Piktogramy v přepravě

Článek vyžaduje revizi podle novely přepravního řádu účinné od 1. 10. 2020

Piktogramy dnes patří k běžnému dennímu životu. V jednoduchých obrázcích jimi autor sděluje, co po lidech chce či co je nežádoucí nebo řadu dalších různých informací.
Stejnou funkci mají i krátké textové nálepky. Pro potřeby tohoto článku budeme i tyto texty zahrnovat do označení piktogram, byť v nich "pictura" chybí.


Citace předpisů:

Přepravní řád, vyhl. MDS 175/2000 Sb., různá ustanovení

Výklad:
Rozdělení piktogramů v přepravě

T) Tarifní informace
A) Piktogramy, které upozorňují na zákaz podle PŘ nebo jiného obecně platného předpisu
C) Dopravce je oprávněn ve vyjmenovaných případech uvést ve smluvních přepravních podmínkách místní úpravu; zvěstování místní úpravy ve voze pitogramem
D) upřesnění obecných formulovaných zákazů/příkazů
E) Zákazy/příkazy dopravce nemající výslovné opodstatnění v přepravním řádu
Y) Informace ve vlastním zájmu cestujícího
Z) Bezpečnostní informace a výstrahyT) Tarifní informace
Dodržení tarifní kázně je pro cestujícího závazné.
Cestující, který si neopatří správnou jízdenku, nebo který nedodrží podmínky její platnosti, zaplatí při kontrole přirážku.
Dopravce je povinen zveřejnit ve voze informaci o jízdném.
Tarifní piktogramy jsou pro cestujícího informativní. Nálepky s tarifními údaji zpravidla obsahují informace o cenách jednorázových jízd nebo o krátkodobých časových jízdenkách; zpravidla jsou určeny pro nahodilé cestující. Pravidelní cestující tarif znají a využívají i výhodnějších déledobějších časových jízdenek.
K zaplacení jízdného nemusí být cestující vyzván; cestujícímu může být pověřenou osobou uložena přirážka, pokud si cestující sán a včas jízdenku neopatří..
A) Piktogramy, které upozorňují na zákaz podle PŘ nebo jiného obecně platného předpisu

Přepravní řád ukládá cestujícím povinnosti a zákazy. Tyto povinnosti a zákazy je cestující povinen respektovat. V případě, kdy je cestující porušuje i přes upozornění, je pověřená osoba oprávněna uložit cestujícímu přirážku.
Na povinnost nebo zákaz nemusí být cestující upozorněn pověřenou osobou a nemusí být upozorněn slovně. Piktogram je postačující.

Porušením přepravních podmínek je, jestliže cestující při přepravě (tj. je zakázáno:)
PŘ § 15, písm. d) mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo

PŘ § 15, písm. e) otevírá za jízdy dveře vozidla nebo zábranu proti vypadnutí

PŘ § 15, písm. f) vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat z vozidla

PŘ § 15, písm. g) za jízdy vystupuje z vozidla nebo nastupuje do něj nebo se z něj vyklání

PŘ § 15, písm. l) kouří ve vozidle ...

... nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno

PŘ § 15, písm. n) znečisťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním

PŘ § 15, písm. r) vzal s sebou do vozidla nebo podal k přepravě jako cestovní zavazadlo věc, která nesmí být obsahem zavazadla (pozn.: nejčastěji psa bez náhubku)

PŘ § 15, písm. s) na dráze celostátní nebo na dráze regionální ...3. cestuje ve vyšší vozové třídě, pro niž nemá odpovídající jízdenku


Další povinnosti cestujících:

PŘ § 16, odst. 1) Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených.B) Piktogramy, které je dopravce výslovně oprávněn ve voze umístit a které je cestující povinen respektovat

Dopravci vyplývá právo na umístění piktogramu např. z § 10, odst. 3 (cestující s dětmi do 10 let), § 12, odst 1 (invalidé), § 16, odst. 2 (usměrnění nástupu a výstupu), vše v přepravním řádu.
Na základě zde uvedených piktogramů není možné uložit bez upozornění přirážku, piktogramy zde nemají charakter upozornění na porušení přepravního řádu.
Nerespektování těchto piktogramů přes následné upozornění (zpravidla řidičem, průvodčím) je porušením přepravního řádu, a cestujícímu může být uložena přirážka.


§ 16, odst. 2 PŘ - označení dveří pro nástup
Cestující může do vozidla nastoupit nebo z něj vystoupit jen ve stanici, a není-li vozidlo v pohybu. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími. Jsou-li dveře ve vozidle označeny pro nástup a pro výstup, musí cestující pro nástup nebo výstup použít dveře podle jejich označení.

místní úprava směru pohybu osob

místní úprava směru pohybu osob


PŘ § 12 - označení místa pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace.
Místo je možno obsadit jiným cestujícím, ten ale musí vyhrazené místo na požádání oprávněného cestujícího uvolnit. Až neuvolnění místa pak je porušením přepravního řádu a může být za něj uložena přirážka.§ 16, odst. 3 PŘ Jedná-li se o stanici, kde vozidlo zastavuje jen na znamení, musí cestující, který chce nastoupit, dát včas osobě řídící vozidlo znamení zvednutím paže; cestující, který chce vystoupit, musí včas použít příslušné signalizační zařízení nebo včas vyrozumět o svém úmyslu řidiče vozidla nebo doprovod vlaku.

C) Dopravce je oprávněn ve vyjmenovaných případech uvést ve smluvních přepravních podmínkách místní úpravu; zvěstování místní úpravy ve voze pitogramem

PŘ § 11, odst. 3 - podmínky nástupu a výstupu cestujícího s dětským kočárkem s dítětem, umístění kočárku s dítětem ve vozidle a podrobnosti podmínek přepravy stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách. Ve SPP by měl dopravce uvést, kterými dveřmi má cestující s kočárkem nastoupit. V případě odlišných typů vozidel by měl dopravce ve SPP alespoň uvést, že cestující s kočárkem má nastoupit dveřmi označenými piktogramem kočárku.

PŘ § 11, odst. 4 - jízdní kolo lze přepravovat jako spoluzavazadlo, jestliže to dopravce umožní ve smluvních přepravních podmínkách. Umístění kola jako spoluzavazadla (PŘ § 21, odst. 1 a odst. 3) je možno uvést ve SPP, ale přepravní řád uvedení ve SPP vysloveně nevyžaduje; dalo by se říci, že i samotný piktogram je v případě kola pro cestujícího závazný.

§ 11, odst. 3 PŘ signalizace k řidiči - podrobnosti k přepravě kočárkůD) upřesnění obecných formulovaných zákazů/příkazů

Dopravce je ve smyslu detailně nespecifikovaných ustanovení zákona (např. 111/1994 Sb, § 18a, odst. 1, písm a a b) vyloučit z přepravy osoby, které obtěžují ostatní spolucestující (např. zápachem potravin, rizikem znečištění) nebo věc, která ohrožuje bezpečnost přepravy (např. kolečkové brusle na nohou).
Uvedenými piktogramy dopravce zákaz zdůrazňuje a upřesňuje podle "poslední módy".
Na druhé straně některé druhy jídel (rohlík, oříšky apod.) nesplňují požadavek obtěžování cestujících, cestujícího nelze za "porušení" takového zákazu postihnout.


E) Zákazy/příkazy dopravce nemající výslovné opodstatnění v přepravním řádu

Některé piktogramy instalované dopravcem nezdůrazňují žádný zákaz/příkaz daný přepravním řádem nebo zákonem, popř. ani možností upravit ve smluvních přepravních podmínkách.
Pokud by se jednalo o činnost cestujícího, která ohrožuje bezpečnost nebo plynulost provozu, může v těchto mezích vydat pokyn pověřená osoba. Samotný piktogrem je bez právního významu.

Obecně platné přepravné předpisy vysloveně nezakazují jíst ve voze, nezakazují ani např. kolečkové brusle, a ani nezmocňují dopravce k vydání zákazu ve smluvních přepravních podmínkách.
Na druhé straně obecně platné přespisy tyto zákazy někdy uvádějí, byť obecně a nekonkrétně (např. § 19 PŘ).


Y) Informace ve vlastním zájmu cestujícího

§ 16, odst. 3 PŘ Jedná-li se o stanici, kde vozidlo zastavuje jen na znamení, musí cestující, který chce nastoupit, dát včas osobě řídící vozidlo znamení zvednutím paže; cestující, který chce vystoupit, musí včas použít příslušné signalizační zařízení nebo včas vyrozumět o svém úmyslu řidiče vozidla nebo doprovod vlaku.
Z) Bezpečnostní informace a výstrahy

Informace tohoto druhu nijak specificky nesouvisí s přepravou.
Jsou obvyklá i v jíných veřejných prostorech, na pracovištích apod.
Zde není možné instrukci danou piktogramem porušit, není ani možné uložit cestujícímu přirážku


Roman Janda
5. 12. 2014


| hlavní stránka > předpisy > výklad - piktogramy v přepravě |
přímá adresa této stránky http://www.revisor.cz/index03320.htm