Jaké jízdné má cestující zaplatit při kontrole?

Cestující při kontrole nemá jízdenku a nebo má jízdenku nepostačující ceny. Jaké jízdné zaplatí při kontrole?
Rozdíl? Ne vždy.

Citace předpisů:

2) Cestující je povinen
...
c) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo se prokázat osobními údaji ...
zákon 111/1994, § 18a, odst. 2)

(4) Pověřená osoba je oprávněna
d) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo ...

(5)...Cestující je dále povinen...
b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se platným jízdním dokladem z příčin na své straně, zaplatit jízdné z nástupní do cílové stanice nebo, nelze-li bezpečně zjistit stanici, kde cestující nastoupil, z výchozí stanice vlaku a přirážku k jízdnému, nebo ...Kromě toho cestující zaplatí přirážku ve výši stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách.
zákon 266/1994, § 34, odst. 4) a 5)

Tento metodický pokyn se vztahuje na tři skupiny cestujících s nárokem na slevu ve výši 75 % z plného (obyčejného) Jízdného: a) cestující ve věku od 6 do 18 let, b) žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří... , c) cestující starší 65 let.
(...)
Pokud se cestující při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez jízdenky nebo jízdenkou se slevou bez předložení žákovského průkazu, považuje se za cestujícího bez platné jízdenky. V takovém případě zaplatí v závislosti na věku plné/obyčejné jízdné, a to z nástupní do cílové stanice. Cena předložené jízdenky pro jednotlivou jízdu se odečítá. (...) Kromě toho cestující zaplatí přirážku ve výši stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách. (...)
Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory, Ministerstvo dopravy, č.j. 3/2019-410-TAR/1


Výklad:

Výklad se zabývá výší jízdného, které má cestující bez platné jízdenky zaplatit spolu s přirážkou

Cestujícímu, který se neprokáže platným jízdním dokladem (nepředloží žádný jízdní doklad, nebo jízdní doklad má, ale neplatný, nebo má jízdní doklad, ale nedoloží nárok na slevu, ač je k tomu povinen), může být uložena přirážka (podle silničního zákona) nebo přirážka k jízdnému (podle zákona o drahách).
V obou případech je přirážka sankcí a nezahrnuje v sobě náhradu nezaplaceného jízdného.

Oba zákony uvádí, že cestující bez platného jízdního dokladu zaplatí jízdné.
Lze se jen dohadovat, zda to zákonodárce myslel tak, jak napsal, a nebo zda se domníval, že cestující jízdenku má nebo nemá a nic mezi tím.
Fakt je, že dopravce má nárok skutečně na jízdné a ne jen na doplatek k jízdnému.
Praxe je taková, že někteří dopravci k uhrazené, leč neplatné jízdence nijak nepřihlížejí a inkasují celé jízdné a někteří dopravci inkasují pouze rozdíl.
Kromě ustanovení zákona je argumentem pro inkasování celého jízdného fakt, že předložená jízdenka je neplatná. Cestující si nemusel neplatnou jízdenku kupovat. Není důvod jízdní snížit o cenu neplatné jízdenky.


PŘÍPADY, KDY DOPRAVCE V ZÁSADĚ VYBÍRÁ (CELÉ) JÍZDNÉ

Jakou částku za jízdné má tedy cestující revizorovi zaplatit?
Odpověď není nijak jednoduchá. Závisí na různých faktorech.
Následujících odstavce jsou rozepsány pro dopravce, kteří vybírají jízdné a ne jen doplatek.

Cestující nemá žádnou jízdenku
V silniční dopravě: Zaplatí jízdenku za celý jím projetý úsek: prokazatelný je v mínimální variantě úsek provedené kontroly, popř. plus jedna zastávka před nástupem revizora, byl-li již cestující ve voze.
V drážní dopravě: Zaplatí jízdenku za prokazatelně projetý úsek. Nelze-li jej prokázat, pak jízdné za celou již projetou trasu vlaku.
Cestující má obecně neplatnou jízdenku (předložená jízdenka nesouvisí s aktuální jízdou, zejména z jiného dne, nepřestupní z jiného vozu, nečitelná).
Stejný postup, jako když cestující nemá jízdenku vůbec žádnou.
Cestující má jízdenku, jejíž platnost skončila pásmem, cílovou zastávkou, popř. časem.
Zaplatí jízdenku od místa kde skončila platnost předložené jízdenky (návazně nová přepravní smlouva). Nedoplácí jízdné ze své výchozí zastávky.
Předchozí jízdenka byla platná (není důvod platit tento úsek znovu) a tato předchozí jízdenka prokazuje, v kterém místě (nebo čase) začíná jízda bez zaplacení.
Cestující má jízdenku za zvláštní jízdné nebo s komerční slevou (např. ITIC, Alive), ale neprokáže nárok na slevu ač má tuto povinnost.
Zaplatí obyčejné jízdné za tutéž celou trasu znovu.
Zde je výjimka u autobusové linkové dopravy, železniční dopravy a u integrované dopravy, zde se cena předložené jízdenky odečítá: Cestující vedle přirážky doplatí při nepředložení slevového dokladu při přepravní kontrole rozdíl mezi celým jízdným a cenou předložené jízdenky.
tj. cestující s jízdenkou pro mládež 15-18, pro studenty 18-26 a pro seniory 65+ zaplatí zpravidla částku okolo 75 % celého jízdného, to i v případě, že do dané kategorie objektivně nepatří.
(Na cestující s jízdenkou pro rodiče dojíždějící do ústavu, na držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P a dále na průvodce invalidy s výjimka nevztahuje, ti zaplatí celé jízdné.)
Výjimka vyplývá z metodického pokynu pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory vydaného Ministerstvem dopravy (2018-2019); metodický pokyn neupravuje slevy rodičů a invalidů.)
Mohou být i jiné interpretace.

PŘÍPADY, KDY DOPRAVCE V ZÁSADĚ VYBÍRÁ DOPLATEK JÍZDNÉHO

Jak už bylo výše uvedeno, někteří dopravci nevybírají jízdné, ale pouze doplatek mezi cenou předložené jízdenky a cenou jízdenky, na niž prokáže cestující nárok.

PŘÍPADY, KDY DOPRAVCE ŘEŠÍ VÝBĚR JÍZDNÉHO JINAK

IDS na jižní Moravě má stanovené paušální doplatkové jízdné.


24. 2. 2012
(revize ve vztahu ke změně OZ dne 23. 1. 2014; revize ve vztahu ke změně cenového výměru a metodického pokynu 6. 3. 2019)


| hlavní stránka > předpisy > výklad - výše placeného jízdného |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03306.htm