Jízdné za děti do 6 let

Je vžitá informace, že děti do šesti let jsou přepravovány bezplatně.
V uplynulých letech byla bezplatná přeprava dětí omezena na jedno nebo dvě a byla omezena samostatnými sedadly dětí. Kromě neintegrované autobusové dopravy byla zároveň podmínka, že doprovod dítěte musel mít platnou jízdenku (nemohl jet "na černo", nesměl být bezplatně přepravovaným průvodcem invalidy).


Citace předpisů:

Cenový výměr Ministerstva financí 1/2024 ze dne 15. 12. 2023 vydaný v Cenovém věstníku v částce 16/2023 (každoročně obvykle vydáván nový).
Seznam cenových věstníků.


Příloha 1 (integrovaná doprava):
10. Bezplatně se přepravují:
10.1. Děti do 6 let ve všech vozových třídách (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dětí do 6 let).


Příloha 2 (železniční doprava):
Část III
Bezplatně se přepravují:
1. Děti do 6 let ve všech vozových třídách podle podmínek stanovených tímto výměrem.

Část IV
2.2 Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou nebo osoba přepravovaná podle části III. bodu 2. má nárok s sebou bezplatně přepravit děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin).


Příloha 3 (veřejná linková osobní vnitrostátní pravidelná silniční doprava; jednodušeji: autobusová doprava)
Část II
Čl. 2
Bezplatně se přepravují:
1. Děti do 6 let.

Čl. 8
1. Děti do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně.
2. Dítě v kočárku se přepravuje včetně kočárku bezplatně.

Výklad:

Pro městskou hromadnou dopravu

Bezplatná přeprava dětí v městské hromadné dopravě není regulována ministerstvem financí, bezplatná přeprava dětí je zde stanovena tarifem konkrétního dopravce, resp. je regulována místním úřadem.
(Regulaci slev bylo možné nalézt naposledy v cenovém výměru 1/2015 ze dne 26. 11. 2014, v částce Cenového věstníku 13/2014, a to v části II, v "šedivém" bodu 7)

Obvykle tarif nebo smluvní přepravní podmínky městského dopravce obsahují ustanovení o bezplatné přepravě dětí do 6 let, někde až do 15 let.

Pro linkovou autobusovou dopravu, pro železniční dopravu a pro integrovanou dopravu

Bezplatnou přepravu pro děti do 6 let stanovuje dopravcům železničním i linkovým autobusovým cenový výměr Ministerstva financí.

Pro bezplatnou přepravu dítěte je jeho věk do 6 let*) podmínkou nutnou, nikoli však postačující.
*) V den šestých narozenin již dítě platí jízdné.

Přeprava dětí do 6 let je v zásadě bezplatná, avšak s výjimkou.
Výjimkou je chybějící jízdenka*) doprovodu v železniční dopraě a v integrované dopravě.
V případě výjimky hradí dítě do 6 let poloviční jízdné a bez jeho zaplacení se stává cestujícím bez platné jízdenky.
*) Ve slově "jízdenka" se terminologicky rozchází tento cenový výměr s novelizovaným přepravním řádem (175/2000 Sb), kde přepravní řád při své novele opustil slovo jízdenka (ve významu ten druh jízdního dokladu, který je cestujícím placený) a používá již jen vyšší pojem "jízdní doklad".

Již neplatí dřívější omezení bezplatné přepravy při vyšším počtu dětí (více jak 1 nebo více jak 2 na jednoho doprovázejícího cestujícího; z cenového výměru vypuštěno počínaje cenovým výměrem 1/2023 ze dne 15. 12. 2022).
Již neplatí dřívější omezení bezplatné přepravy při obsazení samostatného sedadla dítětem (z cenového výměru vypuštěno počínaje cenovým výměrem 1/2018 ze dne 29. 11. 2017) a již neplatí při použití místenky pro dítě (z cenového výměru vypuštěno počínaje cenovým výměrem 2/2022 ze dne 10. 2. 2022).
Podmínky pro bezplatnou přepravu dětí jsou odlišné pro dopravu autobusovou, železniční, integrovanou a městskou.


1. Jízdenka cestujícího (výjimky z nároku na bezplatnou přepravu)
V dopravě integrované je navíc právo na bezplatnou přepravu dítěte do 6 let přepravu vázáno na platnou jízdenku cestujícího. V dopravě železniční je podobně právo na bezplatnou přepravu dítěte do 6 let přepravu vázáno na platnou jízdenku cestujícího nebo na průvodce ZTP/P.

Nárok na bezplatnou přepravu dítěte zde nemají cestující, kteří nemají platnou jízdenku, jedou tzv. na černo. A to ať neplatili vůbec, či ať je jejich jízdenka neplatná z jiného důvodu (propadlé žákovské průkazy, průkazy ISIC, ZTP, nedoložená nebo neoprávněná sleva apod.)
Nárok na bezplatnou přepravu dítěte zde také nemají cestující, jejichž jízdním dokladem není jízdenka. Jde nejčastěji o průvodce invalidy ZTP/P (jen v integrované dopravě, ne v železniční), o cestující přepravující se bezplatně na základě předpisu (poslanci, ústavní soudci apod.), popř. kontrolní orgány.

Cestující s předplacenou časovou jízdenkou - byť za konkrétní jízdu přímo neplatí - mají nárok na bezplatnou přepravu dětí.
V neintegrované autobusové dopravě není bezplatná přeprava dítěte do 6 let podmíněna jízdenkou doprovázejícího cestujícího.


Jízdní doklad opravňuje cestujícího k jízdě. Nejčastěji jím bývá jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová (např. měsíční, zaměstnanecká). Vzácněji je jízdním dokladem průkaz opravňující k bezplatné přepravě.
Jízdenka je ten druh jízdního dokladu, který je placený. Jízdenka nemůže být nikdy bezplatná.
Jízdní doklad je širší pojem než jízdenka.

2. Dítě v kočárku
V neintegrované autobusové dopravě je dítě v kočárku přepravováno vždy bezplatně
V neintegrované autobusové dopravě se obsazený kočárek (coby zavazadlo) přepravuje bezplatně.
V ostatních případech samotný obsazený kočárek může podle tarifu dopravce buď podléhat placení dovozného za spoluzavazadlo nebo být přepravován zdarma.

3. Doložení nároku
Narozdíl od mládeže nad 15 let (kde je sleva podmíněna předložením průkazu) se u dětí do 6 let právo na bezplatnou přepravu (t.j. věk dítěte) nedokládá, a za samotné neprokázání věku do 6 let proto nehrozí cestujícímu ani dítěti žádná sankce. Důkazní břemeno je zda na pověřené osobě.

Doprava autobusová vs. integrovaná
Problém může nastat s výkladem, kdy jde o autobusovou dopravu a kdy o integrovanou dopravu.
Na jedné straně některé autobusové linky jsou plně zařazeny do integrovaného dopravního systému (IDS): používají jednotný tarif IDS, všichni dopravci uznávají předplatné IDS a někdy i jízdenky pro jednotlivou jízdu. Zde asi problém nenastává, linka je považována za integrovanou dopravu.
Na druhé straně některé autobusové linky jsou sice zařazeny do integrovaného dopravního systému, ale jen v tom rozsahu, že uznávají předplatné IDS, zatímco v ostatních případech vydávají jednotliví dopravci své vlastní jízdenky podle svého, navzájem odlišného tarifu.
Jsou i případy, kdy spoj jede částečně prostorem IDS a částečně prostorem mimo IDS. V jiných případech spoj projíždí dvěma různými IDS ve dvou sousedících krajích.
Výklad, zda jde o integrovanou dopravu či ne, se může pro různé hybridní případy lišit: Úseky s uznávanou integrací lze považovat za integrovanou dopravu vždy, nebo jen v případě, že cestující nevyjede z integrovaného prostoru, nebo jen v případě, že cestující použije integrovaný jízdní doklad. Možností je víc, a všechny z nich lze obhájit.

Doprava železniční vs. integrovaná
Železniční doprava není nikdy plně integrovaná, železnice si vždy zachovává "svoji tvář" (svůj tarif, své smluvní přepravní podmínky) a integraci pouze připouští.

Přepravní řád (vyhl. 175/2000 Sb.) povoluje přepravu dětí do 6 let pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let. Tuto úpravu kopírují i cenové předpisy, pak patrně z toho důvodu není řešeno jízdné za dítě do 6 let v doprovodu dítěte pod 10 let.
Pokud by situace nastala, že dítě do 6 let by jelo samo či v doprovodu cestujícího ve věku 6-10 let, došlo by jednak k porušení přepravního řádu a tím k právu dopravce vyloučit z přepravy cestujícího mladšího 6 let, a jednak by došlo k neoprávněné bezplatné přepravě cestujícího mladšího 6 let, neboť bezplatná přeprava je podmíněna přítomností staršího doprovodu.
Nechá se předpokládat, že by ve skutečnosti nebyl řešen vyloučením z přepravy nebo přirážkami, a podle okolností ponecháním dětí ve voze a dojetím do jejich cílové zastávky; snad ve výjimečném případě by mohly být děti předány prostřednictvím policie rodičům.
Na tomto místě je řešení situace více dáno citlivým postupem pověřené osoby, než striktním dodržováním předpisů.
Proti uložení přirážky za porušení přepravního řádu je také fakt nezpůsobilosti k právním úkonům malého dítěte.


25. 12. 2023 (15. 9. 2014)
(revize ve vztahu ke změně v Cenovém věstníku Ministerstva financí č. 16/2023; archívní článek podle CVMF 25/2022 zde)
(revize ve vztahu ke změně v Cenovém věstníku Ministerstva financí č. 14/2018; archívní článek podle CVMF 13/2014 zde)
(revize ve vztahu ke změně v Cenovém věstníku Ministerstva financí č. 13/2014; archívní článek podle CVMF 12/2013 zde)


| hlavní stránka > předpisy > výklad - bezplatná přeprava dětí do 6 let |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03315.htm