RůznéTest pro pražské cestující na Lidovky.cz

Umíte skutečně jezdit pražskou MHD? Otestujte si, jestli jste postrach spolucestujících, nebo vzorný pasažér


Spustit test.Novela přepravního řádu

S účinností od 1. 10. 2020 byl novelizován přepravní řád - vyhláška MDS 175/2000 Sb..
Přinesl sebou dost nápadných i méně nápadných změn. Zároveň navazuje na unijní právo.


Nejnápadnější změnou je zánik pojmů jízdenka a místenka a jejich nahrazení pojmy jízdní doklad a rezervační doklad.

Novelizovaný přepravní řád samozřejmě obsahuje i řadu ostatních změn.
Nejpodstatnější je úprava vzniku přepravní smlouvy. Nově tak - ve shodě s občanským zákoníkem a některými nálezy Ústavního soudu - je počátek přepravní smlouvy určen nástupem cestujícího do vozu. Odpadla tedy vazba na zakoupenou jízdenku; placení jízdného je již plněním z této smlouvy, nikoli podmínkou jejího vzniku.

Spolu s rozvojem techniky už je dnes povinné, aby dopravce zveřejnil své smluvní přepravní podmínky na webu. S tím odpadla povinnost tyto SPP zveřejňovat ve voze. Vozová vývěska je dnes jen dobrovolná.

Osobně vidím problematickým nové ustanovení, jímž může dopravce ve smluvních přepravních podmínkách ukládat cestujícím zákazy nebo příkazy a ty jsou závazné. Podle dosavadní právní úpravy byly zákazy a povinnosti uvedeny jednotně v přepravním řádu a cestující tak znal své povinnosti bez ohledu na to, s kterým dopravcem zrovna jede.

Další změnu už jen heslovitě:
zaveden pojem jednotný jízdní doklad, zde je přepravní řád také prováděcí vyhláškou k zákonu 194/2010 Sb. o veřejných službách;
možnost definovat či specifikovat MHD;
pojem pověřená osoba nemá v přepravním řádu svojí vlastní definici, dochází ke sjednocení se zákonem;
zavádí se fráze, že jízdní doklad není považován za platný, namísto původního je neplatný, neboť jeho neplatnost byla relativní, byla v některých případech pouze za konkrítních podmínek;
kvůli obézním osobám umožňuje přepravní řád smluvním přepravním podmínkám umožnit obsazení více než jednoho místa k sezení;
je na dopravci, jak umožňovat či neumožňovat přepravu vozidel na bázi bicyklu (tří/čtyřkolky, elektokoloběžky apod.), neboť technický vývoj může být lépe následován upravami SPP oproti novele vyhlášky;
byla odstraněna nevhodná formulace, že rezervační doklad (místenku) na vyhrazené invalidní místo může zakoupit pouze invalida; dnes ji může zakoupit kdokoli (např. rodinný příslušník), ale invalida musí za jízdy prokázat, že má na invalidní místo nárok; v opačném případě je místo povinen postoupit osobě, která nárok prokáže, byť nemá zakoupený rezervační doklad

vyhláška 175/2000 Sb., přepravní řád (od 1. 10. 2020)TISKOVÁ ZPRÁVA

Studenti nemají jízdné levnější, aneb nechci slevu zadarmo

Studenti nad 18 let nemohou ve vlacích a linkových autobusech jezdit za zlevněné jízdné. Nárok na slevu mají pouze studenti s předepsaným průkazem.
Zlevněné jízdné upravuje již podruhé a shodně cenový výměr. Ten zároveň i uvádí, za jakých podmínek se poskytuje sleva jednotlivým skupinám cestujících. Studenti často prokazují své studium nestandardními doklady - v takovém případě jim nemusí být sleva přiznána a může jim být uložena přirážka až 1500 Kč.


Co je předepsaným průkazem?
Studenti ve věku 18-26 mohou dostat slevu pouze tehdy, pokud se prokáží oranžovým žákovským průkazem ... Namísto oranžového žákovského průkazu se může student prokázat platnou kartou ISIC ...
...


tisková zpráva ze dne 11. 1. 2019Nové odznaky u Plzeňských městských dopravních podniků

Během února a března 2018 proběhla postupně výměna revizorských odznaků

Dosavadní oválné odznaky ve čtyřech barvách města jsou nově nahrazeny zlatými odznaky s novým, "šipkovým" logem města. Zdroj: pmdp.cz a informace od revizora


původní odznak a průkaz


nový odznak a průkazNejedeš načerno?


Akcí "nejedeš načerno?" se snaží Dopravní podniky hlavního města Prahy ve spolupráci s ROPIDem vést cestující k řádnému placení za odebrané přepravní služby.

nejedesnacerno.czPřepravní kontrola (epravo.cz)

Shrnutí práv a povinností přepravních kontrolorů, dopravních kontrolorů: Ohlédnutí do minulosti i současnost. Vztahy k cestujícím, k řidičům a průvodčím, k policii


plné znění článku na epravo.cz ...Nález Ústavního soudu z pohledu revizora (epravo.cz)

V listopadu 2016 osvobodil Ústavní soud nálezem II.ÚS 2230/16 slepého muže od exekučního vymožení přirážky k jízdnému, tzv. pokuty v MHD [1].
Za poněkud nejasných okolností - snad podvodem třetí osoby - ÚS detaily příliš nerozvádí - zaevidoval dopravce vůči stěžovateli (tj. žalovanému, později povinnému) pohledávku z titulu několika přirážek k jízdnému. V důsledku doručování fikcí se muž o svých "finančních problémech" ani nedozvěděl.


Může jet slepec načerno?
Ano, může.
Bude však lépe se vyhnout pojmu "jízdy načerno", protože tarif je o hodně složitější, než aby bylo možno vycházet z jednoduché alternativy koupil si lístek - nekoupil si lístek. Neprokázání se platným jízdním dokladem má mnoho podob a někdy postihuje i platící cestující.
...


plné znění článku na epravo.cz ...Tisková zpráva ČSAD autobusy Plzeň - přepravní kontroly v roce 2016

Na linkách ČSAD autobusy Plzeň bylo v roce 2016 provedeno přes tisíc kontrol. Většinu z nich provedli revizoři od Plzeňského kraje, zbytek pak externí firma pracující pro ČSAD, popř. vlastní zaměstnanci ČSAD.

Výňatek
Revizorské patero:
  1. Za svou jízdenku a průkazku na slevu je cestující v autobusu odpovědný především sám. Při nákupu jízdenky jste povinni si ji vždy překontrolovat a v případě neshody neprodleně u řidiče reklamovat! Odmítejte jízdenky, které zjevně řidič nevytisknul před Vámi z odbavovacího strojku!
  2. Rodiče by měli několikrát do roka zkontrolovat svým dětem průkazky na žákovské jízdné, zda je mají v pořádku a pravidelně je s sebou k autobusu nosí.
  3. Děti starší 10 let žádající poloviční jízdenku jsou povinné doložit svůj věk úředně vydanou průkazkou s fotografií, datem narození a jménem. Bez ní si smí kupovat již jen plnou jízdenku.
  4. Nežádejte po řidiči jízdenku, na kterou nemáte nárok bez předložení příslušné průkazky.
  5. Pokuta za jízdu s neplatnou či chybějící jízdenkou nebo průkazem je až 1000 Kč! Revizor má právo zabavit neplatné žákovské průkazy, jízdenky, udělovat cestujícím pokyny a v odůvodněných případech žádat prokázání totožnosti i za pomoci Policie ČR.

plné znění tiskové zprávy ...Cestující jsou povinni se za jízdy držet

- věta, u které mnohého cestujícího napadne, zda v ní není špatný slovosled.
Pořadí slov bylo před lety kritizováno v novinách.
Větu později podrobně rozebrala jazyková odbornice v časopisu
Naše řeč a na větě neshledala závady.

Shrnutí článku
Chceme-li, aby zkoumaná věta měla dané aktuální členění a zároveň plynulý rytmus, nemůžeme toho dosáhnout jinak než odtržením ...


text odkazu ...TISKOVÁ ZPRÁVA

Zákaz kouření na nástupištích by se mohl zpřísnit

V současné době Poslanecká sněmovna projednává vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Politická i mediální pozornost je věnovaná především restauracím. Rýsuje se, že podstatné změny postihnou i veřejnou dopravu.

V původní verzi protikuřáckého zákona bylo zakázáno kouření...

tisková zpráva ze dne 18. 2. 2016

Ilustrační foto ke stažení:

Moudro starého pána při kontrole jízdenek

Neznámý cestující:
"Pořádek dělá nepřátele."

Cheb, 22. 12. 2014Hesla z oboru dopravy ze slovníků:

Příruční slovník jazyka českého
Slovník spisovného jazyka českého
Slovník spisovné češtiny


dopravce, -e m. kdo dopravuje, zejm. po živnostensku. Soukromý dopravce.

dopravce, -e m. kdo dopravuje, dř. zejm. po živnostensku: osobní d. drožkář; nákladní d.

dopravce, e m (5. j. -ce) osoba, instituce provádějící dopravu a přepravu

...


text odkazu ...Jezdí černý pasažér na černo, nebo načerno?

Opomiňme, že správně se záležitost jmenuje neprokázání se platným jízdním dokladem.
To však v hovorové řeči nikdo nepoužije, používá se "jet načerno".

Jak uvádí jazyková příručka, do roku 1993 se odděleně vyjadřoval děj (strop vymalovat do modra) a dohromady se vyjadřoval stav (šaty domodra). Od tohoto rozdělování se upustilo a nyní jsou správné obě varianty a jsou významově ekvivalentní.

Z jazykového hlediska tedy lze jet na černo i načerno.Ze soudního archívu

Článek je ze Sbírky rozhodnutí trestních a je o neoprávněné slevě na vlak, byť meritem věci je zde trestný čin spáchaný veřejným činitelem a otázka padělání veřejné listiny.
Prosinec 1953


Obviněný A pracoval ve funkci tajemníka MNV (obecního úřadu).
Na žádost své švagrové, spoluobviněné B jí potvrdil bianko průkazku na slevu na vlak. Obviněná B průkazku vyplnila podle dohody nesprávnými údaji a průkazku používala k dojíždění za svým synem do léčebny v N. Namísto celého jízdného, který jí příslušelo, platila jízdné s 50 % slevou. Tím poškodila ČSD o 332 Kčs (tato částka by odpovídala přiblížně dnešním 6000 Kč).
Obviněná B, vylákavši od ČSD na základě nesprávných údajů neoprávněnou slevu, se dopustila trestného činu rozkrádání národního majetku.

Soud jednání obviněnného tajemníka A vyhodnotil jako porušení povinnosti veřejného činitele a jako pomoc k trestnému činu.
Skutečnost, že spoluobviněná B vyplnila do bianku průkazu nepravdivé údaje, leč takové, na jakých byla s obviněným A dohodnuta, nezakládá trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny.Více - Sbírka rozhodnutí trestních 61/1954


S podobnými případy se můžeme setkat i dnes.Revizor ve slovníku

slovo REVIZOR, REVIZE

Příruční slovník jazyka českého (PSJČ)

revisor (vysl. -zor), -a m.
odborník provádějící revise, úředník, zřízenec, mající na starosti především revise, přehližitel. Dr. Zouplna, přísežný revisor obchodních knih. Čap. Ch. Pospíchal do záložny, kde byl revisorem účtů. Svob. K podúředníkům patří na př. strojvůdci, revisoři vozů a vlaků. Čes. pol. Policejní revisor jde kolem vedoucí služby městské policie. Šrám. Veř. spr. revisor pokladen, sčítací revisor.

Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ)

revisor [-zor], revizor, -a m. (revisorka, revizorka, -y ž.) ...
...


více ...Pokuty za jízdu na černo v Praze od roku 1914

Základní principy práce revizorů během sta let nezměnily

Před sto lety, 1. července 1914, začali cestující v pražské MHD platit pokutu, pokud se při přepravní kontrole nemohl revizorům prokázat platnou jízdenkou. Do té doby bylo jedniným trestem pro "neplatiče" či při ztrátě jízdenky zaplacení jízdného. Základní principy práce revizorů během sta let nezměnily: Revizor se prokazoval služebním odznakem, uděloval pokutu, měl možnost zjistit totožnost černého pasažéra a v případě potřeby mohl zavolat strážníka.kalendář 2014 , Dopravní podniky hl. m. PrahyTISKOVÁ ZPRÁVA

Zákaz kouření na všech nástupištích

Zákaz kouření na nástupištích upravují dva zákony: Protikuřácký málo, zákon pro přepravu osob je přísnější.
Tisková zpráva k 31. 5. - ke "dni bez tabáku"


... Vedle protikuřáckého zákona (jehož působnost je v dopravě, školách, úřadech, nemocnicích ...) je zákaz kouření vyjádřen také v předpisech pro hromadnou přepravu osob (silniční zákon, zákon o drahách a jejich prováděcí vyhláška*).
Předpisy pro přepravu řeší věc z opačné strany: Nikoli vyjmenováním zakázaných míst, ale celkovým zákazem kouření ve veškerých prostorech pro cestující a ve všech vozech s tím, že dopravce může vyhradit kuřácké koutky...

tisková zpráva ze dne 24. 5. 2014

Ilustrační foto ke stažení:
Dopad nového občanského nákoníku na přepravu osob a přepravní kontrolu

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti občanský zákoník 89/2012 Sb. (OZ). Vztahy vzniklé po nabytí účinnosti se řídí jím, vztahy vzniklé před jeho účinností se řídí dosavadními předpisy (ObčZ, ObchZ).

Ke změnám v právní úpravě v osobní přepravě v zásadě nedochází.
...


občanský zákoník ...TISKOVÁ ZPRÁVA

Bezdomovci v MHD

Na webovém portálu zlin.idnes.cz byla zveřejněna zpráva o bezdomovcích, vozících se celodenně městskou hromadnou dopravou, které však nemůže nikdo z vozu vysadit, neb mají celodenní jízdenku. Není to tak zcela pravda. Jejich vyloučení z vozu možné je.

Je řeč o těch lidech, kteří se vozí a v zimě zahřívají ve vozech MHD a kteří jsou špinaví a zapáchající.
Odhlédněme od sociálních aspektů, možné pomoci města, či bezdomovcovo zavinění vlastní situace - a posuďme jen podle předpisů pro přepravu osob, zda má bezdomovec právo na přepravu, přesněji právo se ve voze ukrývat před nepřízní počasí...


tisková zpráva ze dne 17. 12. 2013TISKOVÁ ZPRÁVA

Časové jízdenky pro dojíždějící žáky a studenty

Dojíždějící žáci základních škol, učni a studenti středních a vysokých škol mohou pro cesty mezi bydlištěm, internátem, školou a místem odborné praxe využívat zvýhodněné jízdné. Jednotlivé,ale i třeba měsíční. Sleva jízdného činí čtvrtinu z ceny jejich běžného jízdného. Na rozdíl od městských zón, kde mohou žáci a studenti jezdit se slevou celoročně a po libovolné trase, je v příměstské a meziměstské dopravě zapotřebí dodržet trasu a čas (pracovní dny).

Žák (student) by měl před nákupem měsíční či jiné časové jízdenky zvážit své cestovní plány na následující období. V řadě případů může vyjít výhodněji koupě poloviční časové jízdenky namísto žákovské ...

tisková zpráva ze dne 28. 8. 2013TISKOVÁ ZPRÁVA

Pokuta pro černé pasažéry poprvé za 1500 Kč

Od května dala novela zákonů o silniční dopravě a o drahách dopravcům možnost zvýšit přirážku k jízdnému (tzv. pokutu za jízdu načerno) z dosavadních 1000 Kč na 1500 Kč. Samo zákonné navýšení nestačí, pro realizaci musí dopravce částku upravit ve svých smluvních přepravních podmínkách.

Jako asi první se změny ujal Kordis koordinující Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.
Smluvní přepravní podmínky IDS JMK od 1. září 2013 zvyšují ...

tisková zpráva ze dne 28. 8. 2013TISKOVÁ ZPRÁVA

Zaplacením jízdného povinnosti nekončí

Doba prázdnin je časem četnějšího cestování. A do prostředků hromadné dopravy často nastupují i ti, co sedí celý rok doma "za pecí". Z nezkušenosti jim pak cesta může přinést problémy.

Na své dovolené se turista tu sveze lokálkou, tam zase popojede místním linkovým autobusem. Při každém nástupu poctivě zaplatí průvodčímu nebo řidiči požadované jízdné. Ale i v tomto případě se může turista dočkat nepříjemného překvapení: A to, pokud si od pracovníka dopravce nepřevezme jízdenku nebo pokud jízdenku během jízdy zahodí či zničí.
U všech dopravců - tedy i u ČD a ČSAD - se provádějí nahodilé kontroly jízdenek.

tisková zpráva ze dne 10. 7. 2013Přepravní kontrolor ve Wikipedii

Původní příspěvek z pera revisor.cz do Wikipedie. Stav před tím, než to přepsal další registrovaný uživatel domnívající se, že doprava jezdí jen po Praze.

Přepravní kontrolor je osoba provádějící přepravní kontrolu, osoba kontrolující u cestujících platnost jízdenek, průkazů na slevu jízdného a dokladů k bezplatné přepravě a dále kontrolující dodržování přepravního řádu. Za nepředložení platné jízdenky nebo ...


původní wikičlánek ...Pokutový skanzen - přirážka 30 Kč

Přirážky k jízdnému, které zaplatí cestující při nepředložení jízdenky, se nejčastěji pohybují v rozmezí 500 - 1000 Kč.

O to překvapivější je, že dnes (je rok 2013) se najde dopravce, který stanovil přirážku ve výši 30 Kč (slovy třicet).
Tuto rekordně nízkou přirážku nalezneme ve smluvních přepravních podmínkách města Kašperské Hory, dopravce provozjícího linky 435541 a 435550.Revizoři ve sdělovacích prostředcích

Podnětem k sepsání tohoto článku mi byla učebnice kriminologie1. Zde se tvrdí, že se rozchází statistiky kriminality s veřejným míněním, protože média předkládají veřejnosti pouze mediálně zajímavou trestnou činnost.
Nechá se očekávat, že zprávy o revizorech budou psány pro senzace chtivé čtenáře. Jaký je mediální obraz revizorů?
Jsou revizoři zlí? Nebo jsou zlí cestující? Či se tisk věnuje naprosto odlišným tématům?


Nejvíce se píše o městské hromadné dopravě, nejvíce se píše o Dopravních podnicích hlavního města Prahy, nejvíce se píše o trestných činech nebo přestupcích cestujícího, ....

více...TISKOVÁ ZPRÁVA

Pokuty za jízdu načerno se mohou zvýšit

Za jízdu bez platné jízdenky může od května cestující zaplatit pokutu až 1500 Kč.

V současné době mohou revizoři od cestujících bez jízdenky vybírat pokutu nejvýše 1000 Kč. Konkrétní částku určí svým revizorům každý dopravce sám a zveřejní ji ve svých smluvních přepravních podmínkách. Přitom je limitován zákonem, ten dovoluje přirážku k jízdnému, jak se pokuta správně nazývá, uložit v maximální výši 1000 Kč.
Ten samý limit platí i pro přirážku za porušení přepravního řádu nebo za neuposlechnutí příkazu pracovníka dopravce.

Nyní byla schválena novela zákona, podle které může být přirážka navýšena až na 1500 Kč. Samozřejmě pouze tehdy, pokud konkrétní dopravce navýší sankci ve svých smluvních přepravních podmínkách.

...

(pozn.: Novelizován byl jak zákon 111/1994 Sb o silniční dopravě, tak zákon 266/1994 Sb. o drahách)
tisková zpráva ze dne 10. 4. 2013FareBandit - program na mapování pohybu revizorů

AppParade - Přehlídka domácí tvorby v oblasti aplikací pro přenosná komunikační zařízení - mobilní telefony a tablety. Desátou, únorovou soutěž vyhrál program FareBandit na sledování pohybu revizorů.

Myšlenka není zcela nová, systém zaznamenávání výskytu revizorů už tady byl.
Aplikace podporuje cestující v neplacení jízdného. Kdo má zájem se zapojit do databáze zadá pro ostatní výskyt revizora, kterého vidí, naopak se na mobilu může podívat, zda úsek, kam jede, je "čistý" a tím snížit pravděpodobnost svého dopadení.

Funguje pro města: Praha, Bratislava, Berlín, Brno, Plzeň, Olomouc, Liberec, Hradec Králové, Zlín, Ostrava. Připravuje se: Paříž, Vídeň

Přeji tvůrcům mnoho úspěchů s jejich novou aplikací.
Doufám, že jejich dalším počinem bude např. seznam "zazobaných" osamocených stařenek nebo seznam malých děvčátek, která se nechají zlákat na karamelku.
Krácení tržeb řidiči ČSAD

Kriminalistický sborník 5/85, článek: "Trestná činnost na úseku osobní dopravy ČSAD":
Dva příběhy ze severu Čech - jeden z České Lípy, druhý z Teplic. Oba z počátku osmdesátých let, kdy se k odbavení cestujících používaly strojky Setright [setrajt].


Řidič autobusu z prvního příběhu byl odsouzen k trestu odnění svobody na 3,5 roku za vydávání jízdenek z odcizeného strojku. Řidiči autobusu z druhého příběhu byli odsouzeni k trestu odnění svobody na 2 a 2,5 roku za tisk falešných jízdenek.
Připomeňme, že pro přepočet peněžních částek z roku 1982 na dnešní hodnotu je potřeba historickou částku vynásobit cca deseti.

více na stránkách busportal.cz ...


Ilustrace k textu:


strojek na jízdenky Setright - celkový pohled


jízdenka (z jiného strojku Setright) - jízdné 6,00 Kčs, nástup na zastávce tarifního čísla 25 dne 19. 3., pořadové číslo jízdenky 593, Setright č. 12856, plné jízdné

více fotografií ...


Nečitelnost čipových karet

Časové jízdenky na čipových kartách.

Časové jízdenky. Donedávna ještě papírové průkazky s cenným kupónem, dnes ve většině případů plastové čipové karty.

Stává se, že někdy čtečka není schopna zjistit, jaká časová jízdenka se na čipové kartě nachází.
Důvod nečitelnosti je nejčastěji způsoben kartou. Mohlo dojít nejen k úplnému rozlomení karty, ale třeba jen k jejímu drobnému mechanickému poškození. Mohla se karta dostat do silného elektromagetického pole.

Dá se poškozená čipová karta vůbec uznat za platnou? ...

více...Je přirážka 1000 Kč málo nebo moc?

(úvaha)

Výši přirážky stanovuje dopravce ve svých smluvních přepravních podmínkách. Přitom je jak v dopravě silniční, tak dopravě drážní omezen jen horním limitem 1000 Kč. Dopravce může mít jen jednu taxu, může však také přirážky diferencovat podle jím daných kritérií.

Na otázku, zda je limitní přirážky za nepředložení jízdenky 1000 Kč málo nebo moc, není jednoduchá odpověď.

Rozbor

Z právního hlediska je přirážka sankcí. Je to penále za nedodržení podmínek.
Z hlediska cestujícího lze přirážku vnímat i jako paralelní tarif podléhající náhodě: „Buď budu pravidelně platit jízdné, nebo budu jezdit zadarmo (či alespoň za méně) a občas zaplatím pokutu."

Samotné „neprokázání se platným jízdním dokladem" nemusí být vždy jen onou jízdou načerno, tedy tím, že cestující jede zcela zdarma. Může, ale nemusí. Cestujícímu může být uložena přirážka z mnoha různých důvodů:
...

Poznámka: V parlamentu se projednává návrh změny zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě a zákona 266/1994 Sb. o drahách.
Je navrženo od 1. 3. 2013 navýšit limit přirážky z 1000 Kč na 1500 Kč.
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=823&CT1=0


více...TISKOVÁ ZPRÁVA

Dopravci vystavují studentům neplatné průkazy.

Dojíždějícím studentům nad 15 let lze vystavit jednoroční průkaz pro slevu jízdného při dojíždění.

Ne vždy je průkaz pro slevu vystaven korektně. Průkaz se vystavuje na školní nebo akademický rok. A školní i akademické roky mají po 12 měsících. Ne po 13 měsících...

tisková zpráva ze dne 16. 9. 2012Statistika - kolik lidí jezdí "načerno"?

Počet lidí cestujících bez zaplacení nebo za menší obnos se přesně určit nedá, jejich počty se však dají odhadnout.
Podíl neplatících cestujících se odvíjí bezpochyby od intenzity kontroly.
...

Městská doprava ve velkých městech
Počet cestujících bez platného jízdního dokladu různé zdroje odhadují mezi 5 - 7 %.
...

Linková autobusová doprava
V linkových autobusech je přibližně 1,2 % cestujících bez platné jízdenky.
...

Vlaková doprava
České dráhy sepsaly s cestujícími v 1/2012 přibližně 1400 hlášenek,
...

více...TISKOVÁ ZPRÁVA

Poloviční jízdné - právo, ale i povinnosti

Řada rodičů ani neví, že jejich potomek "jezdí načerno". Byť nechtěně. Jen tím, že neprokáže, kolik je mu let.

Tarify dopravců dávají právo na slevu dětem do 15 let (výjimečně někde i do pozdějšího věku).
Ale něco za něco - k právu patří také povinnost: Dítě nad 10 let, které si zakoupí poloviční jízdenku, musí být schopno prokázat, že na slevu má nárok, že mu dosud nebylo patnáct let.

tisková zpráva ze dne 16. 4. 2012Víte, že

u přirážek (tzv. pokut) za nepředložení platné jízdenky nebo za porušení přepravního řádu se neuplatňuje DPH?

Předmětem daně z přidané hodnoty je věcné plnění (přeprava cestujícího, dodání výrobku, ubytování hotelového hosta) a ne finanční protiplnění.
Jelikož přirážka je sankce, věcné plnění zde chybí a přirážka nepodléhá DPH.

Stejná situace je i u přirážek za zakoupení jízdného ve voze, místo v předprodeji.Kampaň PMDP proti neplacení jízdného

Plzeňské městské dopravní podniky zahájily kampaň "Nemám černý svědomí".
Ta má, jak říká tisková zpráva, má tři základní cíle.
Prvním z nich je prevence - zábavnou formou apelovat na slušné chování, druhým je represe - ukázat široké veřejnosti možné dopady jízdy na černo a v neposlední řadě je cílem poděkování platícím cestujícím.


Na běžné lince jezdí načerno nabarvená kloubová tramvaj typu T3 s nápisy ve formátu běžných venkovních reklam "nemám černý svědomí" a "já už to nikdy neudělám" a se siluetami zlodějů.

Interiér je vyzdoben letáky upozorňujícími na rizika černé jízdy a podávajícími informace o počtu pokut, počtu vymáhání, recidivě atd.


Foto tramvaje:více...Výměna odznaků v Ostravě

Dopravní podnik Ostrava ukončil ke dni 31. 3. 2012 platnost dosavadních odznaků a průkazůa od 1. 4. 2012 je nahradil novýmiZdroj: web dopravceProti revizorům - co se píše na internetu

Malé shrnutí internetových příspěvků a diskusí, o placení a neplacení, o kontrole a odmítnutí kontroly apod.

Jak obelstít revizora

Jak se vyhnout kontrole, jak ošidit revizora, jak jej umlátit "argumenty", takových stránek je plný internet.
Působí to dojmem, že v pozadí je jakýsi pra-text a ten je přepisovaný v různé délce na různých webových stránkách.
Co si třeba myslet o návodu, který radí co dělat v metru, a pak líčí, podle jakého účesu, postoje a zavazadla lze poznat revizora. Přitom je poznání o tolik jednodušší - pražští revizoři chodí nyní v uniformě.
...
Výňatky z webových diskusí - pro i proti.
více...

Revizoři podle Gutha-Jarkovského

Jiří Guth-Jarkovský Citace z jeho knihy Společenský katechismus, kapitola Pouliční dráha a autobusy:

Revizoři bývají průvodčí v přepracovaném vydání nebo průvodčí se zlatou ořízkou.
Jsou to Zévové elektrických podniků nebo také bohové ex machina, kteří mají plné právo vzpurné obecenstvo vylučovat z přepravy.
Jsou samovládci ve svém okruhu a nesnesou odporu, za který pak nutno platit přinejmenším tři koruny.
Stojíte-li však na přední plošině, zády obráceni ke vchodu, a zaplatili-li jste řádně svůj lístek, nemáte žádných dalších povinností k tramvaji, leda nemluvit, nekouřit, neplivat na podlahu a nenechávati batohy na zádech. To jest, tluče-li revizor na dveře, nemáte povinnosti se obraceti.
Chce-li revizor, abyste se mu prokázali lístkem, jest jeho povinností, aby přistoupil pěkně k vám a o lístek vás slušně požádal; pak ovšem jest na vás, abyste hledali lístek po všech kapsách a posléze jej nalezli a slušně ukázali.
Ale na jakékoli jeho volání nebo klepání nemusíte odpovídati.
Tolik po stránce společenské; je-li to i právnicky správné, nepřísluší nám rozhodovati.

Legenda
"Zévové" - význam slova nenalezen.
"bohové ex machina" - nečekané vyřešení situace. Více např. na Wikipedii pod heslem Deus ex machina.

Co je právnicky správné?
V roce 1914 - těžko říci. Předpisy k přepravě by se snad daly sehnat v archívu. Tak někdy možná, a nebo také ne.
V roce 2012 - na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem. I zde se mlčky předpokládá přistoupení, pak výslovná výzva k předložení jízdního dokladu. Takže ani dnes žádné klepání na okénko.revizor Gustav Anděl

Na stránkách revisor.cz snad nelze nevzpomenout ani legendárního revizora Gustava Anděla v podání zasloužilého umělce Jaroslava Marvana.Jak poznat pravého revizora? :-)

Návod jen pro pravé drsňáky.

Jak vám mám věřit, že jste pravý revizor? Ptají se často cestující-provokatéři.

Cestující-drsňák, když si není jist, jízdenku "raději" nepředloží. Revizor si jej zjistí, třeba i s policejní asistencí.

Rozluštění problému:
Pokud drsňákovi přijde od soudu platební rozkaz na zaplacení tisícovky pokuty, jízdného, k tomu soudního poplatku a možná i advokáta - byl revizor pravý!
Falešní revizoři pokuty soudně nevymáhají.


Výše pokut ve světě

Jak revizoři, policie nebo soudy postihují jízdu na černo?
Jde o informace z roku asi 1947.
V Moravském zemském muzeu SOA v Jihlavě našel Zdeněk Sýkora.
více...
| hlavní stránka > různé |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index06000.htm