. 2020

Kromě případů, kdy je cestující "pokutován" za nepředložení jízdenky je i široká škála důvodů pro "pořádkové pokuty".
Na druhé straně je i řada situací, kdy revizor přirážku uložit nemůže.

Citace předpisů:

Vztahy mezi cestujícím a dopravcem veřejné linkové dopravy
(1) Řidič a průvodčí vozidla veřejné linkové dopravy a jiná osoba pověřená dopravcem veřejné linkové dopravy a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy a bezpečnosti ostatních cestujících. Pověřená osoba je oprávněna
a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla,
c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího, aby se prokázal osobním dokladem a sdělil osobní údaje podle odstavce 2 písm. c).
zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění, § 18a


(4) Průvodčí drážního vozidla, osoba, která řídí drážní vozidlo, nebo jiná osoba ve veřejné drážní osobní dopravě pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti dopravy. Pověřená osoba je oprávněna
a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
b) vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplacení přirážky, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje drážní vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
c) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky,
d) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě; osobními údaji potřebnými k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému se rozumí jméno, příjmení a datum a místo narození a adresa pro doručování.
zákon 266/1994 Sb. drahách v platném znění, § 37, odst. 4


Porušením přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujícího, bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je, jestliže cestující při přepravě
a) nemá zakoupenu jízdenku při nástupu do vozidla, přestože mu dopravce umožnil její koupi před nástupem do vozidla,
b) nemůže se prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému na místě,
c) odmítá uvolnit místo pro cestujícího s platnou místenkou na toto místo nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace těmto osobám nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro cestujícího s dítětem do 10 let,
d) mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo,
e) otevírá za jízdy dveře vozidla nebo zábranu proti vypadnutí,
f) vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat z vozidla,
g) za jízdy vystupuje z vozidla nebo nastupuje do něj nebo se z něj vyklání,
h) nastupuje do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené,
i) uvádí bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle,
j) zdržuje se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla,
k) brání použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
l) kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno,
m) chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv nebo používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
n) znečisťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním,
o) poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující,
p) odemyká nebo zamyká klíčem nebo jiným předmětem, který není součástí vozidla, dveře vozu nebo oddílu ve vlacích veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní, regionální a na metru a dveře v tramvaji a autobusu,
r) vzal s sebou do vozidla nebo podal k přepravě jako cestovní zavazadlo věc, která nesmí být obsahem zavazadla, nebo
s) na dráze celostátní nebo na dráze regionální
1. zaviní zpoždění vlaku,
2. cestuje ve vlaku vyšší kvality a neprokáže se dokladem o zaplacení ceny příplatku za použití vlaku vyšší kvality,
3. cestuje ve vyšší vozové třídě, pro niž nemá odpovídající jízdenku,
4. cestuje bez místenky ve vlaku, v němž musí mít každý cestující místenku.
vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb. přepravní řád v platném znění, § 15


Výklad:

U textů, které komentují jednotlivé položky obecně platného předpisu, je výklad přímo v textu a je [oddělen hranatými závorkami a psán kurzívou].

Uložit přirážku k jízdnému či přirážku, v některých případech vyloučit cestujícího z přepravy je pověřená osoba (řidič, strojvedoucí, průvodčí či revizor, dále jen "revizor") podle zákona oprávněna ve čtyřech případech:
1. Cestující se neprokáže na vyzvání platným jízdním dokladem,
2. cestující přes upozornění porušuje přepravní řád,
3. cestující přes upozornění nedodržuje pokyny a příkazy pověřené osoby,
4. cestující znečišťuje vozidlo nebo svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje

5. Případy, kdy revizor není oprávněn přirážku/přirážku k jízdnému uložit.
6. Sankce ve zvláštních případech

Uložení přirážky (k jízdnému) nebo vyloučení cestujícího z přepravy jsou jednostranné právní úkony. Tyto úkony je revizor oprávněn učinit, ne však povinen.


ad 1. - Přirážka za neprokázání se platným jízdním dokladem

Přirážku k jízdnému (podle zákona o drahách) nebo přirážku (podle zákona o silniční dopravě) lze uložit cestujícímu, pokud se na vyzvání neprokáže platným jízdním dokladem (tj. jízdenkou nebo průkazem pro bezplatnou přepravu). Za samotný fakt neprokázání se platným jízdním dokladem nelze cestujícího vyloučit z přepravy. To je možné až tehdy, pokud cestující neuhradí dlužné částky na místě.
Bod 1. se liší od bodů 2. - 3. v tom, že přirážku lze uložit přímo, bez předchozí výzvy k odstranění nedostatku, a dále se liší v omezení práva revizora na vyloučení cestujícího z přepravy.
Samotné nezaplacení jízdného nebo neprokázání se jízdenkou nezakládá pověřené osobě povinnost přirážku od cestujícího vyžadovat. Zejména ve vozech s nástupem okolo řidiče bývá obvyklé osobu bez jízdenky nebo bez zaplacení toliko nesvézt.

Neprokázání se platným jízdním dokladem může mít tyto důvody:
A) Cestující jízdní doklad nemá, a proto se jím nemůže prokázat.
B) Cestující jízdní doklad má, ale nepředloží jej. To např. z důvodu, že jízdní doklad nemůže najít či jej zapomněl doma nebo z důvodu, že jízdní doklad odmítá předložit či jeho předložení váže na neoprávněnou podmínku.
C) Cestující jízdní doklad má, ale ten není platný.
Kdy je jízdní doklad neplatný, uvádí § 6 přepravního řádu, tj.
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami [např. nesprávně označená jízdenka nebo opakovaně označená; jízdní doklad použitý v jiné tarifní zóně; nedoloží předepsaným způsobem nárok na slevu; jízdenka neoprávněně za nižší cenu],
b) nejsou vyplněné předepsané údaje [např. nevypsání data platnosti jednodenní jízdenky; nevypsání čísla kmenového listu na časový kupón],
c) je používán bez vyžadované fotografie [např. i odlepená fotografie, ta je tam kvůli nepřenositelnosti jízdenky],
d) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití [nemusí jít jen o nečitelnost textu, může jít i o roztrhání jízdního dokladu na více kusů, o vyblednutí textu, zabalení žvýkačky do jízdenky apod.],
e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny [např. případy, kdy je druh jízdenky vázán na konkrétní stav, např. na studium cestujícího - v takovém případě při změně stavu, ukončení studia, nelze jízdenku používat ani v případě, že po stránce formy je jízdenka platná; dále pak padělky a pozměnění jízdního dokladu],
f) je použit neoprávněnou osobou [zejména například jízdní doklady znějící na jméno oprávněného držitele a použité jinou osobou, dá se sem zařadit i případ, kdy cestující zakoupí zlevněnou jízdenku a na slevu nemá nárok],
g) uplynula doba jeho platnosti [prošlý ZTP či ZTP/P průkaz u jízdenek, jejichž doba platnosti je vymezena lhůtou (v hodinách nebo minutách) nebo jejichž doba je vymezena kalendářními dny; taktéž u jízdenek pro jednotlivou jízdu, kde je s dostatečnou rezervou stanoveno, do jakého času nejdéle je nutno jízdu dokončit; u uplynutí doby platnosti je nutno vzít v úvahu, zda dopravce svým zpoždění neporušil splnění přepravní smlouvy],
h) nejde o originál [padělky a pozměněné jízdní doklady, ale i případy, kdy by předložený jízdní doklad by byl úředně ověřenou kopií originálu];

Dále pak jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová, kterou lze podle tarifu použít jen ve spojení s dokladem, na jehož základě byla vydána, je neplatná, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže [nejčastěji v případech, kdy si dítě nárokuje žákovské nebo poloviční jízdné, ale zapomíná na povinnost svůj nárok doložit průkazem].

Cestujícímu přepravní řád ukládá přesvědčit se o správnosti vydané jízdenky (§ 7 přepravního řádu).
V zásadě nelze přihlédnout k námitce cestujícího při kontrole, že cestující jízdné zaplatil řidiči/průvodčímu a ve správné výši, ale že dostal špatnou jízdenku nebo nedostal žádnou jízdenku.
Cestujícímu může být uložena povinnost prokázat se platnou jízdenkou už ve staničních prostorách (obvykle železniční nádraží nebo stanice metra). Po právní stránce je povinnost upravena § 16, odst. 5.

Přirážku / přirážku k jízdnému lze cestujícímu při porušení povinnosti uložit přímo.
Oproti některým následujícím bodům není třeba, aby byl cestující vyzván k zakoupení jízdenky před zahájením kontroly.

Přirážka (k jízdnému) za neprokázání se platným jízdním dokladem je v obou zákonech uvedena samostatně, odděleně od ostatních přirážek (tj. za porušení přepravního řádu, neuposlechnutí pokynů pověřené osoby, rušení, znečištění). Z toho jednoznačně vyplývá, že přirážku lze uložit samostatně vedle těchto ostatních přirážek a že součtem dvou přirážek je tak možné překročit zákonný limit (nyní 1500 Kč) stanovený pro přirážku (popř. přirážku k jízdnému).

Formulace v obou zákonech (111 a 266/1994 Sb.) "neprokáže se platným jízdním dokladem" je lepší, než byla předcházejících přepravních řádech "nemůže se prokázat jízdenkou". Je jasnější, zda se prokáže či nikoli, než zda mohl a prokázal či nemohl, mohl, ale nechtěl se prokázat atp.
Předložení jízdenky (resp. jízdního dokladu) cestujícím je jedinou možností. Zákon nepřipouští náhradní řešení, jako je svědectví jiných osob, čestné prohlášení, výpis z konta u elektronické peněženky, porovnání počtu cestujících a seznamu vydaných jízdenek ve voze ČSAD apod.
Starší judikát - č. 20/1984 ze Sbírky soudních rozhodnutí (rozsudek Krajského soudu v Ustí nad Labem 13 Co 75/83) uvádí, že "je rozhodující, zda se cestující při kontrole prokázal platnou jízdenkou, nikoliv to, zda jízdenku sice měl, ne však u sebe, anebo že jízdné zaplatil".

ad 2. přirážka za porušování přepravního řádu

Přirážku (pojem "přirážka" je shodný v zákonu o silniční dopravě i v zákonu o drahách) je možno uložit cestujícímu, který přes upozornění nedodržuje přepravní řád (vyhl. MDS 175/2000 Sb.). Namísto uložení přirážky lze tohoto cestujícího vyloučit z přepravy.
Oba zákony neuvádějí přirážku a vyloučení z přepravy disjunkčně (tj. buď jenom tak, a nebo jenom onak), proto je možné tohoto cestujícího vyloučit z přepravy a zároveň mu uložit přirážku; nebo mu uložit přirážku a v případě pokračování jej vyloučit z přepravy.

Jednání cestujícího porušující přepravní řád je výslovně vymezeno v § 15 přepravního řádu (vyhl. MDS 175/2000 Sb., dále též PŘ). Vedle toho může cestující porušovat přepravní řád nerespektováním jiných svých povinností v přepravním řádu uvedených.
Ve všech případech je zákonnou podmínkou upozornění cestujícího na zákaz (např. slovně, piktogramem). Současný text zákona "přes upozornění porušuje" je přísnější než text starších přepravních řádů "přes upozornění pokračuje v jednání".

Uložit přirážku lze jen, je-li cestující, který porušuje přepravní řád, upozorněn na své protiprávní jednání.
Zákon však již neříká, že upozornit cestujícího musí jen pověřená osoba. Upozorňujícím tedy může být jak běžný cestující, tak inkognito revizor, ale také piktogram nebo text, který na místě zdůrazňuje platnost zákazu (tj. text sám o sobě cosi nezakazuje, jen připomíná, že v obecně platných předpisech zákaz existuje). Možnost "upozornění piktogramem" je zmiňována již u některých jednotlivých bodů v textu článku 2.
Text, který je nositelem prvotní informace, místní úpravou, ten nelze považovat za upozornění (tj upozornění pro potřeby uložení přirážky nebo vyloučení cestujícího z přepravy).

2.1 Přirážka za porušení ustanovení § 15 PŘ
Porušením přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujícího, bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je,
jestliže cestující při přepravě
a) nemá zakoupenu jízdenku při nástupu do vozidla, přestože mu dopravce umožnil její koupi před nástupem do vozidla [pozn.: nechápu, jak se nezaplacením jízdného ohrožuje bezpečnost, zdraví či plynulost; bod a) by nemusel být vůbec uveden, nezaplacení jízdného může dopravce sankcionovat přímo, nemusí si pomáhat porušením PŘ],
b) nemůže se prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému na místě [pozn.: víceméně týž komentář o zbytečnosti odstavce; těžko si představit, že revizor ukládá cestujícímu přirážku za porušení PŘ, kde porušení PŘ spočívá v nezaplacení přirážky za nepředložení jízdenky],
c) odmítá uvolnit místo pro cestujícího s platnou místenkou na toto místo nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace těmto osobám nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro cestujícího s dítětem do 10 let [bez komentáře; je samozřejmé, že osoba porušující PŘ na místo nemá nárok, tedy např, cestující bez místenky nepustí cestujícího s místenkou, avšak pouze v době, která je ve SPP vyhrazena pro obsazení místa, později cestující na místo ztrácí nárok; dále cestující nad 10 let nepustí sednout cestujícího do 10 let s doprovodem; co se týče invalidních míst, na to mají rovnou měrou a bez vzájemných priorit nárok držitelé průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P a těhotné ženy; v tomto případě se zdá být výzva pověřené osoby nutná, protože piktogram zde jen vymezuje vyhrazená místa a nelze jej chápat jako upozornění na zákaz],
d) mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo [k porušení dochází již jednostranným hovorem; pro porušení PŘ není tedy třeba, aby řidič na sdělení nebo otázky cestujícího reagoval; pro splnění podmínky upozornit cestujícího na existující zákaz postačuje piktogram zákazu nebo text],
e) otevírá za jízdy dveře vozidla nebo zábranu proti vypadnutí [pro uložení přirážky nebo pro vyloučení z přepravy je třeba upozornění cestujícího; pro splnění podmínky upozornit cestujícího na existující zákaz postačuje piktogram zákazu nebo text],
f) vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat z vozidla [vyhazování je zakázáno také zákonem 361/2000 Sb. o pravidlech silničního provozu, zákaz se tedy vztahuje na všechny osoby, tj. i na pracovníky dopravce; pro uložení přirážky nebo pro vyloučení z přepravy je třeba upozornění cestujícího; pro splnění podmínky upozornit cestujícího na existující zákaz postačuje piktogram zákazu nebo text],
g) za jízdy vystupuje z vozidla nebo nastupuje do něj nebo se z něj vyklání [pro uložení přirážky nebo pro vyloučení z přepravy je třeba upozornění cestujícího, avšak pro jednorázovost děje je uložení přirážky nebo vyloučení z přepravy takřka nemožné; ustanovení se může využít třeba v případě škody nebo úrazu, kdy cestující pro své zavinění nemá nárok na náhradu škody]
h) nastupuje do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené [pro uložení přirážky nebo pro vyloučení z přepravy je třeba upozornění cestujícího],
i) uvádí bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle,[jako upozornění postačuje obvyklý text: "zneužití se trestá"]
j) zdržuje se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla [pro uložení přirážky nebo pro vyloučení z přepravy je třeba upozornění cestujícího; jde o zdržování se na stanovišti řidiče/strojvedoucího, průvodčího/vlakvedoucího],
k) brání použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla [pro uložení přirážky nebo pro vyloučení z přepravy je třeba upozornění cestujícího],
l) kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno [zákaz se vztahuje nejen na vozidla, ale také na ostatní přepravní prostory, např. haly a nástupiště; pro uložení přirážky nebo pro vyloučení z přepravy je třeba upozornění cestujícího; pro splnění podmínky upozornit cestujícího na existující zákaz postačuje piktogram zákazu nebo text; kouření v halách a na krytých nástupištích je vedle porušení přepravního řádu přestupkem; kouří-li zde zaměstnanec dopravce, jde u něho o porušení pracovní kázně a o přestupek, zaměstnanci nelze uložit přirážku],
m) chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv nebo používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním [pro uložení přirážky nebo pro vyloučení z přepravy je třeba upozornění cestujícího; tento bod neobsahuje zpěv a hru na živo - ty by se řešily, pokud by to bylo nutno, jako pokyn a příkaz pověřené osoby nebo jako rušení klidné přepravy a obtěžování cestujících],
n) znečisťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním [zákaz se vztahuje nejen na vozidla, ale také na ostatní přepravní prostory, např. haly a nástupiště; pro uložení přirážky nebo pro vyloučení z přepravy je třeba upozornění cestujícího; jednorázové znečištěním např. pozvracením se, by se dalo řešit jako škoda a její náhrada],
o) poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující [zákaz se vztahuje nejen na vozidla, ale také na ostatní přepravní prostory, např. haly a nástupiště, a na zařízení, např. zastávkový označník, jízdní řád, přístřešek,lavička, informační zařízení; možnost uložit přirážku vandalovi až po jeho napomenutí je v tomto případě spíš směšná; na druhé straně je tady vždy při poškození občanskoprávní nárok na náhradu škody, u tohoto nároku není třeba předchozího upozornění; v případě nároku na náhradu škody nejsou dopravci nijak zvýhodněni oproti ostatním poškozeným; k znečištění nebo poškození nemusí dojít v opilosti nebo v hrubé nedbalosti, jak udávaly předchozí přepravní řády],
p) odemyká nebo zamyká klíčem nebo jiným předmětem, který není součástí vozidla, dveře vozu nebo oddílu ve vlacích veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní, regionální a na metru a dveře v tramvaji a autobusu,
r) vzal s sebou do vozidla nebo podal k přepravě jako cestovní zavazadlo věc, která nesmí být obsahem zavazadla [Cestující sebou vezme nepovolené zavazadlo (zejména nabitou zbraň, nebezpečnou látku, nebo věc přes 50 kg; § 19) a nebo sebou vezme látku podmíněně přepravovanou, u které nesplňuje povolující podmínky (láhev s topným plynem nad 10 kg obsahu, nádobu s topnou naftou nad 20 l, nezajištěný nebo otevřený akumulátor; § 19) Prakticky by uložení přirážky za porušení PŘ bylo problematické; vzhledem k jednorázovosti nedovoleného chování, ke vzniku nedovolené situace se nenaplní podmínka zákona, že přirážku uloží pověřená osoba poté, co cestující přes upozornění pokračuje v nedovoleném jednání. Není proveditelné "odnebezpečnit" nebezpečnou látku, není žádoucí ve voze vyjímat ze zbraně náboj. Cestující tedy nemá po upozornění možnost přestat porušovat PŘ. V uvedeném případě by bylo optimální řešení pouze vyloučení závadné věci z přepravy. Na druhé straně akumulátor během jízdy zabezpečit lze jakož i psu náhubek dál lze, a až cestujícímu, který odmítne napravit nedostatky na přepravovaném akumulátoru či psu, lze uložit přirážku za porušení přepravního řádu. Dřívější přepravní řády uváděly sankční taxu za přepravu nedovoleného zavazadla; ta v současných předpisech výslovně uvedena není.],
nebo
s) na dráze celostátní nebo na dráze regionální
1. zaviní zpoždění vlaku,
2. cestuje ve vlaku vyšší kvality a neprokáže se dokladem o zaplacení ceny příplatku za použití vlaku vyšší kvality,
3. cestuje ve vyšší vozové třídě, pro niž nemá odpovídající jízdenku,
4. cestuje bez místenky ve vlaku, v němž musí mít každý cestující místenku.
[Prakticky by uložení přirážky za porušení PŘ bylo problematické; vzhledem k jednorázovosti nedovoleného chování, ke vzniku nedovolené situace se nenaplní podmínka zákona, že přirážku uloží pověřená osoba poté, co cestující přes upozornění započne nedovolené jednání nebo v něm pokračuje. Opět i zde je možnost uplatnění nároku na náhradu škody, pokud zpožděním vlaku uloží správce dráhy sankci dopravci]


2.2 Přirážky za jiná porušení PŘ, v § 15 neuvedená
Cestující překročí své oprávnění obsadit jen jedno volné místo k sezení (§ 8), přepravní řád porušuje obsazením dvou nebo více míst k sezení. [Pro uložení přirážky nebo pro vyloučení z přepravy je třeba upozornění cestujícího; postupovat lze cestou nerespektování pokynu a příkazu pověřené osoby, kde výzva k uvolnění zabraného místa je legitimní díky uvedenému ustanovení].
Dítě do 6 let se přepravuje bez doprovodu a nebo s doprovodem osoby ne starší 10 let (§ 10). [Těžko si lze představit po etické stránce uložení přirážky přepravovanému dítěti do 6 let; z hlediska zákonů 111 a 266/1994 Sb. by uložení přirážky bylo možné, avšak její uložení by blokovalo asi ustanovení občanského zákoníku o způsobilosti dětí k právním úkonům v rozsahu podle své rozumové vyspělosti]
Cestující se při stání za jízdy nedrží (§ 16). [Cestujícímu může být uložena přirážka po upozornění na závadný stav.]
Cestující nastupuje nebo vystupuje mimo zastávku bez souhlasu řidiče, naskakuje nebo vyskakuje do/z vozu za jízdy, nerespektuje u dveří vyhrazený směr jen pro nástup nebo jen pro výstup. [Prakticky by uložení přirážky za porušení PŘ bylo problematické; vzhledem k jednorázovosti nedovoleného chování se nenaplní podmínka zákona, že přirážku uloží pověřená osoba poté, co cestující přes upozornění pokračuje v nedovoleném jednání. Směrovky u dveří nelze považovat za upozornění, je to prvotní informace pro cestujícího; tato otázka je v testech pro revizory DPP.]

Cestující nesplní povinnost zaplatit za cestovní zavazadlo sjednanou cenu (§ 21). [Starší přepravní řády umožnily uložení přirážky cestujícímu za nepředložení jízdenky za zavazadlo. Současné předpisy toto právo dopravci vysloveně nedávají, nezaplacení dovozného je však možno řešit jako porušení přepravního řádu. Z toho vyplývá, že cestující by měl být před uložením přirážky napřed vyzván k odstranění nedostatku a až po marné výzvě by mu mohla pověřená osoba uložit k úhradě přirážku.]
Cestující sebou vezme do vozu psa bez náhubku nebo bez vodítka nebo psa beze schrány umístí na sedadlo; nebo cestující vezme sebou jiné zvíře a to není umístěno ve schráně (§ 23). [Cestující porušil přepravní řád a cestující má možnost vytknuté nedostatky na místě napravit - sundat psa ze sedadla, dát psovi náhubek nebo vodítko, umístit zvíře do schrány. Pokud tak cestující neučiní (ať svévolně, nebo pro nedostatek vybavení), může mu uložit pověřená osoba přirážku.]

ad 3. Přirážka za neuposlechnutí pokynů a příkazů pověřené osoby

Nelze vše stěsnat do předpisů, neb šedivá je teorie a košatý je strom života.
Pro tento případ oba zákony pamatují na možnost operativních pokynů, výzev, příkazů a zákazů (dále též jen "pokyny") daných pracovníkem dopravce cestujícím.
Ač to zákon vysloveně neuvádí, mělo by jít o pokyny sloužící k zajištění plynulosti dopravy, nástupu, výstupu a pohodlí osob, pokyny k zajištění bezpečnosti osob nebo o pokyny, k nimž je pověřená osoba oprávněna podle obecně platných předpisů. Naproti tomu neuposlechnutí příkazu "slečno, dejte mi vaše telefonní číslo" lze těžko chápat jako porušení povinnosti dané zákonem.

Je tak možnost, aby cestujícímu bylo zakázáno to, na co přepravní řád v zákazech vysloveně nepamatoval.
Často dopravci tyto zákazy dávají do vylepených piktogramů, zde však - stejně i jako ve smluvních přepravních podmínkách - nemají žádný právní význam.

Přirážku (pojem "přirážka" je shodný v zákonu o silniční dopravě i v zákonu o drahách) je možno uložit cestujícímu, který přes upozornění nedodržuje pokyny a příkazy pověřené osoby. Namísto uložení přirážky lze tohoto cestujícího vyloučit z přepravy.
Oba zákony neuvádějí přirážku a vyloučení z přepravy disjunkčně (tj. buď jenom tak, a nebo jenom onak), proto je možné tohoto cestujícího vyloučit z přepravy a zároveň mu uložit přirážku.
Ve všech případech je zákonnou podmínkou upozornění cestujícího.

Z konstrukce věty uvedené v zákoně vyplývá, že uložit přirážku lze jen, je-li cestující upozorněn.
V praxi by se jednalo o případy, že cestující na výzvu pověřené osoby nereaguje (ignoruje, odmítá), následně je pověřenou osobou nebo kýmkoli jiným upozorněn na pokyn, tzn. pokyn je mu zopakován, zdůrazněn nebo vysvětlen. Pokudy ani poté cestující pokynu neuposlechne, může mu být uložena pověřenou osobou přirážka.

V praxi se může jednat o tyto pokyny:
Cestující nezaplatí uloženou přirážku hotově a neuposlechne pokyn revizora k prokázání totožnosti. Za neuposlchnutí výzvy - nesplnění povinnosti prokázat totožnost - může revizor uložit cestujícímu další přirážku.

Řidič/průvodčí zakáže cestujícímu konzumaci potraviny ve voze, ať už z důvodu drobení potraviny na sedadlo či podlahu (pečivo, sušenky, ...) nebo z důvodu obtěžování cestujících zápachem jídla (sýr, bagety, ...) nebo z důvodu rizika znečištění ostatních cestujících (párek s hořčicí na tácku, pivo v kelímku, zmrzlina, ...).
Řidič/průvodčí zakáže cestujícímu nástup a přepravu s obutými kolečkovými bruslemi z důvodu bezpečnosti cestujícího a spolucestujících.
Pracovník dráhy vyzve cestujícího k opuštění prostoru, do kterého nemají cestující přístup (např. kolejiště).


ad 4. Rušení a obtěžování

Vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, ... pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje.

Přirážku (pojem "přirážka" je shodný v zákonu o silniční dopravě i v zákonu o drahách) je možno uložit cestujícímu, který svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje. Namísto uložení přirážky lze tohoto cestujícího vyloučit z přepravy. Oba zákony neuvádějí přirážku a vyloučení z přepravy disjunkčně (tj. buď jenom tak, a nebo jenom onak), proto je možné tohoto cestujícího vyloučit z přepravy a zároveň mu uložit přirážku.
Povinnost upozornit cestujícího na jeho deliktní chování a vyzvat jej k nápravě se na tuto část věty nevztahuje.
Na druhé straně bych se obyčejně lidsky klonil k nepsané povinnosti vyzvat k "ukončení rušení" tam, kde je to možné, zejména pak tam, kde je nejasná hranice mezi rušením a nerušením - zejména u akustických projevů.

Zákony nežádoucí jednání vymezují obecně věcně, a ne taxativním výčtem, jako je tomu v případě přepravního řádu.

V praxi může jít zejména o následující případy:
Hudba a zpěv na živo, pokud s muzicírovním ostatní cestující nesouhlasí. (pozn.: Reprodukovaná hudba je již zakázaná přepravním řádem.)
Bezdůvodné nadávání cestujícího alespoň dvěma jiným cestujícím. Postačí nadáváni i jednomu, pokud další cestující pociťují situaci jako újmu. Hádka mezi dvěma cestujícími, kde způsobená "atmosféra" obtěžuje ostatní spolucestující.
Cestující ve rvačce, zejména iniciátor nebo útočník.
Nemytý, špinavý, zapáchající cestující.
Kouřící cestující (neplatí ve vozech pro kouření vyhrazených a ve vyhrazených částech nástupišť) nebo i cestující, který právě dokouřiv nastoupí do vozu a zde dýchá.
Značně opilý cestující, který je zejména bezvládný, špinavý, zvrací, pere se a podobně.
Žebrající cestující.
Kupodivu by se sem zařadil také cestující, který vybírá na veřejnou sbírku, protože v dopravních prostředcích je konání sbírky zákonem zakázané. Takový cestující by se navíc vystavoval riziku správního postihu od krajského úřadu.
Cestující hrubě porušujíci běžná pravidla společenského chování.ad 5. Ne vždy revizor uložit přirážku smí

Sankci nelze uložit, a ani cestujícího nelze vyloučit z přepravy za porušení smluvních přepravních podmínek (s výjimkou případu jízdenky použité v rozporu se smluvními přepravními podmínkami či tarifem).
Smluvní přepravní podmínky mohou stanovit jen výši přirážky (výše přirážek podle druhu). Nemohou zakládat nové druhy přirážek, určovat jiná postižitelná jednání.
Stejně tak cestujícím nelze ukládat různé povinnosti ve smluvních přepravních podmínkách, jakož ani příkazy a zákazy formou piktogramů ve voze či v ostatních přepravních prostorách. Piktogramy jsou relevantní jen potud, pokud je jím cestující upozorněn na nějaký zákaz nebo příkaz vyplývající z obecně platných předpisů.
V ostatních případech mají piktogramy význam zdvořilé žádosti dopravce vůči cestujícím. Zároveň se jimi vyjadřuje vůle dopravce (ředitelství) a v duchu piktogramu pak mohou pověřené osoby vydávat své pokyny.

Přirážku nelze uložit, a ani cestujícího nelze vyloučit jen za to, že je cestující pod vlivem alkoholu (dřivější předpisy to umožňovaly). Jednak revizor a ani jiní pracovníci dopravce nemohou dávat cestujícím "dýchnout", jednak pro zákony či přepravní řád není podnapilost zákonným důvodem k uložení přirážky nebo k vyloučení z přepravy. (Samozřejmě, pokud se cestující "sežere jak prase", je bezvládný, špinavý, zvrací, pere se a podobně, pak zde důvod k uložení přirážky a k vyloučení z přepravy je - vizte bod 4.)
Přirážku nelze uložit za jedení ve voze. Na tento zákaz přepravní řád nepamatoval. Na druhé straně však musí při jídle a pití zachovávat cestující čistotu, nesmí nikoho ohrožovat potřísněním svojí stravou, nebo pojídat aromatické potraviny.

Přirážku nelze uložit také v případě, že fotografuje, fotografuje nebo natáčí revizora, píše SMS (takové případy se staly). Fotografovat revizora bez jeho souhlasu není správné, zde je náprava možná jen občanskoprávní cestou.

ad 6. Sankce ve zvláštních případech

Smluvnímu partnerovi (ať cestujícímu nebo dopravci) lze uložit smluvní pokutu podle občanského zákoníku, pokud je tato smluvní pokuta sjednána.
Vzhledem k charakteru smluv o přepravě se písemná smlouva se sjednáním smluvní pokuty v praxi nevyskytuje; přicházela by však v úvahu třeba u objednaných jízd.

Smluvní pokuty ve veřejné přepravě osob
V jedné nedopravní kauze rozhodl Ústavní soud (sp. zn: I. ÚS 3512/11), že smluvní pokuta nemůže být "uschována" v obecných obchodních podmínkách (tedy dokumentu srovnatelném se smluvními přepravními podmínkami).
Nemožnost platného uvedení smluvních pokut je třeba odlišit od práva na uvedení výše přirážky (přirážky k jízdnému), neboť přirážka (přirážka k jízdnému) nemá charakter smluvní pokuty, ale má charakter penále*), tzn. je cestujícímu ukládána na základě zákona, nikoli na smluvní bázi. Zákon také ukládá dopravci povinnost uvést ve svých smluvních přepravních podmínkách výši přirážky (="sazebník pokut").

Za smluvní pokutu by v každém případě bylo možno v současnosti považovat přirážku za nezaplacení dovozného za zavazadla.
Tato přirážka vypadla ze současné přepravní legislativy oproti přepravním řádům ze šedesátých let. Bylo by obtížné ji uplatnit podle občanského zákoníku 40/1964 Sb. (do 31. 12. 2013), kde bylo zapotřebí písemné sjednání smluvní pokuty a ke kterému se vztahuje i výše citovaný nález ÚS, naopak od 1. 1. 2014 podle občanského zákoníku 89/2012 Sb. postačí sjednání smluvní pokuty, zde by uplatnění smluvní pokuty za nezaplacení dovozného za zavazadlo bylo průchodnější.

*) Názory se různí: Podle jednoho směru se jedná o smluvní pokutu, podle druhého směru o penále.


12. 1. 2014, úprava 5. 9. 2014, 21. 12. 2015

| hlavní stránka > předpisy > výklad přirážky a vyloučení |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03305.htm