Rozbor oprávnění k vykázání kuřáka podle "protikuřáckého zákona" 65/2017 Sb.
kdo může kuřáka vyzvat kde

Sporným se může zdát oprávnění či povinnost dopravce vyzvat kuřáka k opuštění prostoru nebo k ukončení kouření na nástupištích, přístřešcích a čekárnách (dále také jen "nástupiště"). Za nevyzvání obecně může být provozovatelům (školám, zdravotnickým zařízením atd. ) uložena pokuta za správní delikt podle § 36; v případě zastávek dopravci pokuta podle § 36 nehrozí.


Pokud by § 9 zněl:

Zjistí-li
vlastník prostoru (§ 8, odst. 1, písm. a, c, h) ve svém prostoru (... - mj. i na nástupištích přístřešcích nebo čekárnách),
provozovatel mezinárodního letiště ve svém tranzitním prostoru mezinárodního letiště,
provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy ve svém dopravním prostředku veřejné dopravy,
poskytovatel zdravotních služeb ve svém zdravotnickém zařízení,
škola nebo školské zařízení v prostorách své školy nebo školského zařízení
...atd...


pak v takovém případě by na základě "protikuřáckého zákona" neexistovala na řadě zastávek nebo nádraží dopravcova povinnost na nástupišti kuřáka vyzvat a neexistovalo by ani právo*) jej vyzvat (právo spojené s povinností kuřáka uposlechnout). Toto právo*) a tato povinnost by svědčilo pouze vlastníkovi prostoru.
(Řadu autobusových nádraží vlastní město, někde jiný komerční subjekt, vlaky drážních dopravců zastavují na zastávkách SŽDC, běžné zastávky MHD a autobusů nebývají ve vlastnictví dopravce, na mnoha zastávkách staví více než jeden dopravce, ...)
*) Myšleno právo podle protikuřáckého zákona; právo vyzvat kuřáka porušující přepravní řád a obtěžující ostatní cestující je a je nezávislé.


§ 9 však takto nezní, je formulován jinak:

§ 9 ukládá zasáhnout protí kuřákovi - text je úmyslně asociován do závorek -

Zjistí-li
[vlastník prostoru (§ 8, odst. 1, písm. a, c, h), provozovatel mezinárodního letiště, provozovatel dopravního prostředku veřejné dopravy, poskytovatel zdravotních služeb, škola nšbo školské zařízení ...atd...]
v
[v prostoru (...), v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, v dopravním prostředku veřejné dopravy, v zdravotnickém zařízení, v prostorách školy nebo školského zařízení ...atd..., kde je kouření zakázáno - (předmět je ve větě v zákoně zamlčen, zde pro názornost uveden)],
porušení tohoto zákazu,
je povinen vyzvat osobu ... aby nepokračovala nebo aby prostor opustila.

Avšak místem, kde je kouření zakázáno jsou vedle vozidel veřejné dopravy i nástupiště, přístřešky a čekárny a mezi vyjmenovanými osobami povinnými k výzvě je i dopravce. Z toho vyplývá při nespárování provozovatelů s provozovanými místy, že dopravce, kromě povinnosti vyzvat kuřáka ve voze (pod hrozbou sankce za správní delikt), má povinnost bez hrozby sankce za správní delikt vyzvat kuřáka i na nástupišti.
Sdílí-li jednu zastávku více dopravců, povinnost a právo výzvy má každý z nich.

Mlčky se předpokládá, že každý subjekt zasahuje ve svých prostorách, že nebude např. ředitelství gymnázia chodit vyzývat kuřáky do zdravotnického zařízení nebo ani do jiné školy, např do místní ZŠ. Narozdíl od absurdit nastíněných v předchozí větě je výzva dopravce vůči kuřákům na nástupištích logicky přijatelná.

Závěrem lze říci, že zákon ukládá dopravcům nevymahatelnou povinnost vyzvat kuřáka k opuštění prostoru nebo k ukončení kouření, a kuřák je přitom povinen uposlechnout výzvu dopravce (kteréhokoli z dopravců).

Pozn: Nevykázání kuřáka z prostoru nástupiště není správním deliktem podle § 36 "protikuřáckého zákona" 65/2017 Sb.
Narozdíl od provozování škol, sportovišť, dopravního prostředku apod. jsou nástupiště reálně neuhlídatelná. Řidič přijíždějícího vozidla hromadné dopravy má jiné povinnosti, nelze po něm chtít kontrolu kuřáků na nástupišti (narozdíl od např. pořadatelů na sportovištích). Při projednávání zákona byla z tohoto důvodu odstraněna sankce vůči dopravcům za nevyzvání kuřáka na nástupišti.zavřít okno