Je přirážka 1000 Kč málo nebo moc?

(úvaha)

Výši přirážky stanovuje dopravce ve svých smluvních přepravních podmínkách. Přitom je jak v dopravě silniční, tak dopravě drážní omezen jen horním limitem 1000 Kč. Dopravce může mít jen jednu taxu, může však také přirážky diferencovat podle jím daných kritérií.

Na otázku, zda je limitní přirážkä za nepředložení jízdenky 1000 Kč málo nebo moc, není jednoduchá odpověď.

Rozbor

Z právního hlediska je přirážka sankcí. Je to penále za nedodržení podmínek.
Z hlediska cestujícího lze přirážku vnímat i jako paralelní tarif podléhající náhodě: „Buď budu pravidelně platit jízdné, nebo budu jezdit zadarmo (či alespoň za méně) a občas zaplatím pokutu.“

Samotné „neprokázání se platným jízdním dokladem“ nemusí být vždy jen onou jízdou načerno, tedy tím, že cestující jede zcela zdarma. Může, ale nemusí. Cestujícímu může být uložena přirážka z mnoha různých důvodů:
 • Jezdí soustavně bez placení, občas zaplatí přirážku.
 • Cestující vyrobí padělek jízdenky nebo průkazu na slevu nebo vědomě používá průkaz propadlý, cizí či jinak neplatný. Cestující jiným způsobem využívá neoprávněnou slevu.
 • Shodou náhod si ojediněle zapomene zakoupit (označit) jízdenku a přitom přijde revizor.
 • Při složitosti některých tarifů si cestující z neznalosti koupí levnější jízdenku, nebo vlivem dopravní situace nepatrně překročí platnost časové jízdenky.
 • Cestující má jízdné zaplacené, jízdenku založil a nemůže jí najít, nebo zakoupenou jízdenku vážně poškodil.
 • Cestující má předplacené jízdné, zapomněl si však časovou jízdenku doma.
 • Cestující má zaplacené zlevněné jízdné, zapomněl si doma průkaz, který jej ke slevě opravňuje.
 • Jízdenka je neplatná nebo zcela chybí z viny jiné osoby (zakoupený padělek v trafice nebo zaplacení jízdného bez vydání jízdenky průvodčím či řidičem).
Jízda bez platného jízdního dokladu má, jak vidno, mnoho podob. Je na dopravcích, aby zohlednili jednotlivé varianty při stanovení výše přirážek, pokud je takové rozlišení možné. V praxi se tak v řadě případů děje nejčastěji dodatečným uznáním zapomenuté jízdenky (s přirážkou ve značně snížené výši) a nebo netolerancí vůči padělkům a jiným podvodům (s přirážkou v maximální možné výši).

Jak vysoká má být přirážka?

Výše přirážky závisí jen a jen na rozhodnutí dopravce (samozřejmě spolu se zákonným omezením shora).
Faktorů, které výši přirážky (rozhodnutí dopravce) ovlivňují, je více. Mnohdy jsou dopravcem přirážky diferencovány podle okolností.
 • Především jde o výši obvyklého nebo průměrného jízdného. Donedávna byly časté na linkových autobusech různé přirážky pro místní a příměstskou dopravu, pro dálkovou dopravu a pro mezinárodní dopravu.
 • Dalším faktorem je intenzita kontroly. Vyšší přirážky byly v městské dopravě, kde cestující na jízdu bez placení dosáhne velice snadno, nižší byly ve vlacích, kde je zpravidla kontrola průvodčím, a nejnižší byly v linkových autobusech, kde cestující nastupují okolo řidiče.
 • Nebezpečnost způsobu jízdy načerno. V případě padělků nebo použití cizích jízdenek (tedy při pokusu ošálit kontrolu) dávají obvykle dopravci „plnou pálku“.
 • Vymahatelnost pohledávek Vymožení uložených pohledávek je mnohdy značný problém. Dopravci se proto snaží často motivovat cestující k včasné úhradě. Lze se setkat se dvěma sazbami přirážek podle rychlosti úhrady: Přirážka placená na místě nebo do „x“ dnů je nižší než přirážka placená později.
 • Přirážka by mohla být i násobkem ceny nezaplaceného jízdného, tuto variantu asi žádný dopravce nevyužívá.
 • Výši přirážky nemusí ovlivňovat žádný z uvedených faktorů, přirážka je určena „od stolu“.

Je nejvyšší možná přirážka 1000 Kč málo nebo moc?
Odpověď je věcí názoru každého.
Osobně se domnívám, že 1000 Kč limit je nízký pro podvodníky a vysoký pro poctivé cestující.
Podle stanoviska Sdružení dopravních podniků ČR je limit přirážky dnes již nízký – poukazuje na nepoměr, kdy se jízdné několikanásobně zvýšilo, zatímco limit přirážky stagnuje.
O nízkém limitu svědčí také nepřímá stanoviska linkových autobusových dopravců a ČD tím, že ve smluvních přepravních podmínkách dosáhla dopravcem určená výše přirážky svého zákonného 1000 Kč limitu; to dřív nebývalo, v běžných podmínkách se maxima přirážek pohybovala mezi 500 a 1000 Kč.
¨
Může být, že otázka Je nejvyšší možná přirážka 1000 Kč málo nebo moc? není správně položená.
Třeba není správné, aby limitem byla jediná číselná hranice.
Mohly by být různé limity odlišující prostou jízdu načerno a jízdu načerno s podvodem.
Mohly by být limity odvíjející se od výše vzniklé škody:
Dnes stejnou přirážku v témže voze zaplatí jak cestující, který nemá vůbec žádnou jízdenku, tak cestující, který neoprávněně použil 10 % slevu. V prvním případě je způsobená škoda 100 Kč, v druhém 10 Kč.
Mohly by být limity odvíjející se od ceny měsíční časové jízdenky (zejména v MHD).

Je nejvyšší možná přirážka 1000 Kč málo nebo moc?
Toť otázka …
| hlavní stránka > různé > článek podrobně |