Jaké jízdné má cestující zaplatit při kontrole?

Cestující při kontrole nemá jízdenku a nebo má jízdenku nepostačující ceny. Jaké jízdné zaplatí při kontrole?
Rozdíl? Ne vždy.

Citace předpisů:

2) Cestující je povinen
...
c) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo se prokázat osobními údaji ...
zákon 111/1994, § 18a, odst. 2)

(4) Pověřená osoba je oprávněna
...
d) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo ...

(5)...Cestující je dále povinen...
b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se platným jízdním dokladem z příčin na své straně, zaplatit jízdné z nástupní do cílové stanice nebo, nelze-li bezpečně zjistit stanici, kde cestující nastoupil, z výchozí stanice vlaku a přirážku k jízdnému, nebo ...
zákon 266/1994, § 34, odst. 4) a 5)

Pokud se žák při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez jízdenky nebo jízdenkou za žákovské jízdné bez předložení žákovského průkazu, považuje se za cestujícího bez platné jízdenky. V takovém případě zaplatí v závislosti na věku obyčejné/plné jízdné nebo zvláštní/zlevněné jízdné pro děti do 15 let, a to z nástupní do cílové stanice. Cena předložené jízdenky pro jednotlivou jízdu se odečítá. Kromě toho zaplatí přirážku ve výši stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách.
Vyhláška 1/2005 PTV z 30. 6. 2005


Výklad:

Výklad se zabývá výší jízdného, které má cestující bez jízdenky zaplatit spolu s přirážkou

Cestujícímu, který se neprokáže platným jízdním dokladem (nepředloží žádný jízdní doklad, nebo jízdní doklad má, ale neplatný, nebo má jízdní doklad, ale nedoloží povinný nárok na slevu) může být uložena přirážka (podle silničního zákona) nebo přirážka k jízdnému (podle zákona o drahách).
V obou případech je přirážka sankcí a nezahrnuje v sobě náhradu nezaplaceného jízdného.

Oba zákony uvádí, že cestující bez platného jízdního dokladu zaplatí jízdné.
Lze se jen dohadovat, zda to zákonodárce myslel tak, jak napsal, a nebo zda se domníval, že cestující jízdenku má nebo nemá a nic mezi tím.
Fakt je, že dopravce má nárok skutečně na jízdné a ne jen na doplatek k jízdnému.
Praxe je taková, že někteří dopravci k uhrazené, leč neplatné jízdence nijak nepřihlížejí a inkasují celé jízdné a někteří dopravci inkasují pouze rozdíl.
Kromě zákona je argumentem pro inkasování jízdného, že předložená jízdenka je neplatná. Cestující si nemusel neplatnou jízdenku kupovat. Není důvod jízdní snížit o cenu neplatné jízdenky.


Jakou částku za jízdné má tedy cestující revizorovi zaplatit?
Odpověď není nijak jednoduchá. Závisí na různých faktorech.
Následujících odstavce jsou rozepsány pro dopravce, kteří vybírají jízdné a ne jen doplatek.

Cestující nemá žádnou jízdenku
V silniční dopravě: Zaplatí jízdenku za celý jím projetý úsek: minimálně je prokazatelný úsek kontroly, popř. plus jedna zastávka před nástupem revizora, byl-li již cestující ve voze.
V drážní dopravě: Zaplatí jízdenku za prokazatelně projetý úsek. Nelze-li jej prokázat, pak jízdné za celou již projetou trasu vlaku.
Cestující má obecně neplatnou jízdenku (předložená jízdenka nesouvisí s aktuální jízdou, zejména z jiného dne, nepřestupní z jiného vozu, nečitelná).
Stejný postup, jako když cestující nemá jízdenku vůbec žádnou.
Cestující má jízdenku, jejíž platnost skončila pásmem, cílovou zastávkou, popř. časem.
Zaplatí jízdenku od místa kde skončila platnost předložené jízdenky (návazně nová přepravní smlouva). Nedoplácí jízdné ze své výchozí zastávky.
Předchozí jízdenka byla platná (není důvod platit tento úsek znovu) a tato předchozí jízdenka prokazuje, v kterém místě (nebo čase) začíná jízda bez zaplacení.
A l e   v případě integrované dopravy doplatí rozdíl v jízdném, pokud je to pro dopravce výhodnější než nová jízdenka (navázání jízdenek v integrované dopravě pro zvýhodnění celkového jízdného je zakázáno cenovým výměrem ministerstva financí).
Cestující má jízdenku za zvláštní jízdné nebo s komerční slevou (např. ISIC) a neprokáže nárok na slevu.
Zaplatí obyčejné jízdné za tutéž celou trasu znovu.
Zde je výjimka u autobusové linkové dopravy a železniční dopravy u žákovských jízdenek: zde se cena předložené jízdenky odečítá: Dětem do 10 let se doúčtuje chybějící rozdíl do polovičního jízdného.
Osobám nad 15 let se doúčtuje chybějící rozdíl do obyčejného jízdného.
Dětem 10-15 let pak v závislosti na doložení svého věku.
Výjimka vyplývá z předpisu pro používání žákovského jízdného.
Mohou být i jiné interpretace.
Jak už bylo výše uvedeno, někteří dopravci nevybírají jízdné, ale pouze doplatek mezi cenou předložené jízdenky a cenou jízdenky, na niž prokáže cestující nárok.24. 2. 2012
(revize ve vztahu ke změně OZ dne 23. 1. 2014)


| hlavní stránka > předpisy > výklad - výše placeného jízdného |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03306.htm