Je cestující povinen prokázat totožnost?

Cestující se musí prokázat platnou jízdenkou. Pokud ne, musí zaplatit stanovené částky. Nezaplatí-li cestující uvedené částky na místě, má zákonnou povinnost prokázat se revizorovi osobním dokladem (občanským průkazem). Pokud ani tuto povinnost nesplní, je povinen vyčkat příchodu policie či městské policie. Osobní data cestujícího si revizor přebere.

Citace předpisů:

1) ... Pověřená osoba je oprávněna ...
c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího, aby se prokázal osobními údaji podle odstavce 2 písm. c).

2) Cestující je povinen
c) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky; osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu,12) uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem,
d) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnost uvedenou v písmenu c),
e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.
zákon 111/1994, § 18a, odst. 1) a 2);
zákon 266/1994 obsahuje obdobná ustanovení


Výklad:

Zaplacení jízdného a přirážky
Cestující, který se neprokázal platnou jízdenkou, je povinen v první řadě zaplatit jízdné a přirážku. Pokud tak beze zbytku udělá, není důvod a ani právo ze strany dopravce zjišťovat totožnost cestujícího.

Prokázání totožnosti cestujícího bez platné jízdenky
Pokud cestující jízdné a přirážku v hotovosti na místě nezaplatí, má pověřená osoba (zpravidla průvodčí nebo revizor) právo na předložení osobního dokladu. Právo na perlustraci cestujícího vyplývá průvodčím a revizorům ze zákona a není k němu zapotřebí asistence policie.
Cestující je povinen výzvě k předložení občanského průkazu vyhovět. Cestující, který úřední osobní doklad nepředloží, jedná v rozporu se silničním zákonem nebo se zákonem o drahách, a pověřená osoba může toto porušení sankcionovat další přirážkou za neuposlechnutí pokynu nebo příkazu pověřené osoby. Tzn. vedle dosavadní přirážky za jízdu bez předložení platného jízdního dokladu cestující platí přirážku za porušení povinnosti prokázat na výzvu revizora svoji totožnost. To lze i v případech, kdy cestující u sebe doklad totožnosti opravdu nemá.
Tuto druhou přirážku nelze uložit osobě do věku 15 let. Ta nemá povinnost mít občanský průkaz a jeho nepředložení pak nelze hodnotit jako porušení zákona.

Cestující, který nezaplatí a ani nepředloží občanský průkaz, je povinen vyčkat příchodu policie (tj. policie ČR nebo městské či obecní policie) a nebo s revizorem na policii dojít. Tato povinnost je dána zákonem a nejedná se o omezování osobní svobody.
Volba mezi cestou na policii a setrváním na místě s přivoláním policie je na revizorovi.

Strážník je oprávněn osobní data cestujícího revizorovi předat (§ 12 zákona 553/1991 Sb.).
Policista je oprávněn osobní data cestujícího revizorovi předat (§ 63, odst. 2, písm. k zákona 273/2008 Sb.).

Při pokusu o útěk může revizor cestujícímu v útěku fyzicky bránit podle § 14 občanského zákoníku (dříve podle § 6 občanského zákoníku 40/1964 Sb.) .
Shodně se vyjádřil také Nejvyšší správní soud v1 As 34/2010.

Pokud je jednání cestujícího trestným činem, může jej kdokoli (tedy i revizor) omezit na osobní svobodě. Musí jej však neprodleně předat policii (§ 76. odst. 2 trestního řádu).

Prokázání totožnosti cestujícího porušujícího pořádek
Pokud cestující porušuje přepravní řád, může mu po marném upozornění uložit pověřená osoba přirážku. Právo vyžadovat osobní doklad zde není výslovně uvedeno, je zde právo vyžádat si policejní asistenci (podle zákona o policii a zákona o obecní policii).

Dobrovolné prokázání totožnosti
Cestující je povinen prokázat se občanským průkazem také v dalších případech.
OP musí cestující předložit jako jízdní doklad, deklaruje-li jím právo na bezplatnou přepravu osoby starší 70 let. Cestující musí předložit jako jízdní doklad OP spolu s potvrzením ústavu, pokud jede za návštěvu za dítětem do ústavu za zlevněné jízdné.
Pokud by cestující nechtěl OP předkládat, cítil by se tím např. omezován, pak musí mít zaplacené plné jízdné.


Veřejný činitel
Revizoři nikdy neměli status veřejného činitele, či - podle dnešní terminologie - status úřední osoby.
Nebyli veřejnými činiteli ani za socializmu (jak chybně uvádí třeba příspěvek 32412 na renomovaném portálu epravo.cz).
Často se v internetových diskusích uvádí, že revizor nemůže zjišťovat totožnost cestujících, protože není veřejný činitel.
Tato konstrukce je naprosto scestná:
Vychází z chybné úvahy, že policista je veřejný činitel (úřední osoba) - policista je oprávněn zjišťovat totožnost - totožnost může zjišťovat jen veřejný činitel (úřední osoba). Je to jako ve vtipu se slepcem: Jak vypadá mléko? - je bílé - co je to bílá? - třeba labuť je bílá - jak vypadá labuť? - má takto zahnutý krk - slepec, osahávaje esovitý tvar: Už vím, jak vypadá mléko.

Oprávnění ke zjišťování totožnosti ve vymezených případech je dáno revizorům zákonem (111 a 266/1994 Sb.) a ne veřejným činitelstvím.
Naopak, jsou úřední osoby (osoby vyjmenované v § 127 trestního zákoníku, např. zastupitelé, poslanci), o kterých jsem nikdy neslyšel, že by se zabývali perlustrací osob.

10. 2. 2012
(aktualizace 25. 1. 2014)

| hlavní stránka > předpisy > výklad - totožnost cestujícího |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03302.htm