Cestující jsou povinni se za jízdy držet

- věta, u které mnohého cestujícího napadne, zda v ní není špatný slovosled.
Pořadí slov bylo před lety kritizováno v novinách.
Větu později podrobně rozebrala jazyková odbornice v časopisu
Naše řeč a na větě neshledala závady.

Shrnutí článku
Chceme-li, aby zkoumaná věta měla dané aktuální členění a zároveň plynulý rytmus, nemůžeme toho dosáhnout jinak než odtržením příklonky se od infinitivu, k němuž patří. Toto odtržení nelze hodnotit jako nevhodné.
Skutečnost, že se v důsledku působení rytmického principu od sebe odsouvají prvky, mezi nimiž je bezprostřední syntaktický vztah, je v češtině běžná. Netýká se pouze zvratného se, jako je tomu v naší větě, ale velmi často také např. tvarů pomocného slovesa být, krátkých tvarů osobních zájmen, některých zájmen ukazovacích apod. Za pozornost stojí, že takové „odtržení" příklonky od řídícího slova a přemístění na „druhé" místo dokonce napomáhá zřetelnějšímu syntaktickému členění věty. Je to zřejmé zejména v odborných textech, kde jsou věty delší, se složitější syntaktickou stavbou. Srov. např.: Pro vytváření generátorů impulsů se v číslicových systémech používá oscilátorů. - Pro vytváření generátorů impulsů v číslicových systémech se používá oscilátorů. Ve variantě prvé jsou příklonkou odděleny dva větné členy rozvíjející sloveso, ve variantě druhé jde o jediný větný člen, rozvitý neshodným přívlastkem.

(doslovný přepis shrnutí článku)


Uhlířová, L.: Cestující jsou povinni se za jízdy držet, Naše řeč, 1984, ročník 67, číslo 5, s. 262-264; též online http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6504
| hlavní stránka > různé > článek podrobně |