Přeprava zvířat

Článek vyžaduje revizi podle novely přepravního řádu účinné od 1. 10. 2020

Beze schrány je možno přepravovat pouze psa, vždy však s náhubkem a na vodítku.
Psa je možno přepravovat také i ve schráně.
Ostatní malá zvířata je nutno přepravovat jen ve schráně jako zavazadlo.
Velká zvířata nelze přepravovat.
Tak by se ve stručnosti dal shrnout přepravní řád ohledně přepravy zvířat.

Citace předpisů:

§ 23
Živá zvířata
(1) Živá zvířata lze přepravovat za podmínek stanovených pro zavazadla, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy a není-li tímto přepravním řádem stanoveno jinak. Živá zvířata jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího, a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá zvířata nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž. Ze živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem, není-li tímto přepravním řádem stanoveno jinak.

(2) Pro přepravu schrán se zvířaty ve vozidle, nesplňuje-li schrána podmínky pro přepravu ručního zavazadla, platí ustanovení o přepravě spoluzavazadla.

(3) Beze schrány mohou cestující vzít s sebou do vozidla psa, který má bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné podle tarifu.

(4) Dopravce může ve smluvních přepravních podmínkách přepravu zvířat na některých spojích omezit nebo vyloučit nebo omezit počet psů na vodítku současně přepravovaných ve vozidle a pověřená osoba může přepravu psa beze schrány odmítnout z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících.

(5) Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.
vyhláška 175/2000 Sb. - přepravní řád


Dále jsou v textu použity § 20, § 21, § 22 a § 27 přepravního řádu upravující přepravu zavazadel.


Výklad:

Úvodem nutno zdůraznit, že každé zvíře je zároveň i zavazadlo. Kromě podmínek pro přepravu zvířat je nutné dodržet i podmínky pro přepravu zavazadel.
Zavazadla jsou čtverého druhu:
Ruční zavazadlo se veze v prostoru pro cestující, cestující se o něj sám stará a přeprava je bezplatná.
Spoluzavazadlo je stejné jako ruční zavazadlo, je však větší než ruční zavazadlo a podléhá placení dovozného.
Cestovní zavazadlo jede ve voze s cestujícím, ale k přepravě cestovní zavazadlo přebírá dopravce a veze jej v odděleném prostoru; cestovní zavazadlo podléhá placení přepravného.
Zásilka je obdobná cestovnímu zavazadlu, odesílatel však se zavazadlem necestuje.


Velká zvířata
Zvířata větších rozměrů (slon, kůň, koza) nejsou výslovně zakázána podle živočišného druhu, tato zvířata nemohou být přepravována v prostoru pro cestující, neboť nesplňují kritérium maximálních rozměrů a maximální hmotnosti spoluzavazadla.
Je zde možnost přepravit tato zvířata v železniční dopravě jako cestovní zavazadlo nebo zásilku.

Malá zvířata ve schráně
Přeprava malých zvířat, zejména ptactva, drobných hlodavců, malých plazů, koček, fretek, je možná v tzv. schráně:
Tou může být ptačí klec, uzavřené terárium, uzavřená láhev od okurek, speciální přepravka na zvířata a podobně.
Podmínkou je nepropustné dno schrány a další podmínky jsou,
cituji, "aby živá zvířata nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž".
Lze si vyložit, že některé druhy zvířat, jako jsou potkani, pavouci nebo hadi, nesplňují bez vnějšího neprůhledného obalu podmínku neobtěžování, neboť ne všem osobám jsou tato zvířata příjemná. Podobně není možné v klecích nebo jiných vzdušných schránách přepravovat zapáchající zvířata.
Dále si lze vyložit, že nesplňuje požadavky bezpečnosti klec, pokud by mohlo přes dráty zvíře napadnout cizího cestujícího svými zuby, drápy a nebo i silným zobákem.
Nepropustnost dna může být technicky provedena jak volbou vhodného izolačního materiálu, tak formou materiálu s dostatečnou sorpční kapacitou; technické provedení nepropustnosti dna přepravní řád neřeší.
Nedá se obecně říci, že některý typ schrány vyhovuje a jiný ne. Vhodnost schrány je třeba posoudit v konkrétním případě podle její konstrukce a zároveň podle přepravovaného zvířete.

Schrána s malým zvířetem se přepravuje podle jejích rozměrů buď bezplatně jako ruční zavazadlo nebo po zaplacení dovozného jako spoluzavazadlo.

Psi beze schrány
Psa, bez ohledu na jeho velikost, lze přepravovat vždy volně. Musí mít nasazený náhubek, být na krátkém vodítku a nesmí sedět na sedadle.
(Zde přepravní řád zapomněl na možnost chování malého psa na klíně namísto jeho držení na vodítku.)

Není možné uznat argument cestujícího, že tato rasa psa (např. mops) prakticky nemá čumák a není, na co náhubek nasadit.
Přepravní řád formuluje přepravu zvířat tak, že prvotní je přeprava zvířete ve schráně a jen při splnění podmínek (náhubek, vodítko) lze psa přepravovat beze schrány.

Za psa beze schrány se platí podle položky "pes" uvedené v tarifu.
(Někteří dopravci mají v tarifu psa bezplatně, někteří za polovic, někteří za plné jízdné, někde lze psovi koupit i měsíční jízdenku.)

Psi ve schráně
Psa lze přepravovat také ve schráně.
Lze si položit otázku, jaký význam má schrána při přepravě psa, co přináší cestujícímu nebo spolucestujícím, co se od schrány sleduje.
Snad jediné vysvětlení je, že tak nedochází k diskriminaci psů a že je stanoveno, že pes ve schráně je zavazadlo a ne pes. Pro cestujícího pak bývá výhodnější dovozné u zavazadla (schrány) oproti dovoznému za psa.

Schrána na psa je mnohdy zdrojem neshod mezi cestujícími a pracovníky dopravců.
Zejména pak v případech, zda za psa ve "schráně" platit či neplatit a zda pes ve "schráně" musí nebo nemusí mít náhubek.
Schrána musí mít přepravním řádem dané vlastnosti - tj. zejména musí být uzavřená a mít nepropustné dno. Při použití předpisové schrány se za schránu malých rozměrů dovozné neplatí a pes ve schráně nemusí mít náhubek, protože ochranu zajišťují stěny schrány.
Ale: Prodávané tašky na psy tyto požadavky zpravidla nesplňují. Proto je výše zapsána "schrána" v uvozovkách.
* Tašky na psy nejsou zcela uzavřeny. Jsou ve tvaru "U", chybí jim horní víko. Přepravní řád má stejné požadavky na uzavření schrány jak pro myši, tak i pro psa.
* Tašky na psy nemají nepropustné dno.
Oba uvedené požadavky nedávají svým způsobem smysl. Vlastnosti schrány jsou požadované především kvůli ostatním druhům zvířat. Pes, tím že může být přepravován volně, by nemusel být shora krytý (pak ovšem s náhubkem) a nemusel by mít schránu s nepropustným dnem.
Ale předpis zní jak zní, a záleží pak na řidiči nebo průvodčím zda takovou nedokonalou schránu uzná nebo neuzná.


Schrána splňující požadavky přepravního řádu:Nevyhovující "schrána":
Pes ve schráně se neposuzuje jako pes, ale jako zavazadlo (schrána).
Podle velikosti je schrána buď bezplatně přepravovaným ručním zavazadlem a nebo spoluzavazadlem, za které se platí dovozné.

Psi vodící a psi služební
Tito psi se těší jediné výjimky: Jejich přeprava nemůže být odmítnuta a při nedostatcích je nelze vyloučit z přepravy.
Nechá se usuzovat, že odmítnout nelze vodícího nebo služebního psa ve spoji, kde je smluvními přepravními podmínkami přeprava psů omezena, nelze odmítnout vodícího nebo služebního psa ve voze, kde je již dosaženo limitu počtu přepravovaných psů; sporné je, zda lze nebo nelze odmítnout psa, který nesplňuje podmínky (náhubek, vodítko); nakonec se nechá usuzovat, že lze odmítnout nebo vyloučit z přepravy cestujícího i se psem v případech, kdy lze podle jiných ustanovení zákona (o silniční dopravě nebo o drahách) odmítnout cestujícího nebo jej vyloučit z přepravy (obsazený vůz, nezaplacení jízdného nebo přirážky, opakované porušování přepravního řádu).
Přepravní řád však těmto psům nedává výjimku při použití náhubku a vodítka. Pokud cestující s vodícím nebo služebním psem nedá ani přes upozornění náhubek nebo vodítko, může pověřená osoba uložit cestujícímu přirážku za porušení přepravního řádu.
Opačný názor zaujal ombudsman. Veřejný ochránce práv je toho názoru, že přepravu psa bez náhubku nemůže postižená osoba vůči dopravci vymáhat, avšak vymáhá-li dopravce po postiženém nasazení náhubku vodícímu psovi, dopouští se diskriminace.
Stanovisko ombudsmana - plné znění.

Zvířata ve smluvních přepravních podmínkách
Veřejná doprava není prvotně určena pro přepravu zvířat.
Je zde tedy dopravcům dáno právo ve smluvních přepravních podmínkách přepravu zvířat omezit nebo zcela vyloučit.
Dále i pověřená osoba může odmítnout přepravu zvířete z důvodu obsazenosti nebo bezpečnosti.
Jiné důvody a způsoby k omezení přepravy zvířat nejsou (s výjimkou nepřipuštění zvířete nebo schrány k přepravě z důvodu nesplnění podmínek pro přepravu).

Zvíře jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo
Umístění zvířete (zavazadla) ve vozidle mohou stanovit smluvní přepravní podmínky.
Umístění většího zvířete (spoluzavazadla) může dopravce určit i jiným způsobem; oprávněné jsou i pokyny řidiče nebo průvodčího.

Zvíře ve schráně jako cestovní zavazadlo
Podmínky jsou uvedeny v § 27 přepravního řádu. Rozbor přepravy zvířecích cestovních zavazadel přesahuje zaměření této stránky.

Věk psa
Věk psa je nerozhodující.
Povinnost za psa zaplatit stanovené dovozné se týká jak štěňat tak dospělých psů.
Informace, že "se za psa do 6 měsíců neplatí" se týká patrně jen obci placených poplatků ze psů, ne dovozného.


Shrnutí:

K čemu je oprávněn dopravce a k čemu pověřená osoba při přepravě zvířat?

Dopravce může v SPP vyloučit:
Přepravu zvířat na vybraných spojích. (§ 23, odst. 4 PŘ)

Dopravce může v SPP omezit:
Přepravu zvířat na vybraných spojích. (§ 23, odst. 4 PŘ)
Počet psů beze schrány v jednom voze. (§ 23, odst. 4 PŘ)

Dopravce může v SPP upravit:
Podrobnosti pro přepravu ručních zavazadel (menších schrán se zvířetem). (§ 20, odst. 2 PŘ)
Podrobnosti pro přepravu spoluzavazadel (větších schrán se zvířetem). (§ 21, odst. 3 PŘ)
Možnost přepravy zvířete ve schráně jako cestovní zavazadlo. (§ 22, odst. 3 PŘ)

Dopravce nebo pověřená osoba může určit:
Umístění spoluzavazadla (větší schrány se zvířetem nebo velkého psa) jen na určeném místě; přepravní řád nevyžaduje určení místa jen v SPP, může to být např. piktogramem nebo instrukce pověřené osoby. (§ 21, odst. 1 PŘ) Umístění se nevztahuje na malé schrány, jako ruční zavazadla, a na malé psy beze schrány.

Pověřená osoba může odmítnout, vyloučit
Přepravu psa beze schrány z důvodu obsazenosti. (§ 23, odst. 4 PŘ)
Přepravu psa beze schrány z důvodu bezpečnosti cestujících. (§ 23, odst. 4 PŘ)
Zvíře ve schráně i bez ní, pokud je překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla (§ 18a, odst. 1, písm. b silničního zákona nebo § 37, odst. 4, písm. c zákona o drahách).
Zde jde zejména o realizaci "vyšších" zákazů a příkazů, tj. nedodržení podmínek daných zákonem, přepravním řádem nebo oprávněným omezením uvedeným ve smluvních přepravních podmínkách.

Pověřená osoba může:
Dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy a bezpečnosti ostatních cestujících. (§ 18a, odst. 1 silničního zákona nebo § 37, odst. 4 zákona o drahách)
Z toho se dá vyvodit, že pověřená osoba by mohla zasáhnout do přepravy psa beze schrány nebo zvířete ve schráně jen tehdy, pokud by přeprava zvířete představovala nějaké nebezpečí (např. zvíře vedle kočárku) nebo by překážela plynulosti dopravy (např. neprůchodnost dveří výstupních dveří).


To znamená, že řidič či průvodčí mohou zasahovat do přepravy zvířat jen v rozsahu předchozích dvou odstavců (zejm. obsazenost, bezpečnost), zatímco úplné jiné odmítnutí zvířete, omezení počtu psů ve voze, umístění malých psů nebo malých schrán ve voze může řidič nebo průvodčí uplatňovat jen tehdy, pokud jsou tyto pokyny uvedeny ve smluvních přepravních podmínkách, tedy ne svévolně. Řidič nebo průvodčí může rozhodnout o umístění velkých psů nebo velkých schrán.
Hranice však je dost neostrá a je zde na jedné straně možnost cestujícího prosadit si své a na druhé straně možnost přirážky uložené za nerespektování oprávněného pokynu daného pověřenou osobou.


1. 6. 2012
(úprava 5. 12. 2015)
| hlavní stránka > předpisy > výklad - přeprava zvířat |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03308.htm