Vyloučení z přepravy

Článek vyžaduje revizi podle novely přepravního řádu účinné od 1. 10. 2020

Pověřená osoba je za určitých podmínek oprávněna vyloučit z přepravy cestujícího, jeho zavazadlo nebo jeho zvíře.

Citace předpisů:

a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla,
zákon 111/1994 o silniční dopravě, §18a, odst. 1

a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
b) vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplacení přirážky, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje drážní vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
zákon 266/1994 o drahách, § 37, odst. 4

(5) Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo průvodčím vozidla nebo osobou dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem, nebo jinou osobou dopravce, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy, (dále jen "pověřená osoba").
vyhláška MDS 175/2000 - přepravní řád, § 3

Výklad:

Vyloučení z přepravy má dvojí charakter:
1. Zachování práv dopravce (potřeba zjištění totožnosti cestujícího, zamezení dalšího využívání nezaplacené služby) nebo
2. ochrana ostatních cestujících či ochrana majetku dopravce před nepříznivými vlivy ze strany vylučovaného cestujícího.

Vyloučení z přepravy není sankce, byť tak může být některými cestujícími vnímáno.

Vyloučení z přepravy není v zákonech a ani v prováděcí vyhlášce podrobněji rozvedeno. Tím není nikde stanoveno, co se vyloučením z přepravy rozumí - zda cestující nesmí jet dále jen tímto vozem, zda cestující nesmí jet v tomto dni, měsíci či roce. Nebo zda se udělá tlustá čára za dosavadní jízdou a cestující může pokračovat v jízdě nanovo.

1. Vyloučení - pro zachování práv dopravce
Vyloučení z přepravy je možné (ne povinné) v případě, kdy se cestující stane dlužníkem, tj. kdy nemá řádně zaplacené jízdné nebo nezaplatí přirážku k jízdnému a odmítá nebo nemůže svůj dluh na místě vyrovnat. Na druhé straně nelze vyloučit z přepravy cestujícího, který také nemá řádně zaplacené jízdné, ale dlužné jízdné a přirážku k jízdnému na místě uhradí. Zde zákon zjevně sleduje možnost vyloučit cestujícího za účelem zjištění jeho totožnosti, za účelem zajištění podkladů pro vymáhání dluhu. Cestující se nemůže dovolávat omezení jeho práva na přepravu způsobené cestou na policii.

Podobně i v případě, kdy jde o přirážku za porušení přepravního řádu.

Zdánlivě nelogicky je zde i varianta, že cestující bez platné jízdenky se revizorovi či průvodčímu prokáže občanským průkazem, popřípadě i spolupracuje při pořízení zápisu o provedené přepravní kontrole. Zde cesta na policii není nutná, a i přesto zákon umožňuje cestujícího z přepravy vyloučit.
Zde má vyloučení z přepravy charakter právního aktu, kdy je vyloučením zřetelně ukončena předchozí jízda a cestující bez vystoupení započne novou jízdu zakoupením jízdenky.
Po zakoupení jízdenky již cestující splňuje podmínky pro přepravu, také nevzniká potřeba jej lustrovat na policii a za toho stavu jej již revizor nemůže z přepravy vyloučit, ani z důvodu předcházejícího pochybení.

2. Vyloučení pro ochranu ostatních cestujících.
Z přepravy lze vyloučit cestujícího, i pokud dopravci nic nedluží, pokud tento cestující přes upozornění porušuje přepravní řád (např. mluví na řidiče, kouří, vyhazuje věci z okna, bezdůvodně používá signalizaci), odmítá se řídit oprávněnými pokyny pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, či pokud ruší nebo obtěžuje ostatní cestující.
Obdobné případy vyvedení osoby pro nevhodné chování by se našlo u sportu, v hospodě, vzácně i v knihovně nebo v muzeu; oproti předchozím příkladům je právo na vyvedení osoby z vozu dáno u dopravy explicitně.

Z přepravy lze vyloučit zvíře nebo věc, pokud by ohrožovaly nebo výrazně omezovaly přepravu ostatních cestujících nebo pokud by nebyly dodrženy podmínky pro jejich přepravu.
Jde zejména o přepravu psa bez náhubku, bez vodítka nebo na sedadle, o přepravu jiných zvířat beze schrány, o přepravu zavazadla rozměrného nebo příliš těžkého.
V takovém případě nelze vyloučit cestujícího, vylučuje se jen věc či zvíře. Cestující s věci zpravidla vystoupí také, ale může ji například předat známé osobě stojící na nástupišti a sám pokračovat v cestě.


Bezpečnost
Vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost cestujícího.
Cestující nemůže vystupovat do nevhodného terénního povrchu.
Cestující nemůže být vyloučen na jinak nevhodném místě, jako je dálnice nebo frekventovaná silnice bez chodníků, les plný medvědů.
Při vylučování je nutno přihlédnout i k osobním parametrům cestujícího a šetrněji zacházet s dětmi, starými lidmi, těhotnými ženami či osobami zjevně nemocnými. Někteří dopravci uvádějí ve svých smluvních přepravních podmínkách zákaz vyloučení těchto skupin osob.


Roman Janda
10. 2. 2012 (4. 12. 2015 revize, drobné úpravy)

| hlavní stránka > předpisy > výklad - vylouření cestujícího, věci, zvířete |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03304.htm