Historie předpisů o přepravě

Historie před rokem 1964
MHD (před rokem 1964)
Nechá se předpokládat, že před rokem 1954 nebyl přepravní řád MHD v podobě obecně závazného předpisu (zde vyhlášky) a že přepravní řády vydávali jednotliví dopravci. Předpoklad vychází z formulace § 20 zde uvedené vyhlášky.
Vyhláška č. 364/1953 Ú. l., přepravní řád pro městskou hromadnou dopravu osob.
Vyhláška č. 7/1963 Sb., kterou se mění a doplňuje § 10 a § 11 vyhlášky 364/1953 Ú. l. (zavedena úprava jednoslužného provozu a zvýšení přirážky z 10 Kčs na 30 Kčs).
Přepravní řád pro městskou hromadnou dopravu osob byl účinný do roku 1964, kdy byl nahrazen městským přepravním řádem.
Revizor je ve vyhlášce pojmenován jako "dozorčí orgán", přepravní kontrola je označena jako "revise".
Přirážka za neprokázání se jízdenkou činí 10 Kčs. Přirážka za porušování přepravního řádu není stanovena.

Linková autobusová doprava (před rokem 1964)
Automobilový přepravní řád 198/1953 Ú. l. byl novelizován vyhláškou 32/1955 Ú. l.. Automobilový přepravní řád byl účinný do roku 1964, kdy byl nahrazen přepravním řádem pro silniční dopravu osob.
Revizor je ve vyhlášce pojmenován jako "revisní orgán", přepravní kontrola je označena jako "revise jízdenek" nebo "jiné revisní opatření".
Jako "průvodčí" se ve vyhlášce samozřejmě označuje průvodčí, ale označuje se tak i řidič, pokud obstarává úkony průvodčího (zjeména prodává jízdenky). Vyhláška vysloveně stanovuje, že průvodčí jedná jménem dopravního podniku (= dopravce; ČSAD).
Výše přirážky není stanovena ve vyhlášce, sankci za nepředložení jízdenky stanovuje tarif.

Železniční doprava (před rokem 1964)
Nechá se předpokládat, že železniční přepravní řády budou nejstarší ze všech přepravních řádů.
Nejzazší dohledané předpisy (jen čísla, ne obsah) jsou:
  • příloha A železničního přepravního řádu, připojeného k vládnímu nařízení ze dne 17. července 1928,
  • vládní nařízení ze dne 29. července 1938, č. 163 Sb., i s připojeným železničním přepravním řádem,
  • vládní nařízení ze dne 27. března 1941, č. 145 Sb., s připojeným železničním přepravním řádem a
  • č. 144 Sb., a vládne nariadenie zo dňa 11. novembra 1944, č. 142 Sl. z., ktorým sa čiastočne mení železničný prepravný poriadok.

Následovalo vládní nařízení 1/1946 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád.
Ze zaměstnanců železnice jsou zde uváděni jmenovitě průvodčí a výpravčí. Revizoři zde nejsou vysloveně zmiňováni, jen ohledně předložení jízdenky jsou zahrnuti do pojmu "zaměstnance k tomu oprávněného" nebo do pojmu "železničního zaměstnance ve službě".
Při nepředložení jízdenky po výzvě průvodčího zaplatí cestující dvojnásobné jízdné, minimálně však 50 Kčs (pod sankcí trestního stíhání při nesplnění). Ohlásí-li se cestující průvodčímu před výzvou ke kontrole, zaplatí přirážku 10 Kčs. V obou případech stejně tak u dovozného.
Pořádkové sankce jsou ve výši 10 Kčs (kouření nebo odemykání vlastním klíčem) a 30 Kčs (neoprávněné obsazení místa).
Přepravní řád z roku 1946 byl nahrazen přepravním řádem vydaným jako vládní nařízení 2/1952 Sb. a 62/1953 Sb. .
Revizoři zde nejsou vysloveně zmiňováni. Přepravní řád uvádí "zaměstnance k tomu oprávněného" nebo "železničního zaměstnance (- / ve službě / při výkonu služby)".
Při nepředložení jízdenky po výzvě průvodčího zaplatí cestující jízdné a přirážku 200 Kčs. Ohlásí-li se cestující průvodčímu před výzvou ke kontrole, zaplatí jízdné a přirážku 20 Kčs.
Pořádkové sankce jsou ve výši 20 Kčs (kouření, neoprávněné obsazení místa).

Následovalo vládní nařízení 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád. Tento přepravní řád, ve znění novel 16/1956 Sb. a 36/1958 Sb., byl účinný až do roku 1964.
"Předpisy o přepravě cestujících, o výdeji jízdenek, o době jejich platnosti, o přepravě ručních zavazadel, cestovních zavazadel a spěšnin, o nosičích a o úschovnách, jakož i o ukládání pokut za porušení ustanovení těchto předpisů vydává ministr dopravy."
Tyto předpisy nejsou dohledány ke dni aktualizace stránky.

Historie od roku 1964
Dalších, necelých 40 let byla přeprava cestujících upravena vyhláškami:
vyhláška č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu.
vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.
Vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah.
Vyhláška č. 133/1964 Sb., později vyhláška č. 71/1999 Sb., o přepravním řádu pro silniční dopravu osob.
Tyto vyhlášky byly zrušeny k 31. 7. 2000 vyhláškou 175/2000 Sb., přepravním řádem.

Dále k 1. 8. 1994 nabyl účinnosti silniční zákon 111/1994 Sb. a k 1.1.1995 zákon 266/1994 Sb. o drahách.
V těchto zákonech v době vyhlášení nebyla ustanovení upravující vlastní přepravu cestujících.
Ta byla do obou zákonů vložena až novelami 304/1997 a 23/2000.


Historie od roku 2000
Zákonem 304/1997 Sb. byly do silničního zákona 111/1994 Sb. vloženy "přepravní paragrafy" 18a a 18b, v nichž je dopravci dáno právo zejména kontrolovat jízdenky, ukládat přirážky a vylučovat z přepravy a ministerstvo dopravy je zde pověřeno vydat přepravní řád (tj. vyhlášku 175/2000 Sb.).
Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2000.

Zákonem 23/2000 Sb. byl do zákona 266/1994 Sb.vložen "přepravní paragraf" 37, v němž je dopravci dáno právo zejména kontrolovat jízdenky, ukládat přirážky a vylučovat z přepravy a ministerstvo dopravy je zde pověřeno vydat přepravní řád (tj. vyhlášku 175/2000 Sb.).
Zákon nabyl účinnosti 1. 4. 2000.

V období od 1. 8. 1994 do 1. 1. 2000 (pro silniční dopravu) a od 1. 1. 1995 do 1. 4. 2000 (pro drážní dopravu) nastalo právní vakuum, kdy podle rozsudků okresního a krajského soudu nebylo možno ukládat přirážky k jízdnému podle starých předpisů a ani podle nových předpisů. Neexistoval žádný zákon, který by mu ukládal povinnost platit pro takový případ přirážku k jízdnému, ani žádné zákonné ustanovení, které by zmocňovalo k vydání podzákonného právního předpisu.
Zákon o drahách 51/1964 Sb. byl však účinný do 1. 1. 1995.
Vládní nařízení č. 36/1951 Sb. bylo ke dni 1. 1. 1980 zrušeno zákonem č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství, a tento zákon č. 68/1979 Sb. byl poté ke dni 1. 8. 1994.

Nález Ústavního soudu tuto cestu odmítl, a uznal vyhlášku 127/1964 Sb. platnou jako přepravní řád ve smyslu smlouvy o přepravě občanského zákoníku a vlastní přirážku pak jako formu smluvní pokuty podle občanského zákoníku.
Uložení přirážky k jízdnému ve výši 200 Kč bylo po právní stránce podložené.
(zdroj: Sbírka nálezů a usnesení: N 34/29 SbNU 291)
Vyhláška 175/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční přepravu osob nabyla účinnosti 1. 7. 2000.
Novelizována byla vyhláškou 374/2020 Sb. s účinností 1. 10. 2020.


27. 3. 2012
(doplnění 13. 2. 2023)

| hlavní stránka > předpisy > přehled |