Co se píše o revizorech?

Podnětem k sepsání tohoto článku mi byla učebnice kriminologie1. Zde se tvrdí, že se rozchází statistiky kriminality s veřejným míněním, protože média předkládají veřejnosti pouze mediálně zajímavou trestnou činnost.
Nechá se očekávat, že zprávy o revizorech budou psány pro senzace chtivé čtenáře. Jaký je mediální obraz revizorů?
Jsou revizoři zlí? Nebo jsou zlí cestující? Či se tisk věnuje naprosto odlišným tématům?


Z webových stránek seriózních sdělovacích prostředků byly do rozboru vzaty články za pět let. Po jejich výběru (zejména podstatná část článku je o revizorech, zohlednění duplicit, vyřazení neredakčních textů) zůstalo 160 odkazů, které byly roztříděny do několika skupin.

Především se nechaly v textech očekávat potyčky mezi cestujícími a revizory či jiná pochybení na jedné nebo druhé straně. Ale nepíše se jen o nich.

Druh dopravy a dopravci

V naprosté většině převládají zprávy o revizorech městské hromadné dopravy. Těchto zpráv je 121 oproti dvěma zprávám ze železniční dopravy a dvěma zprávám z linkové autobusové dopravy.
Jednak dopravní podniky mají řádově více revizorů (tj. ve stovkách), zatímco dráhy nebo linkoví autobusoví dopravci jen v desítkách. Jednak městská doprava vytváří lepší příležitost pro jízdu načerno než doprava vlaková či linková.
Městská doprava je proto mediálně zajímavější.

Ze 141 článku, ve kterém je některý z dopravců uveden, vede na žebříčku četnosti Dopravní podnik hlavního města Prahy s počtem 35 (tj. 25 %).
Zhruba poloviční počet vykazují Plzeňské městské dopravní podniky s 20 články (tj. 14 %) a Dopravní podnik města Brna s 16 články (tj. 11 %).
Velice podobně vychází i krajové členění.
Na druhé straně 16 z 26 dopravců je zastoupeno jen jedním nebo dvěma články, tzn. 14 % článků přísluší v tisku nepříliš frekventovaným dopravcům.
(Poznámka: V případě zahraniční dopravy je místo dopravce uveden název města nebo země.)

Obsah zprávy

Obsah zprávy byl členěn do devíti kategorií a do desáté "jiné".
První čtyři kategorie se zabývají (1) trestným činem či přestupkem revizora, (2) jinou chybou revizora, (3) trestným činem či přestupkem cestujícího a (4) jinou, zpravidla tarifní chybou cestujícího.
K chybám cestujícího těsně a logicky přiléhá pátá kategorie - exekuce u cestujícího (byť se nejedná přímo přepravně-kontrolní problém, ale o jeho nepřímý následek).
Ne všechny problémy lze z dostupných informací rozhodnout, na ty je šestá kategorie ostatních sporů.
Sedmá kategorie je poučení pro čtenářskou veřejnost, osmá pak statistické údaje dopravce.
Devátá kategorie se zabývá prací revizora, často pak kontrolou prováděnou za účasti redaktora.
Desátá kategorie je pro ty případy, které se nevešly do předchozích rubrik.

Nejčetnější jsou články, které pojednávají o trestném činu nebo přestupku cestujícího. Těch je 43 (tj. 27 %). (Naopak článků o trestných činech nebo přestupcích revizora je jen 5.)
Signifikantně převažují informace o napadení revizora, popř. i policejního doprovodu. Četné jsou také články o padělání jízdenek a o zadržení hledané osoby revizorem.

Pro svůj široký záběr je s 28 články (tj. 18 %) na druhém místě kategorie "jiné".
V této široké kategorii se opakovaně vyskytují, byť s nízkou četností, témata amnestie cestujících koupením časové jízdenky, zveřejňování fotografií revizorů na internetu a systémy týmové spolupráce při neplacení jízdného.

S takřka shodným počtem, s 26 články (tj. 16 %) je třetí v četnosti kategorie poučení .
O čtvrté až šesté místo se dělí kategorie ostatní chyby cestujícího, ostatní nevyhodnotitelné spory a statistika s 11 až 14 články.

V ostatních chybách cestujícího jednoznačně převažují chyby tarifní, byť jsou někdy duchem článku pojímány tak, že cestující je oběť (např. u SMS jízdenek cestující nevyčká přijetí jízdenky a nastoupí do vozu s pouhou objednávkou).

Média

Články o revizorech se vyskytují v jednotlivých médiích nestejnoměrně.
Nejčastěji se o revizorech píše v Denících Bohemia (77x, tj. 48 %).
Velice často se přepravní kontrola dostala do Mladé fronty Dnes (56x, tj. 35 %).
Neočekávaně vysoký počet výskytů revizorských článků je i v Hospodářských novinách (11x, tj. 7 %). Nejedná se zde však o články bulvárnějšího charakteru, většinu obsahu tvoří články s poučením a nebo články kategorie "jiné".
Minimum článků o přepravní kontrole je zjištěno u deníku Právo. Zde by důvodem nemuselo být opomíjení tématu, ale restrikce ve webovém přístupu k textům.

Zajímavé je vyhodnocení článků v bulvárním deníku Blesk (ten není do celkové statistiky zahrnut).
I zde byly údaje excerpovány prostřednictvím webových stránek a za srovnatelné období jich bylo nalezeno pouhých 14.
I zde se psalo nejčastěji o pražském dopravním podniku.
Co překvapilo, bylo rovnoměrné spektrum informací podle zde uvedených kategorií. U deníku tohoto typu by se nechaly předpokládat potyčky všeho druhu.Obdobnou analýzu - na jedné straně omezenou jen na Dopravní podnik hl. m. Prahy, na druhé straně však ohledně všech druhů zpráv - prováděla Řehková2 ve své diplomové práci.
Zde vychází ze základního souboru 680 článků.
Uvádí 23 % provozních informací, 18 % informací o strategii, 17 % informací o veřejných zakázkách, 13 % informací ekonomických, 9 % informací personáního charakteru (ve sledovaném období došlo k několikanásobné obměně na pozici generálního ředitele), 6 % marketingových informací, 4 % informací krimi, 4 % informací politických a 3 % informací ostatních.

Výsledky tohoto článku a citované diplomové práce nelze zcela srovnávat.
Styčným bodem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, ten je v tomto článku nejfrekventovanější a v diplomové práci výhradní. Navazující by byla položka diplomové práce (pod kódovým číslem 5) hodnotou 4 % krimi a součet položek tohoto článku (pod kódovými čísly 1, 2, 3, 4, 6) s počtem 49 % o trestných činech a přestupcích a o ostatních pochybeních cestujících i revizorů, jakož i o ostatních sporech. Je třeba zdůraznit, že "procenta" obou prací vychází z odlišných základů. Tento článek oproti diplomové práci vychází odhadem z asi jen 1/10 zpráv.


- - -

1 Např. Tomášek, Jan. Úvod do kriminologie : Jak studovat zločin. Praha: Grada publishing, 2010, ISBN 978-80-247-2982-4
2Řehková, Aneta. Mediální obraz Dopravního podniku hl. m. Prahy. Praha: Univerzita Karlova, 2014, online https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/125961/

Zdrojová data a kontingenční tabulky zde (ZIP, 67 kB).

28. 4. 2013
doplnění 5. 1. 2015

| hlavní stránka > různé > revizoři v tisku |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index06015.htm