Dopad nového občanského nákoníku na přepravu osob a přepravní kontrolu

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti občanský zákoník 89/2012 Sb. (OZ). Vztahy vzniklé po nabytí účinnosti se řídí jím, vztahy vzniklé před jeho účinností se řídí dosavadními předpisy (ObčZ, ObchZ).

Ke změnám v právní úpravě v osobní přepravě v zásadě nedochází.

Důvodová zpráva k závazkům ze smluv o přepravě uvádí:
"Návrh ustanovení o smlouvě o přepravě osob přejímá platnou úpravu (§ 760 a násl. občanského zákoníku).
Návrh ustanovení o přepravě věcí (nákladu) je převzat z obchodního zákoníku (§ 610 a násl.),
Oboje přejímá bez podstatných obsahových změn."
Viz § 2550-2581 OZ

V praxi to znamená, že přeprava ručních zavazadel a spoluzavazadel (ta si veze cestující sebou ve svém přepravním prostoru, sám o ně pečuje, podle velikosti jej převáží bezplatně nebo za úplatu) je beze změny, neboť ta jsou přepravována podle ustanovení o přepravě osob.

Avšak přeprava cestovních zavazadel a zásilek v osobní přepravě (věc je přepravována v péči dopravce na samostatnou smlouvu buď odděleně od přepravovaného cestujícího
nebo bez něho) podléhá uzavření samostatné smlouvy a zde cestující mohou zaregistrovat některé rozdíly.

Povinnost platit jízdné, předložit jízdenku ke kontrole a právo dopravce uložit ve stanovených případech cestujícímu přirážku nebo jej z přepravy vyloučit, je dáno jinými předpisy a nástupem účinnosti OZ nedochází k žádným změnám.


Avšak není jen díl zákoníku o přepravě, zákoník platí celý.
Mění se i obecné podmínky závazkových vztahů, mění se i ustanovení o smluvní pokutě.

Doposud bylo nutné, aby byla smluvní pokuta sjednána písemně (§ 544, odst. 2 ObčZ), nově bude postačovat, aby byla sjednána (§ 2048 OZ).
Je řeč o sankci, kterou bude dopravce vymáhat po cestujícím, který se neprokáže dokladem o zaplacení ceny za spoluzavazadlo, popř. cestovní zavazadlo. Oproti přepravním řádům z šedesátých let na tuto přirážku novely zákona o drahách a silničního zákona v 18a silničního zákona či § 37 (a ani na jiném místě) nepamatují. Přesto ze setrvačnosti mají tento druh přirážky někteří dopravci ve svých smluvních přepravních podmínkách. Tuto přirážku je dosud možno (podle výkladu na jiné stránce revisor.cz) uložit jen po upozornění cestujícího na porušování přepravního řádu a po neuposlchnutí výzvy. Přitom na přirážku se hledí jako na penále, tedy na sankci ukládanou na základě zákona.

Nově, vzhledem k volnějšímu pojetí uzaviraných smluv, k možnému odklonu od písemné formy smluv, by bylo možno posoudit sankci za nezaplacení přepravného za zavazadlo jako smluvní pokutu s tím, že smluvní pokuta sjednána ve smluvních přepravních podmínkách (SPP).
Na obranu cestujícího nutno podotknout, že SPP jsou vydávány na základě zmocnění zákonem a na základě zmocnění přepravním řádem a že jiná ujednání nemají ve SPP co pohledávat (podle výkladu ma jiné stránce revisor.cz).


27. 12. 2013| hlavní stránka > různé > Občanský zákoník |