Nečitelnost čipových karet

Časové jízdenky na čipových kartách.

Časové jízdenky. Donedávna ještě papírové průkazky s cenným kupónem, dnes ve většině případů plastové čipové karty.

Stává se, že někdy čtečka není schopna zjistit, jaká časová jízdenka se na čipové kartě nachází.
Důvod nečitelnosti je nejčastěji způsoben kartou. Mohlo dojít nejen k úplnému rozlomení karty, ale třeba jen k jejímu drobnému mechanickému poškození. Mohla se karta dostat do silného elektromagetického pole.

Dá se poškozená čipová karta vůbec uznat za platnou?

(1) Jízdní doklad je neplatný, jestliže
d) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
uvádí § 6 vyhlášky 175/2000 Sb. - přepravní řád

Na první pohled by se nechal vyvodit závěr, že nečitelná poškozená čipová karta je neplatná a že cestujícímu je možno uložit přirážku.

Myslím, že tento závěr by byl unáhlený.
Předně - cestující jízdní doklad předložil.
Jízdní doklad je poškozený a nelze na místě zkontrolovat jeho platnost.
Avšak udává přepravní řád, že "kontrolu správnosti jeho použití" je nutno provést na místě? Neuvádí.

Čipová karta je zpravidla potištěna nějakými identifikačními údaji (číslo karty, jméno cestujícího).
Narozdíl od jízdenek z roku 2000 (pozn: vydání přepravního řádu), kde co jízdenka, to jedinečný exemplář, se jízdenka na čipové kartě zrcadlí v informačním systému dopravce nebo integrátora. Platnost časové jízdenky z čipové karty lze zkontrolovat dodatečně, a proto nelze označit poškozenou čipovou kartu za jízdenklu neplatnou ve smyslu § 6, odst. 1, písm. d přepravního řádu, protože údaje potřebné pro (dodatečnou) kontrolu její správnosti na jízdence uloženy jsou.

Navíc ani cestující nemusí zjistit nebo nemusí být schopen zjistit, že k poškození karty došlo.
Člověk není smyslově vybaven ke komunikaci se svojí kartou.
Čipové karty se používají jako časová jízdenka z rozhodnutí dopravce; cestující neměl na výběr mezi jízdenkou papírovou (kterou má možnost si ohlídat a průběžně prověřovat) a mezi jízdenkou na čipové kartě (kde tuto možnost nemá).
Cestující tak nečitelnost karty do příchodu revizora vůbec nemusí zjistit. To narozdíl od poškození jízdenek, které měl na mysli přepravní řád - roztrhání jízdenky, zabalení žvýkačky do jízdenky, namáhání jízdenky ohybem, potem, až do znečitelnění tištěných údajů.

Neplatnost jízdenky na nečitelné kartě nemůže dopravce stanovit ani předpisem.
Ve smyslu § 55 občanského zákoníku se smluvní ujednání spotřebitelských smluv (zde např. smluvní přepravní podmínky, tarif, obecné obchodní podmínky používání čipových karet dopravce, smlouva o vydání čipové karty) nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele (zde cestujícího); v pochybnostech platí výklad pro spotřebitele příznivější.

Cestující, který v okamžiku kontroly u sebe čipovou kartu měl, ale kartu nebylo možno přečíst, se jízdenkou prokázal. Že je předložená jízdenka platná, jde zjistit dodatečně. V takovém případě není možné cestujícímu uložit za nečitelnost čipové karty přirážku. Cestující se platným jízdním dokladem prokázal.

Avšak systémy jsou různé a proto nelze tomuto článku dát všeobecnou platnost.
(Příklad - v Pardubicích se při nástupu do vozu cestující "přihlásí" čipovou kartou a je mu strženo z peněženky - v tomto případě - jednotlivé jízdné. Při jízdě na kratší vzdálenost se cestující kartou při výstupu "odhlásí" a je mu na kartu vrácen rozdíl mezi jízdným na dlouhou trasu a jízdným na krátkou trasu. Revizoři čtečkami kontrolují, zda má v daném voze cestující jízdné strženo.
V této situaci k zrcadlení karty v informačním systému nemusí dojít a poškození karty může být posuzováno jako poškození jízdního dokladu a jeho neplatnost.)
Ale v tomto případě nejde o časovou jízdenku, ale o placení jízdného elektronickou peněženkou...

Elektronické peněženky na čipových kartách
Elektronickou peněženkou cestující platí jízdné zpravidla při nástupu do vozu. Cestující s poškozenou kartou z prodejního automatu však jízdenku nezíská. Na tomto místě nelze uplatnit ustanovení uvedená u poškozené karty s časovou jízdenkou, jde o jinou situaci. Jakmile cestující zjistí nefunkčnost karty při nákupu jízdenky, musí si jízdenku opatřit jinak, zpravidla nákupem u řidiče za hotové. V opačném případě je cestujícím bez platné jízdenky se všemy důsledky.

| hlavní stránka > různé > článek podrobně |