doplnit zákon 250/2016 Sb,

Přestupky a trestné činy cestujících

Článek vyžaduje revizi; doplnit zákon 250/2016 Sb.
Tato kapitola se nebude zabývat obecnými trestnými činy (jako třeba kapesní krádeže ve voze nebo vražda spolucestujícího), ale bude se zabývat přestupky a trestnými činy spáchanými ve spojení s vlastní přepravou cestujícího.

Citace předpisů:

zákon 200/1990 Sb. o přestupcích
trestní zákoník
výňatky jsou pod čarou na konci článku

Výklad:

Nemám v úmyslu jakkoli kriminalizovat pochybení cestujících v oblasti tarifu či pořádku.
Přesto ne vždy se jedná jen o prosté opomenutí při placením jízdného. Jsou případy, kdy se cestující svým jednáním dopouští přestupku či dokonce trestného činu.

Souvisí s tím i některé případy krácení tržeb nevydáváním jízdenek řidiči ČSAD, ty byly popsány v kriminalistickém sborníku. Mimo vlastní přepravu je asi nejznámější případ padělání pražských jízdenek v roce 2012, ten vyšetřoval Útvar pro odhalování organizovaného zločinu.

Zpět k cestujícím a jejich přestupkům:

TARIFNÍ

Jízda bez platné jízdenky
Cestující, který se při kontrole neprokáže žádným jízdním dokladem nebo který se prokáže jízdenkou čerstvě neplatnou, zpravidla zaplatí na místě či později přirážku a jízdné. Přirážka je sankcí, jízdné je zpětná úhrada čerpaných a nezaplacených služeb.
Nezaplacením jízdného však zároveň cestující naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 50 zákona 2000/1990 Sb. o přestupcích. A to tím, že:
"1) Přestupku se dopustí ten, kdo ...
b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, ...
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč."


Nebývá obvyklé, že by dopravci postupovali případ ke správnímu řízení, k projednání přestupku před úřadem. Případy jízdy bez jízdenky se řeší na soukromoprávní úrovni.
U tohoto prostého případu se však o přestupek nejedná, už jen proto, že zpravidla chybí jedna základní podmínka - čin nebyl spáchán úmyslně.

V praxi by postoupení případu ke správnímu řízení mohlo připadat asi jen při často opakované jízdě bez jízdenky.
Avšak ne vždy dopravce zjišťuje osobní údaje cestujícího (úhrada v hotovosti); také dva tři záchyty neznamenají, že nedošlo ke dvěma třem opomenutím.

Jízda s padělanou jízdenkou
Vedle pojmu padělek (vytvoření nového dokladu) je pojem pozměňování (úprava neplatného nebo méně hodnotného dokladu na platný nebo hodnotnější doklad), dále jen "padělek".
Způsobů, jak padělat jízdenku je mnoho. Nejsou univerzální, mají omezené použití pro konkrétní tarifní systém.
Může se jednat o padělání časového kupónu časové jízdenky, o nahrání časové jízdenky na čipovou kartu ukradeným přístrojem (i to se stalo!), o padělání žákovského nebo studentského průkazu na slevu, o padělání průkazu k doložení věku pro děti do 15 let, o neoprávněné používání žákovské časové jízdenky v MHD po ukončení studia.
Může se jednat také o vymývání razítek vyznačující započetí jízdy a pak opakované použití jízdenky, může se jednat o kopie jízdenek pořízené reprodukční technikou.
V takových případech je úmysl cestujícího poškodit dopravce poměrně jednoznačný a předání cestujícího k přestupkovému řízení podle § 50 je zde zcela namístě, byť asi není až tak časté.
"(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí,..
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč."


Na vině ve výrobě některých druhů padělku nemusí být jen cestující, může na vině být i distribuční kanál (znám případ, kdy si cestující koupila pozměněnou jízdenku v trafice).

Jízda s propadlou jízdenkou
Cestující s propadlým papírovým dokladem by se nacházel někde mezi cestujícím bez jízdenky a mezi cestujícím s padělkem. Blíž k cestujícímu bez jízdenky je ten cestující, jehož časová jízdenka je propadlá den nebo několik dnů a který konec platnosti dokladu neuhlídal.
Blíž k padělateli má cestující, který se prokazuje dokladem prošlým měsíc nebo několik měsíců. Zvláštní skupinou jsou studenti, kteří po ukončení školy používají loňský průkaz na slevu; u těch se zjevně nejedná o omyl, ale o úmysl.

Průkazy ZTP
U průkazů ZTP a ZTP/P (dále jen ZTP) je odlišná situace.
Narozdíl od jízdenek a průkazů na slev jízdného platí pro průkazy ZTP zvláštní zákon a průkaz ZTP je veřejnou listinou. Podle toho se dopustí přestupku ten, kdo používá průkaz i po uplynutí jeho platnosti (tedy nejen k bezplatným nebo zlevněným jízdám).
Trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny (§ 348 TrZ) se dopustí ten, kdo ZTP průkaz padělá či pozmění nebo kdo padělaný či pozměněný ZTP průkaz používá. U tohoto trestného činu je trest až tři roky vězení.
V případě pozměnění jednoho průkazu a při dosavadní bezúhonnosti cestujícího je tak vysoký trest nereálný.
Pokud by byl čin vyhodnocen jako přestupek podle § 28 zákona 200/1990 Sb. o přestupcích, je situace následující:
"(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz mimořádných výhod, ...
2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč."

JINÉ PŘESTUPKY

Přestupky, které postihuje policie nebo i obecní policie, které jsou popřípadě projednávány ve správním řízení před úřadem.
Kouření ve vozidle, kouření na nástupišti. Vedle přirážky od pověřené osoby za porušení přepravního řádu lze dostat pokutu od policisty (strážníka) za přestupek.
Vyhazování věcí z okna. Vedle přirážky od pověřené osoby za porušení přepravního řádu lze dostat pokutu od policisty za přestupek.
Nepoužití bezpečnostních pásů (prakticky se týká jen dálkových autobusů). Lze dostat pokutu od policisty za přestupek. Nepoužití bezpečnostních pásů není přímo porušením přepravního řádu, avšak instrukce k jejich použití je však závazným pokynem pověřené osoby směřující k bezpečnosti, a i za ignorování pokynu uložit přirážku lze.

ODPOVĚDNOST OSOB DO 15 LET

Děti do 15 let nejsou trestně odpovědné. Nelze je sankcionovat za trestný čin nebo přestupek.
Přesto však i dětem do 15 let lze uložit přirážku za porušení přepravního řádu nebo za nerespektování pokynu pověřené osoby a lze jim i uložit přirážku za neprokázání se platným jízdním dokladem. Zde se nejedná o postih přestupku, ale o soukromoprávní sankci, a proto zde věk do 15 let nelze uplatnit jako omezení.
§ 9 ObčZ Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.

ZAHRANIČÍ

V Německu je jízda bez jízdenky trestným činem s trestem odnětí svobody do jednoho roku nebo s peněžitým trestem.


---------------------------------------------------------

Citace předpisů:

200/1990 Sb. o přestupcích
§ 50 Přestupky proti majetku
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí,
b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby,
c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

-------------------

§ 28 Přestupky na úseku sociálních věcí
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz mimořádných výhod,
b) poruší jinou povinnost stanovenou zákonem o sociálním zabezpečení na úseku průkazů mimořádných výhod.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.


-------------------

§ 5 Věk a nepříčetnost
(1) Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.
(2) Za přestupek není odpovědný, kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat, že jde o porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, nebo nemohl ovládat své jednání. Odpovědnosti se však nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky.

---------------------------------------------------------

250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
k doplnění

---------------------------------------------------------

Trestní zákoník
§ 348 Padělání a pozměnění veřejné listiny
(1) Kdo padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo takovou listinu užije jako pravou, kdo takovou listinu opatří sobě nebo jinému nebo ji přechovává v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé, nebo kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo pozměnění veřejné listiny, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

...

---------------------------------------------------------

§ 265a StGB Erschleichen von Leistungen

Gesetzestext (Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 1. Februar 2012)

(1) Wer die Leistung eines Automaten oder eines öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationsnetzes, die Beförderung durch ein Verkehrsmittel oder den Zutritt zu einer Veranstaltung oder einer Einrichtung in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu entrichten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Die §§ 247 und 248a gelten entsprechend.

---------------------------------------------------------

Občanský zákoník 40/1964 Sb,
§ 9 Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku

Občanský zákoník 89/2012 Sb,
§ 31 Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.

---------------------------------------------------------

3. 3. 2012
(aktualizace 25. 1. 2014, 23. 1. 2022)

| hlavní stránka > předpisy > výklad - přestupky a trestné činy cestujících |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03307.htm