PROKAZOVÁNÍ SE

Článek srovnává způsoby prokazování různých úředních osob s prokazováním revizorů.
Článek vyžaduje revizi podle novely přepravního řádu účinné od 1. 10. 2020

V zákonech užitá formulace "být vybaven" se jeví dost problematická.

Citace předpisů:

- v textu.

Výklad:

Osoba, která má na daném místě nějaké výsadní postavení, bývá pro potřeby identifikace veřejností označena*:
(označení z hlediska: jak, čím)
  • svým umístěním (pokladní v marketu či na nádraží, prodavačky za pultem, pořadatelé u vstupu)
  • uniformou nebo oblečením uniformového nebo jinak jednotného typu či nášivkou na oděvu (policisté, strážníci a preventisté kriminality, hasiči, celníci, strážní bezpečnostních agentur, uvaděčky v divadlech a kinech, prodavači v samoobslužném prodeji, pracovníci veřejné dopravy - řidiči, průvodčí apod.)
  • vestou s nápisem (pořadatelé akcí, asistenti městské policie)
  • rukávovou páskou (pořadatelé, informátoři, členové Pomocné stáže VB a pomocníci Pohraniční stráže)
  • visačkou, štítkem na klopě (pořadatelé kulturních akcí)
  • průkazem (inspektoři státních dozorových orgánů, průvodčí ve vlaku)
  • odznakem (kriminalisté, revizoři, stráže - přísežná, rybářská, myslivecká, lesní, vodní)
  • ústním prohlášením, výzvou (méně obvyklé, např. policie, revizoři)
* Výčet způsobů jak lze osobu označit. Označení je zde myšleno jako obecný pojem. Některé z uvedených osob nemají žádnou povinnost se prokazovat nebo navenek označovat, jiné tuto povinnost ze zákona mají. Výčty osob jsou příkladmé, v některých případech se uplatňuje kombinace způsobů.

Označení osoby má dvojí význam:
(označení z hlediska: proč)

Služební identifikace - která určuje příslušnost osoby k určitému povolání, k službě, k pravomoci;
osobní identifikace - v rámci více příslušných osob identifikuje jednotlivce, zejména uvedením jména nebo čísla.Jak se prokazuje revizor podle zákona?
Kupodivu nijak
- revizor je opatřen nebo vybaven odznakem a/nebo průkazem. [1]
(Podle přepravních řádů z šedesátých let byl opatřen, podle současné legislativy je vybaven.)

víceOstatní (ozbrojené složky, inspekce, stráže apod.) podle zákona, popř. vyhlášky
- buď prokazují příslušnost (2),
- nebo se prokazují (3),
- nebo jsou viditelně označeni (4),
- a nebo jim žádný zákon označení ani prokazování neukládá (5).
Možné jsou i kombinace v navzájem zaměnitelné alternativě, kombinace v konjugaci nebo kombinace v posloupnosti.

Porovnejme nyní detailně sloveso "prokazovat se" u různých jiných subjektů; v tomto odstavci je podřadné, čím nebo za jakých okolností se prokazují.

ad (2) - prokazují příslušnost (kdy) [čím]
Policie: (při provádění úkonu) povinen prokázat svou příslušnost k policii [služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem policie ... s číslem]
Zaměstnanec policie: (provádění úkonu) povinen prokázat svou příslušnost k policii [průkazem zaměstnance policie se zřetelně viditelným identifikačním číslem]
Obecní/městská policie: (při výkonu své pravomoci) prokázat svou příslušnost k obecní policii [stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce]
Vojenská policie: (při provádění úkonu) prokázat svou příslušnost k Vojenské policii [vojenským stejnokrojem se zevním označením VOJENSKÁ POLICIE nebo VP doplněným identifikačním číslem]
Sbor národní bezpečnosti: prokázání příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti; vyhláška - (při výkonu své pravomoci) prokazují příslušnost ke Sboru národní bezpečnosti [stejnokrojem příslušníka; služebním průkazem; odznakem kriminální služby; ústním prohlášením]

doslovné výňatky z předpisů: zákon 273/2008 Sb. a vyhláška 14/2008 Sb., zákon 553/1991 Sb. a vyhl. 418/2008 Sb., zákon 300/2013 Sb., zákon 40/1974 Sb. a vyhláška 42/1974 Sb.
více


ad (3) - se prokazují (kdy) [čím]
Česká obchodní inspekce: (při výkonu kontroly) prokazují [služebním průkazem]
Česká zemědělská a potravinářská inspekce: (při výkonu kontrolní činnosti) prokazují [průkazem inspekce nebo písemným pověřením k jednotlivé kontrole]
Správce daně: prokazuje (svoje oprávnění k úkonům při správě daní) [služebním průkazem]
Vodní stráž: vodohospodářský orgán vydá vodní stráži osvědčení o ustanovení vodní stráží a služební odznak ... (při plnění svých úkolů se na požádání) prokázat [osvědčením o ustanovení vodní stráží]
Myslivecká stráž: (při své činnosti) povinna prokázat se [průkazem myslivecké stráže] a nosit služební odznak,
Lesní stráž: (při výkonu své funkce) prokazuje [zvláštním průkazem]
Přísežný hajný: [osvědčení] (při výkonu služby s sebou) a na požádání se jim vykázati.

doslovné výňatky z předpisů: zákon 64/1986 Sb. a vyhl. 65/2014 Sb., zákon 146/2002 Sb., zákon 280/2009 Sb., zákon 130/1974 Sb. a vyhláška 99/1976 Sb., zákon 449/2001 Sb., zákon 86/1949
více


ad (4) - jsou trvale viditelně označeni, popř. obdobné formulace (kdy)[čím]
Rybářská stráž: (při výkonu své funkce) nosit [služební odznak] na viditelném místě; prokazovat se [průkazem]
Myslivecká stráž: (při své činnosti) povinna prokázat se průkazem myslivecké stráže a nosit [služební odznak]
Závodní stráž: (při plnění svých povinností) označení [červenou páskou]
Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti: (při výkonu služby) musí být členové zevně označeni ... na požádání se prokáže [průkazem];
vyhláška - [zevním označením je rukávová páska]
Přísežná stráž (předchůdce stráží rybářských, lesních a mysliveckých): nositi (při výkonu služby) [služební odznak]

doslovné výňatky z předpisů: zákon 102/1963 Sb., zákon 99/2004 Sb. a vyhláška 197/2004 Sb., zákon 449/2001 Sb.. Nařízení ministra národní bezpečnosti 103/1952 Sb., zákon 40/1974 Sb. a vyhláška 43/1974 Sb., zákon 12/1948 Sb.
více


ad (5) - obecně platný předpis neukládá prokázání nebo zevní označení
pracovníci bezpečnostních agentur, pořadatelé, uvaděči na kulturních akcích apod.


Vraťme se k úvodní větě této stati: Revizoři jsou odznakem nebo průkazem vybaveni** (je zde užito sloveso v trpném rodu), zatímco ostatní (ad 2-4) viditelně nosí odznak nebo rukávovou pásku nebo se prokazují odznakem, průkazem, osvědčením či pověřením nebo prokazují svoji příslušnost jinak, například stejnokrojem (je zde vždy užito sloveso v činném rodu).
Na rozdíl od ostatních osob (ad 2-4) zákon revizorům neukládá aktivitu v předkládání insignií [3][4].

** Nebyly nalezené jiné další osoby, u kterých by bylo uvedeno, že jsou danými insigniemi [3] opatřeny či vybaveny (nebo jiné synonymum). Není tedy s čím srovnávat.

Zákonnou formulaci být vybaven vnímají bezradně i sami dopravci; v nejedněch smluvních přepravních podmínkách dopravce uvádí přeformulované, čím se jeho revizoři prokazují, a obvykle prokazování řeší i přísněji, než jak vyžaduje zákon, jak má být revizor vybaven.[9]
Vedle toho je třeba výše citované ustanovení zákona o silniční dopravě a zákona o drahách doplnit o ustanovení přepravního řádu (§ 4, odst. 5), podle kterého může cestujícího vyloučit z přepravy - kromě řidiče či průvodčího - také osoba, která se prokáže odznakem, nebo jiná osoba, která se prokáže průkazem. Jde o jediný případ v obecně platných přepravních předpisech, kdy je užito slovesa prokázat se (a v činném rodu).

Je zde namístě rozebrat OKOLNOSTI předkládání revizorských insignií [3]:
Kontrolu jízdenek zákon naprosto nijak neřeší. Zkontrolovat jízdenky může i nerevizor (ovšem bez donucovací možnosti a bez pohrůžky uložení přirážky [2]). K uložení přirážky [2] nebo k vyloučení cestujícího z přepravy (za "jízdu načerno" nebo za porušení přepravního řádu) již je zapotřebí být opatřen odznakem a/nebo průkazem [1]. Zákon neřeší jejich předkládání cestujícím, tím ani jejich samostatné předkládání nebo společné předkládání.
Avšak předložení (jen) odznaku nebo (jen) průkazu vyžaduje přepravní řád k tomu, aby byla splněna přepravní smlouva pří vyloučení cestujícího z přepravy.

Co tedy reálně znamená být vybaven, být opatřen?
1. Hledisko pracovněprávní
Revizor je svým zaměstnavatelem (či jiným subjektem) vybaven odznakem a/nebo průkazem [1] a tímto okamžikem je pověřen vykonávat činnost, stává se z něj pověřená osoba.
2. Hledisko kontrolní
Ve voze pak revizorovi stačí vyzvat cestujícího ke kontrole jízdenek; není přitom podstatné, zda má revizor odznak na klopě, v dlani, na hřbetu ruky a nebo v kapse. Skutečnost, že cestující vně umístěný odznak neviděl nebo že se revizor odznakem neprokazoval, není porušením povinností revizora a nemá vliv na platnost přirážky [2] uložené cestujícímu bez jízdenky. (Absenci zevního označení řeší protichůdně dva starší judikáty uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí trestních - označení Pomocní stráže VB a označení člena závodní stráže [5]); prokázání se odznakem/průkazem není podmínkou nutnou pro uložení přirážky [2].
Na druhé straně si nelze předchozí odstavec vysvětlovat tak, že revizor může odmítnout požadavek cestujícího předložit revizorskou insignii, a poté cestujícímu uložit přirážku [2]; cestující má povinnost předložit jízdní doklad (alternativně zaplatit přirážku nebo prokázat totožnost) jen vůči osobě pověřené, a je tedy oprávněný jeho případný požadavek přesvědčit se, zda ona kontrolující osoba je skutečně osobou pověřenou.
Mezi oběma mezními stavy vyvstává otázka, zda se revizor musí při kontrole prezentovat odznakem a zároveň průkazem, nebo zda tuto povinnost má jen při ukládání přirážky v autobusu [8].
Zákon klade větší důraz na revizorovu výzvu k prokázání se jízdním dokladem (zpravidla jízdenkou) než na předložení odznaku či průkazu revizorem (volně citováno: přirážka ... cestující nepředloží platný jízdní doklad na výzvu osoby vybavené odznakem a/nebo průkazem [1]).

Skutečnost
Podle zákona revizor vyzývá cestující k předložení jízdenky, podle zvyklostí u toho předkládá průkaz (zpravidla ČD) nebo odznak (zpravidla ostatní dopravci), byť podle zákona jen musí být vybaven odznakem a/nebo průkazem [1] (tj. mít je; dá se mlčky očekávat, že mít je musí během kontroly u sebe).
S rozvojem odbavovací techniky často drží revizor v ruce čtečku, někdy i druhou čtečku, kontrolní lístek, tužku na odškrtávání zkontrolovaných lístků, dále je vhodné se držet, může tedy být, že za takové sitauce vezme předkládání odznaku za své a většině cestujících postačí výzva a čtečka.

PŘEDKLÁDÁNÍ ODZNAKŮ A/NEBO PRŮKAZŮ REVIZORŮ

V období po roce 2000 (doplnění zákonů 111 a 266/1994 o pověřené osoby a o přepravní řád) byl v zákoně o silniční dopravě i v zákoně o drahách revizor vybaven odznakem nebo průkazem; žádný z uvedených předpisů neuváděl, že by musel mít revizor obě insignie. Na to navazující přepravní řád, vyhláška MDS 175/2000 Sb. shodně uvádí buď jen odznak, nebo jen průkaz (a výjimečně i prokázání se jím).

K rozrůznění došlo v červenci 2000, kdy zákonem 150/2000 Sb. byl novelizován pouze zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě. V novelizovaném znění je revizor silniční dopravy vybaven odznakem a průkazem, zatímco revizor v drážní dopravě je opatřen (jen) odznakem nebo průkazem.
Pro připomenutí: Silniční dopravou se rozumí autobusy, drážní dopravou se rozumí vlaky, metro, tramvaje, trolejbusy a lanovky. [8]

VZORY INSIGNIÍ

Zevní označení, odznak, průkaz popř. jiné insignie jsou u orgánů vyjmenovaných v bodech 2 - 4 uveřejněny ve sbírce zákonů.
V souvislosti s tím je třeba uvést, že uvedené osoby jsou úředními osobami, ve starších případech veřejnými činiteli.

Naproti tomu dopravce (popř. ani organizátor integrované dopravy či externí přepravní kontrola) nemá povinnost uveřejnit vzory svých odznaků nebo průkazů.
V souvislosti s tím je třeba i zde uvést, že revizoři, průvodčí či řidiči nejsou úředními osobami a - až na situační výjimky - nebyli veřejnými činiteli.
Někteří dopravci vzory odznaků či průkazů zveřejňují ve svých smluvních přepravních podmínkách, na svém webu, na informačních letácích, někteří dopravci revizorské insignie slovně popíší ve svých smluvních přepravních podmínkách a někteří dopravci uvedené vzory nezveřejňují.

LOGICKÁ HÁDANKA

Požádat o předložení jízdenky může kdokoli. Takový, kýmkoli vznesený požadavek je nevynutitelný [6].
Vynutitelný je osobou vybavenou odznakem a/nebo průkazem - slovy zákona, tedy revizorem [6]. Aby revizor svůj požadavek vynutil, musí logicky při vynucování předložit alespoň (jen) odznak nebo (jen) průkaz, tedy doložit, že není kdokoli; byť mu zákon neukládá prokazování se insignií, prezentuje navenek tu skutečnost, že je insignií vybaven.
Zákon o drahách vyžaduje vybavení revizora buď jen odznakem nebo jen průkazem (vybavit revizora oběma insigniemi nezakazuje), podobně zákon o silniční dopravě vyžaduje vybavení revizora odznakem i průkazem, avšak v obou případech ve vztahu k ukládání přirážky, závazných pokynů, ..., nikoli ke kontrole jízdenek.
A vlastní hádanka: Musí se při kontrole revizor bez vyzvání prokazovat? Musí se revizor na výzvu kontrolovaného cestujícího prokázat? Musí se revizor v silniční dopravě na výzvu kontrolovaného cestujícího prokázat odznakem a zároveň i průkazem?

POKUTY

Sice tento odstavec s tématem článku nesouvisí, ale je vhodné uvést jej právě zde.

Osoby uvedené v bodech 2 - 4 ukládají pokuty, tedy veřejnoprávní peněžní sankce. Vybrané pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.
Přitom některé z osob 2 - 4 při své kontrolní činnosti hájí jednoznačně veřejné zájmy (policisté a strážnící, inspektoři, vodní stráž, zaměstnanec správce daně), jiné z těchto osob hájí soukromé zájmy (rybářská stráž, myslivecká stráž, lesní stráž), popř. pokuty neukládají (závodní stráž, Pomocná stráž VB).

Revizoři ukládají přirážky jako soukromoprávní peněžní sankce (podle některých názorů s veřejnoprávním prvkem) a vybrané přirážky jsou příjmem dopravce nebo jiného soukromého subjektu podle smlouvy. Revizoři přitom hájí soukromé zájmy.

Odkaz na slovníkové významy některých užitých pojmů (zdroj lexiko.ujc.cas.cz)

ZÁVĚR

Zda a jak se má revizor insigniemi prokazovat ze zákona nevyplývá vůbec, z přepravního řádu vyplývá povinnost prokázání jednou insignií při vylučování cestujícího z přepravy za současného ukončení (splnění) přepravní smlouvy.
Problém, zda je revizor povinen k předloženému odznaku předložit na vyzvání cestujícího průkaz, nebo zda tuto obstrukci ze strany cestujícího lze hodnotit jako nepředložení jízdního dokladu, ten problém zůstává nerozřešen.

Roman Janda
24. 6. 2018[1] Není tématem této části textu rozebírat, zda odznak a průkaz, či zda odznak nebo průkaz. Tím se zabývá jiná část tohoto textu.
[2] Pro zjednodušení textu se hovoří pouze o přirážce, i když v některých případech se jedná o přirážku k jízdnému.
[3] Insignie - v textu užito jako obecné označení pro "odznaky moci", tj. uniformy, průkazy, pásky, odznaky atd.
[4] U revizorů se - až na jednu výjimku - neuvádí, že by se prokazovali, z tohoto důvodu je pro odlišení použit v textu pojem, že revizoři své insignie předkládají nebo se jimi prezentují (případy, kdy se jeví nepostačující samotné být opatřen).
[5] Ve Sbírce soudních rozhodnutí trestních je uveden případ, kdy člen závodní stráže nebyl označen předepsanou rukávovou páskou, a soud mu přiřkl ochranu veřejného činitele (sbírka 10/1967); v druhém případě se člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti bez označení rukávovou páskou prokázal průkazem PSVB, avšak soud mu nepřiřkl ochranu veřejného činitele (sbírka 40/1975).
[6] Alternativa podle zákona: Prokázání se platným jízdním dokladem nebo uložení přirážky (v hotovosti nebo prokázání totožnosti).
[7] Opomíjím zde průvodčí a řidiče. Ti samozřejmě také.
[8] Autobusy - zákon 111/1994 Sb. - revizor je vybaven odznakem a průkazem.
Drážní vozidla (vlak, metro, tramvaj, trolejbus, lanovka) - zákon 266/1994 S. - revizor je vybaven odznakem nebo průkazem,
[9] PID: Přepravní kontrolor DP se kontrolovanému cestujícímu prokazuje kontrolním odznakem se čtyřmístným identifikačním číslem. Na vyžádání je přepravní kontrolor povinen předložit kontrolovanému cestujícímu služební průkaz s podobenkou a číslem shodným s číslem odznaku. (stav 1.2.2016)
IDS JMK: Pověřená osoba (...) se při kontrole dodržování přepravní smlouvy cestujícími prokazuje buď Kontrolním průkazem IDS JMK, nebo kontrolním odznakem. Na požádání cestujícího předkládá ke kontrolnímu odznaku i kontrolní průkaz. (stav 1.1.2017) České dráhy se drží přibližně slov zákona: zaměstnanec ČD vybavený kontrolním odznakem a průkazem, oprávněný k odbavení cestujících a ke kontrole jízdních dokladů; průvodčí nebo zaměstnanec ČD pověřený jeho povinnostmi a pokladník nebo zaměstnanec ČD pověřený jeho povinnostmi; ...Obdobné tíma Odkaz na původní článek jak se "prokazuje" revizor a ostatní pověřené osoby


| hlavní stránka > předpisy > výklad - jak se prokazuje revizor a jak úřední osoby |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03317.htm