Může dopravce pokutovat kouření na zastávkách?

Cestující, který kouří na zastávce, porušuje přepravní řád.
Pověřená osoba (zpravidla průvodčí nebo revizor) je oprávněna za porušení přepravního řádu uložit cestujícímu přirážku. Postih za kouření na zastávce není až tak průhledný jako postih za kouření ve voze, a dopravci jej proto uplatňují jen velmi zřídka.
Kdokoli, kdo kouří na zastávce, dopouští se přestupku.


Citace předpisů:

Porušením přepravních podmínek... je, jestliže cestující při přepravě
l) kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno
vyhláška 175/2000 Sb., § 15

1) Pověřená osoba je oprávněna
a) ..., vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; ...
2) Cestující je povinen ...
e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.
zákon 111/1994 Sb., § 18a, odst. 1) a 2);
zákon 266/1994 Sb. obsahuje obdobná ustanovení


§ 8
(1) Zakazuje se kouřit
...
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v dopravním prostředku veřejné dopravy,
...
(2) Zakazuje se používat elektronické cigarety v místech uvedených v odstavci 1 písm. a) až j), s výjimkou prostor, na které se zákaz kouření nevztahuje.
kde je definováno nástupiště následovně:
§ 2
p) nástupištěm prostor určený k nástupu a výstupu osob z prostředků veřejné silniční a drážní dopravy; není-li vymezení prostoru nástupiště zřejmé, nebo není-li viditelným značením takový prostor jinak vymezen, pokládá se pro účely tohoto zákona za nástupiště veřejně přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem zastávky ve směru jízdy dopravního prostředku.
zákon 65/2017 Sb., § 8, odst. 1, písm. c) a d), a odst. 2 a § 2, písm. p)

§ 9
(1) Zjistí-li vlastník prostoru uvedeného v § 8 odst. 1 písm. a), c) a h), provozovatel mezinárodního letiště, provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy, poskytovatel zdravotních služeb, škola nebo školské zařízení, zřizovatel nebo poskytovatel služeb v zařízení, provozovně nebo v prostoru uvedeném v § 8 odst. 1 písm. g), provozovatel sportoviště, provozovatel zábavního prostoru, pořadatel akce, provozovatel provozovny stravovacích služeb nebo provozovatel zoologické zahrady, kde je kouření a používání elektronické cigarety podle § 8 nebo § 17 odst. 1 zakázáno, porušení tohoto zákazu, je povinen osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické cigarety, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
(2) Prostor, s výjimkou prostoru uvedeného v § 8 odst. 1 písm. c) [pozn.: tj. s výjimkou nástupišť, přístřešků a čekáren], nebo dopravní prostředek, kde je kouření zakázáno, je osoba podle odstavce 1 povinna u vstupu označit zjevně viditelnou grafickou značkou "Kouření zakázáno". Grafická podoba značky je uvedena v příloze k tomuto zákonu.
zákon 65/2017 Sb., § 2, odst. 1 a 2


Výklad:

Při řešení porušení zákazu kouření s cestujícím lze postupovat dvěma způsoby:
1. podle "protikuřáckého zákona" 65/2017 Sb. (postup se v minulosti lišil v obdobích 2005-2010, 2010-2017 a od 31.5.2017)
2. podle přepravního řádu a nadřízených zákonů (postup je stejný od roku 2000)


Ad 1 - jednání s kuřákem podle "protikuřáckého zákona"

"Protikuřácký zákon" v oblasti veřejné dopravy zakazuje kouření a používání elektronických cigaret na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy a dále v dopravním prostředku veřejné dopravy. Nástupiště, přístřešek či čekárna nemusí být označeny symbolem zákazu, zákaz platí ze zákona.
Nástupištěm se rozumí buď nástupiště přirozených zjevných hranic (nástupní ostrůvky, nádraží apod.), nebo prostor uměle zřetelně vymezený a jako nástupiště zjevně označený (vymezená plocha např. zábradlím a označená např. textem "nástupiště" nebo dopravními značkami IJ 4a, 4b a značkami IJ 4c, 4d, 4e) nebo v ostatních případech veřejně přístupný prostor podél silnice či kolejiště, a to pruh o šířce 5 m a o délce 35 m.
[Je-li chodník se zastávkou třímetrový a za ním následuje soukromá zahrada, na zahradě se kouřit smí, neboť nejde o veřejný prostor; prochází-li chodníkem se zastávkou cyklostezka, není cyklostezkou ukončena platnost zákazu, zákaz platí na stezce i za ní do celkové šíře 5 m, neboť zákon se neomezuje jen na chodník, ale hovoří o veřejném prostoru].

Zjistí-li vlastník prostoru nebo provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy porušení zákazu kouření, je povinen osobu, která nedodržuje zákaz, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout. (Podrobněji zde.)
Je-li provozovatelem nebo dopravcem např. akciová společnost, patrně zákon nepředpokládá, že by tento úkon jménem vlastníka nebo dopravce musel učinit předseda představenstva. Vyzvat kuřáka tak může kterýkoli zaměstnanec, nejen revizor, průvodčí či řidič, ale třeba i metař nástupišť. Z toho vyplývá, že není zapotřebí nijakého zvláštního prokazování pracovníka dopravce.

Na tomto místě je vhodné připomenout, že obdobně na stejných místech platí zákaz vstupu a pobytu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a jsou ve stavu v němž ohrožují sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek. I v těchto případech může provozovatel nebo dopravce vyzvat osobu k opuštění prostoru (nástupiště, přístřešku, čekárny) nebo k upuštění od jednání.
Neznamená to, že nelze připustit k přepravě lehce opilou nebo "sjetou" osobu, pokud se tato osoba chová slušně.

Dílčí shrnutí (1)
Prostory nástupišť čekáren a přístřešků nemusí být označeny zákazem, přesto je na nich kouření zakázáno.
Zákaz se vztahuje na všechny osoby a porušení zákazu je přestupkem, za který může policista nebo strážník uložit pokutu. Maximální výše pokuty činí 5000 Kč. Revizor podle tohoto zákona pokutu neukládá
Proti kuřákovi může podle "protikuřáckého zákona" zasáhnout jakýkoli zaměstnanec dopravce, může jej vykázat či vyzvat k uhašení cigarety a tento pokyn je pro kuřáka závazný. (Toto právo mu dávají i zákon o silniční dopravě, zákon o drahách spolu s přepravním řádem.)
Vedle kouření tabákových výrobků je zde výslovně zakázáno i používání elektronických cigaret.


Ad 2 - jednání s kuřákem podle přepravního řádu a zákona o silniční dopravě nebo o drahách

Přepravní řád (výňatek)
Porušením přepravních podmínek... je, jestliže cestující při přepravě ... kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno.
Za porušení přepravního řádu umožňují oba dopravní zákony uložit cestujícímu přirážku.

... v prostorách určených pro cestující...
Text prostory určené pro cestující se nachází v přímém spojení s textem vozidlo, je tedy zjevné, že oním prostorem je jiný prostor než prostor vozidla. Cestující se (kromě vozidla) vyskytuje v prostorách, jako nástupiště, čekárny, haly, podchody, nadchody, přechody. Z toho vyplývá, že tvůrce vyhlášky měl na mysli právě tyto prostory.

"Protikuřácký zákon" vymezuje místa, kde se kouřit nesmí.
Přepravní řád jde na věc z druhé strany. Ne ze strany vymezení zakázaných míst, ale ze strany vymezení povolených míst. Tzn. že říká, že se nikde kouřit nesmí; smí se jen ve vyhrazeném prostoru (tj. slovy kde není kouření povoleno, nikoli slovy kde je kouření zakázáno).

Příklady prostorů určených pro cestující
V případě metra, lanovek, vlakových a autobusových nádraží je vymezení prostoru poměrně jednoznačně dané hranicemi objektu, popřípadě vnitřními cedulkami "cestujícím vstup zakázán". Týká se jak nástupišť, tak i budov. Ale oproti "protikuřáckému zákonu" jsou prostorami pro cestující také například nádražní přechody, podchody, nadchody, či místa pro cestující, která nejsou nástupištěm (nádražní park, prostor u nádražních stánků).
Jednoznačné jsou tramvajové nástupní ostrůvky, panelová nástupiště linkových autobusů na širé trati nebo nástupiště malých vlakových zastávek.
Ale naproti tomu je řada zastávek ve městě postavena tak, že zastávka "ukradne" kus chodníku. V tomto prostoru se také pohybují lidé, kteří tudy naprosto běžně procházejí a necestují. Zde bude třeba volit přístup a výklad pro pachatele příznivější. To i přesto, že protikuřácký zákon zde zakazuje kouřit v pětimetrovém pruhu.

kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno
Provozovatel zastávky může vyhradit pro kouření určitý prostor, v něm pochopitelně zákaz neplatí.
Při určování vyhrazeného prostoru je limitován zákonným zákazem. Vymezeným venkovním prostorem tak může být např. segment stavby nástupiště, na němž trvale reálně neprobíhá nástup nebo výstup cestujících, který je od nejbližšího nástupiště vzdálen alespoň 5 metrů a který neslouží k průchodu.

... cestující...
Je však cestujícím osoba stojící na nástupišti a čekající na příjezd spoje?
Lze takové osobě uložit přirážku, coby cestujícímu?
Silniční zákon i zákon o drahách, jakož i jejich prováděcí předpis používají slovo cestující nejen pro osobu ve voze a v pohybu. Jde o širší pojem (např. § 21 aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby, § 52 zákona 266/1994: "dopravce nebo provozovatel stanice informuje cestující ve stanici nebo ve vlaku vhodným způsobem o adrese správního orgánu", § 7 vyhlášky 175/2000: "Cestující platí jízdné před nástupem do vozidla").
Cestující tedy je cestujícím i ve chvíli čekání na dopravní prostředek. [1]
Dále tím, že přepravní řád cestujícím zakazuje v § 15 kouření ve vozech a i jiných prostorech, je patrné, že se zákaz kouření musí dodržovat nejen po dobu vlastní přepravy, ale i v jiných, nejezdících prostorech dopravce, že je osoba i zde označena jako cestující.

Pojem cestující lze užít na osobu, která na nástupišti nebo ve staničních prostorách čeká na příjezd svého spoje, ale nakonec i na osobu, která nikam necestuje a například jiného jen vyprovází nebo hledá spojení v zastávkovém jízdním řádu či podobně.
Je logické, že nelze vyžadovat odlišná pravidla chování od osob, které mají svoji přepravu v bezprostředním úmyslu, a jiná od osob, která zde prodlévají z odlišných důvodů. Stejně tak není dost dobře možné, aby se kouřící cestující zprostil sankce pouhým prohlášením, že nikam necestuje.
Dále, na nástupiště a do staničních prostor není sice necestujícím osobám vstup zakázán, avšak tato zařízení jsou budována dopravcem či jiným subjektem právě jako místo pro přepravu cestujících. Navštíví-li toto místo necestující, pro něhož stavba prvotně určena není, musí i tak přijmout závazek předepsaného chování a riziko postihu za jeho nedodrření. [1]

Uložit přirážku může v tomto případě jen cestujícímu. Pokud je kuřákem pracovník dopravce, není uložení přirážky možné. Zde však lze proti kuřákovi použít pracovněprávní postih.
V souvislosti s tím je třeba zdůraznit, že ve vozech je trvalý zákaz kouření. Ten se vztahuje i na řidiče a i na dobu pobývání vozu na konečné.

... při přepravě...
Je však při přepravě osoba stojící na nástupišti a čekající na příjezd spoje?
Lze takové osobě uložit přirážku stejně jako za jízdy?
V užším pojetí lze vymezit slovo přeprava jako časový úsek od nástupu do vozu do výstupu z vozu, přesněji službu v tomto úseku poskytovanou.
Na druhé straně je zde širší výklad slova přeprava. Vychází z faktu, že dopravce cestujícímu kromě vlastního transportu jeho persony poskytuje i další služby: Nástupiště s udržovaným povrchem a mnohdy s přístřeškem, zastávkový označník, jízdní řád, někde digitální informační panely, nádražní budovy s informační přepážkou, úschovnou zavazadel, toaletami, stravovacími službami poskytovanými dopravcem nebo v kooperaci a podobně.
Přepravní řád zněním § 15, písmen h), l), o), s-1) patrně chápe přepravu v širším slova smyslu, tedy cestující na nástupišti již je při přepravě.

Dilema, zda čekání na nástupišti součástí přepravy je či není lze obejít jinak:
Přirážku lze uložit i cestujícímu, který svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje (jak uvádí oba zákony: § 18a, odst. 1, písm. a, zákona 111/1994 nebo § 37, odst. 4, písm. b, zákona 266/1994); zde u obtěžování podmínka přepravy již není uvedena.
Upozornění kuřáka
Pro uložení přirážky je třeba upozornění cestujícího. Není stanoveno, že musí být upozornění sděleno pověřenou osobou (revizorem, průvodčím), není stanoveno, že upozornění musí být slovní. - tj. upozornění v podobě piktogramu je postačující.
Cestujícímu lze uložit přirážku za porušení přepravního řádu přímo, bez jeho dalšího upozorňování, je-li na zákaz upozorněn piktogramem.
Chybí-li piktogram, je nutné slovní upozornění, byť i inkognito.
Naopak - chybějící piktogram zákazu neopravňuje ke kouření. Ve smyslu přepravního řádu opravňuje ke kouření jen piktogram vyhrazeného kuřáckého prostoru. "Protikuřácký zákon" neukládá povinnost označit nástupiště, přístřešek či čekárnu zákazovou značkou.

Vlastnické vztahy k nástupišti
Přepravní řád zakazuje kouření ve vozidle a v ostatních prostorách pro cestující, kde není kouření povoleno, přitom nijak nebere v potaz vlastnické nebo nájemní vztahy dopravce k místu zákazu (vůz, nástupiště).
Dopravce může proti cestujícímu zakročit v plném rozsahu svých práv bez ohledu na to, zda vozidlo je jeho vlastní, leasované nebo najaté, nebo zda nástupiště je jeho vlastní, města, provozovatele dráhy, či jiného subjektu.

Elektronická cigareta
Zákonný zákaz kouřeni se vztahuje i na elektronické cigarety.
Přepravní řád v době svého vzniku elektronické cigarety neznal, proto před účinností zákona 65/2017 Sb. bylo možno se opřít o výklad ministerstva, které ve svém stanovisku řadilo používání elektronických cigaret na roveň cigaret.
Dnes jako výklad pro zákaz používání elektronických cigaret na nástupištích a ve vozech lze použít současné znění "protikuřáckého zákona", kde je brána elektronická cigareta na nástupištích naroveň za cigaretu, lze tedy cestujícího na nástupišti i ve voze postihnout za použití elektronické cigarety stejně, jako kdyby kouřil tabákový výrobek.

Nejen kouření
K porušení přepravního řádu na zastávce nemusí dojít jen kouřením.
Je jím také
- hlučné chování, hlasitá audioreprodukce či jiné obtěžující chování (§ 15, písm. m, přepravního řádu),
- znečišťování cestujících, vozidla, prostor nebo zařízení svým oděvem nebo jednáním (§ 15, písm. n, přepravního řádu),
- poškozování vozidla, jakož i prostorů a zařízení pro cestující (§ 15, písm. o, přepravního řádu).

Kouření zaměstnanců dopravce
Zaměstnanci dopravce nelze uložit přirážku za kouření, zaměstnanec dopravce není cestujícím.
Ani tento fakt neopravňuje zaměstnance dopravce kouřit v místech, na nichž cestující kouřit nesmějí.
Zaměstnanec dopravce, který kouří na nástupišti, v hale, čekárně, tedy v místech kde platí zákonný zákaz kouření, se dopouští přestupku.
Přestupku se dopouští i tehdy, kouří-li ve voze hromadné dopravy (i na konečné).
Za přestupek může být zaměstnanec sankcionován pokutou od policisty nebo strážníka.


Zákaz může být formulován v interních předpisech dopravce nebo v provozním řádu nádraží, a pak za jeho překročení může zaměstnanci dopravce hrozit pracovněprávní postih.

Diskuse
Nikde v zákoně nenajdeme výslovné sdělení, že pověřená osoba je oprávněna uložit přirážku cestujícímu, který kouří na nástupišti v místech, kde kouření není povoleno.
Toto oprávnění pověřené osoby je zahrnuto spolu s ostatními nežádoucími způsoby chování cestujícího v položkách porušování přepravního řádu a nebo obtěžování cestujících.
K diskusi by bylo zejména, zda cestující je cestujícím ještě před nástupem a nebo zda čekání na zastávce je již součástí přepravy. [1]

Reálně dopravci sankce za kouření na nástupišti příliš nevyužívají. Příručka pro přepravní kontrolu ČSAD (1981) uvádí povinnost revizorů pokutovat kuřáky v čekárnách. Podobně i dnes zdůrazňují ve smluvních přepravních podmínkách možnost pokuty za kouření na nástupišti České dráhy.

Dílčí shrnutí (2)
Kouření je zakázáno ve všech prostorách pro cestující (nástupiště, haly, čekárny, podchody, nadchody, přechody). Porušení tohoto zákazu je porušením přepravního řádu, rušením klidné přepravy cestujících a jejich obtěžováním; za to může revizor kuřákovi uložit přirážku.
Kouřit lze jen na výslovně vyhrazených místech.Ad 1 + 2 - společné

Kdo může kouření na nástupišti sankcionovat?
Kontrolu zákazu zákon 65/2017 Sb. svěřuje zejména obecní policii a policii ČR, neboť aby nebyl zákon nevymahatelný, musí na jeho dodržování dohlížet státní orgán.
K dohledu nad dodržováním zákazu (tj. k dohledu běžnému, provoznímu) jsou oprávněni provozovatelé místa se zákazem kouření (dopravy, kulturních zařízení, nemocnic, ...). Provozovatelé jsou také oprávněni obrátit se na policii, zejména při neúčinnosti svého zásahu vůči kuřákovi.

Z výkladu vyplývá možnost finančního postihu cestujícího revizorem na nástupišti za porušení přepravního řádu, za porušení zákazu kouření nebo zákazu používání elektronické cigarety.
Obdobná situace co v dopravě může nastat ve škole: Za porušování zákazu kouření může být žák potrestán kázeňsky (důtkou, známkou z chování).

Dozorem policie nad dodržováním zákona není nijak dotčen dohled dopravce nad dodržováním přepravního řádu, nad dodržováním zákazu kouření.
Přirážka od dopravce má soukromoprávní charakter, pokuta od policie má veřejnoprávní charakter a ty se navzájem nevylučují. Kuřák proto může být v jediném případu pokutován zároveň revizorem a zároveň policistou či strážníkem.


Shrnutí

Od roku 2017 se opětovně sblížila právní úprava nedovoleného kouření daná přepravním řádem a daná "protikuřáckým zákonaem".
Obě úpravy, sic podobny - nejsou zcela identické. Liší se drobně v lokalitách zákazu a lišá se v subjektu, který je oprávněn porušení zákazu sankcionovat.


[1] Shodný názor např. Ambrož, J.: Přeprava osob po železnici v českém a německém právním řádu, diplomová práce, Praha: Karlova univerzita v Praze, právnická fakulta, 2014, str 36, opačný názor např. Frinta, O. in Eliáš, K. a kolektiv: Občanský zákoník, velký akademický komentář, 2. svazek, § 488-880, LINDE PRAHA, str. 2255, poznámka 1100

Archivní článek k právní úpravě let 2010-2017 zde

15. 5. 2017 (úpravy 18. 6. 2017, 6., 22. 7. 2017 a 14. 12. 2017)

| hlavní stránka > předpisy > výklad - kouření na zastávkách |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03303.htm