Ochrana spotřebitele-cestujícího (1.)

Vztah mezi dopravcem a cestujícím je nevyvážený. O dost víc, než například vztah kupující a prodávající v obchodě. Přesto není situace cestujícího beznadějná, řada předpisů cestujícího chrání.

Spotřebitelem, tedy fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je prakticky každý cestující. Až na nějaké zjevné výjimky, kdy cestující používá jízdenky typu "bussines", "firemní" apod.

Citace předpisů:

V textu.

Výklad:

Zákaz zhoršení pozice spotřebitele
Na spotřebitele, jako slabší stranu spotřebitelsko-podnikatelského smluvního vztahu, se vztahují některá ustanovení občanského zákoníku určená pro jeho ochranu. Jde zejména o ustanovení spotřebitelských smluv v § 1810-1867 občanského zákoníku. Z nich jsou nejpodstatnější:
§ 1812 OZ
1) Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele příznivější.
2) K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží. To platí i v případě, že se spotřebitel vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

§ 1813 OZ
Má se za to, že zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí o ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem.

§ 1814 OZ
f) zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy.

Neomezování práv cestujícího-spotřebitele
Přepravní smlouva je zpravidla uzavírána konkludentně (konáním, ne sepisováním a podepisováním listiny oběma stranami). Přesto se ve smlouvě o přepravě jeden listinný dokument vyskytuje - jsou jím smluvní přepravní podmínky vydané dopravcem (dále SPP). Při vydávání SPP je dopravce omezen výše uvedenými ustanoveními. Dopravce by se proto měl držet rámce, který mu pro tvorbu SPP vymezuje zákon (silniční z. a z. o drahách: stanovení výše přirážky, zákaz odchýlení SPP od přepravního řádu nebo povinnost rozpracování přepravního řádu v podrobnostech ve SPP), a rámce, který mu taxativně vymezuje přepravní řád (např. určení specifických údajů na jízdence, některé podmínky přepravy zavazadel, podmínky vracení nevyužitého jízdného), a neměl by do SPP dávat taková ustanovení vůči cestujícímu-spotřebiteli, která by omezovala jeho práva a byla tak v rozporu s § 1812 OZ.

Neseznámení cestujícího-spotřebitele
Dalším kritériem je přístup cestujícího-spotřebitele k vyhlášeným SPP. V případě sporu by se cestující-spotřebitel mohl domáhat neúčinnosti některých ustanovení SPP, hlavně těch netypických: Jde o situaci, kdy cestující-spotřebitel jede ve vzdálených končinách s nahodilým dopravcem. V takovém případě si nemůže včas prostudovat jeho SPP na webu, nemůže před uzavřením přepravní smlouvy (tj. před nástupem do vozu) si přečíst SPP vyvěšené ve voze.

Odstoupení od smlouvy
Občanský zákoník zná smlouvu o přepravě - její začátek definuje přepravní řád jako nastoupení s jízdenkou a její konec jako dokončení požadované přepravy, popřípadě vyloučení z přepravy.
Jakým druhem smlouvy je pak nákup jízdenky? O smlouvu o přepravě se v tuto chvíli nejedná. Jde o typ smlouvy v zákoně nepojmenovaný, a takzvanou inominátní smlouvu.

Kromě pokladen lze jízdenky zakoupit v jízdenkových automatech a nebo na přes internet.
Nabízela by se možnost, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku (tzv. distanční) ve lhůtě 14 dnů od obdržení zakoupené věci.
§ 1829
Spotřebitel má právo odstoupit odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů.
...
Právo spotřebitele odstoupit od distanční smlouvy je v občanském zákoníku proto, že spotřebitel nemá možnost se na dálku seznámit se skutečnou kvalitou věci (např. materiál textílie, barevný odstín věci), tak, jak by mohl v případě osobního výběru. Tento důvod v případě jízdenek odpadá.
§ 1840
Ustanovení tohoto pododdílu se nevztahují na smlouvu
...
h) o přepravě osoby,
i) uzavřenou při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor

Není e-shop jako e-shop.
I jízdenku v e-shopu si může spotřebitel koupit podle svých přesných požadavků.
A snad právě proto § 1840 ObčZ uvádí, že právo na odstoupení se nevztahuje na smlouvy o dopravě a na koupi v automatech.

13. 2. 2012
(revize ve vztahu ke změně OZ dne 20. 2. 2014; archívní článek podle ObčZ 40/1964 zde)


| hlavní stránka > předpisy > výklad - ochrana spotřebitele |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03313.htm