Jízdné za děti do 6 let

Je vžitá informace, že děti do šesti let jsou přepravovány bezplatně.
Je to v zásadě pravda, ale v řadě případů má dítě povinnost platit poloviční jízdné.


Citace předpisů:

Cenový výměr Ministerstva financí 1/2014 ze dne 22. 11. 2013 (každoročně obvykle vydáván nový), cenový věstník částka 13 / 2013.
Seznam cenových věstníků.


Bezplatně se přepravují:
a) děti do 6 let ve všech vozových třídách podle podmínek v části IV. článek 2. 1. bod 1., ...

Čl. 2.1, bod 1: Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok s sebou bezplatně přepravit dvě děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení.
Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, zaplatí za ně i za každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné ve všech vozových třídách ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného.
V tomto případě se zvláštní jízdné nevztahuje na ceny (příplatky) za vlaky vyšší kvality.
příloha 5, část I., část IV článek 2.1 bod 1
Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravěBezplatně se přepravují
- děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) až c), ...

Čl 8. odst 1: Děti do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně,
oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká
a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího,
b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení,
c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení.
Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně, a to včetně kočárku.
příloha 6, část II. článek 1 bod 3 a článek 8 odstavec 1
Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravěBezplatně se přepravují
- děti do 6 let (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let), ...
příloha 2, bod 7
Určené podmínky pro uplatnění regulovaných cen integrovaných veřejných služeb v dopravě podle položky č. 2 části I. oddílu B a položky č. 4 části II. výměruBezplatná přeprava dětí v městské hromadné dopravě není regulována ministerstvem financí, bezplatná přeprava dětí je zde stanovena tarifem konkrétního dopravce, resp. je regulována místním úřadem.

Výklad:

Pro neintegrovanou městskou hromadnou dopravu

Pro městskou dopravu není bezplatná přeprava dětí do 6 let stanovena obecně platným předpisem, nelze ji v tomto textu závazně uvést; obvykle tarif nebo smluvní přepravní podmínky městského dopravce obsahují ustanovení o bezplatné přepravě dětí do 6 let.

Pro linkovou autobusovou dopravu, pro železniční dopravu a pro integrovanou dopravu

Bezplatnou přepravu pro děti do 6 let stanovuje dopravcům železničním i linkovým-autobusovým cenový výměr Ministerstva financí.

Pro bezplatnou přepravu dítěte je jeho věk do 6 let podmínkou nutnou, nikoli však postačující.
V den šestých narozenin již dítě platí jízdné.


Přeprava dětí do 6 let je v zásadě bezplatná, má však několik výjimek.
Výjimky jsou - nadlimitní počet dětí přepravovaných jedním cestujícím, nadlimitní obsazení sedadel dětmi a v některých případech jízdenka doprovodu.
V případě výjimek hradí dítě do 6 let poloviční jízdné a bez jeho zaplacení se stává cestujícím bez platné jízdenky.

Podmínky pro bezplatnou přepravu dětí jsou odlišné pro dopravu autobusovou, železniční, integrovanou a městskou.

1. Počet dětí
V autobusové dopravě má cestující nárok přepravovat bezplatně jen jedno dítě do 6 let, v dopravě železniční a integrované může bezplatně přepravovat dvě děti do 6 let.
To pouze při dodržení dalších podmínek.

Každé další dítě do 6 let zaplatí poloviční jízdné.

2. Počet obsazených míst (výjimky z nároku na bezplatnou přepravu)
Dítě není přepravováno bezplatně a platí poloviční jízdné
- v linkové autobusové dopravě - pokud v obsazeném voze zaujímá i s doprovodem více než jedno místo k sezení (pro bezplatnou přepravu dítěte: doprovod může mít dítě na klíně, doprovod může sedět a dítě stát, dítě může sedět a doprovod stát; ve voze, kde jsou další volná místa může sedět doprovod i dítě na dvou sedadlech) a nebo pokud má místo rezervované místenkou
- v železniční dopravě - pokud dvěma bezplatně přepravovanými dětmi jsou obsazená dvě místa k sezení - ať doprovod sedí nebo stojí -, platí druhé dítě poloviční jízdné (pro bezplatnou přepravu dětí: dvě děti sedí na jednom sedadle, popř. jedno dítě sedí na sedadle a druhé stojí nebo je na klíně doprovodu a podobné varianty); výjimku netvoří ani vagón pro cestující s dětmi
- (v integrované dopravě - není sezení dětí regulováno)

3. Jízdenka cestujícího (výjimky z nároku na bezplatnou přepravu)
V dopravě železniční a integrované je navíc právo na bezplatnou přepravu dítěte do 6 let přepravu vázáno na platnou jízdenku cestujícího.
Nárok na bezplatnou přepravu dítěte zde nemají cestující, kteří nemají platnou jízdenku, jedou tzv. na černo. A to ať neplatili vůbec, či ať je jejich jízdenka neplatná z jiného důvodu (propadlé žákovské průkazy, propadlé průkazy ISIC, ZTP apod., dítě nad 15 let s poloviční jízdenkou)
Nárok na bezplatnou přepravu dítěte zde také nemají cestující, jejichž jízdním dokladem není jízdenka. Jde nejčastěji o průvodce invalidy ZTP/P, o cestující přepravující se bezplatně na základě předpisu (poslanci, ústavní soudci apod.), popř. kontrolní orgány.

Cestující s předplacenou časovou jízdenkou - byť za konkrétní jízdu přímo neplatí - mají nárok na bezplatnou přepravu dětí.
V neintegrované autobusové dopravě není bezplatná přeprava dítěte do 6 let podmíněna jízdenkou doprovázejícího cestujícího.


Jízdní doklad opravňuje cestujícího k jízdě. Nejčastěji jím bývá jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová (např. měsíční, zaměstnanecká). Vzácněji je jízdním dokladem průkaz opravňující k bezplatné přepravě.
Jízdenka je ten druh jízdního dokladu, který je placený. Jízdenka nemůže být nikdy bezplatná.
Jízdní doklad je širší pojem než jízdenka.

4. Dítě v kočárku
V neintegrované autobusové dopravě je dítě v kočárku přepravováno vždy bezplatně, z toho se nechá odvodit, že se nezahrnuje do celkového počtu dětí cestujícího (rodiče).
V integrované a v železniční dopravě se dítě v kočárku zahrnuje do celkového počtu dětí přepravovaných jedním cestujícím (rodičem).

V neintegrované autobusové dopravě se obsazený kočárek (coby zavazadlo) přepravuje bezplatně.
V ostatních případech samotný obsazený kočárek může podle tarifu dopravce buď podléhat placení dovozného za spoluzavazadlo nebo být přepravován zdarma.

5. Doložení nároku
Narozdíl od dětí do 15 let (kde je sleva podmíněna předložením průkazu pro cestujícího ve věku 10-15 let) se u dětí do 6 let právo na bezplatnou přepravu (věk dítěte) nedokládá, a za samotné neprokázání věku do 6 let proto nehrozí cestujícímu ani dítěti žádná sankce. Důkazní břemeno je zda na pověřené osobě.

Příklady:
(v příkladech není zohledněn počet obsazených míst k sezení)
 • Rodiče (prarodiče, starší sourozenci, učitelka a její kamarádka, ..., obecně dvě osoby nad 10 let) s dvěma dětmi do 6 let - rodiče zaplatí jízdné (plné, popř. s uplatněnou slevou), děti jsou přepraveny bezplatně.

 • Rodiče (jiné dvě osoby nad 10 let) s pěti dětmi do 6 let - rodiče zaplatí jízdné (plné, popř. s uplatněnou slevou), v autobusu jsou dvě děti přepraveny bezplatně a tři děti za poloviční jízdné, ve vlaku a v integrované dopravě jsou jsou čtyři děti přepraveny bezplatně a jedno dítě za poloviční jízdné.
  [Bezplatně se přepravují: jedno dítě cestujícího v autobusu, dvě děti cestujícího ve vlaku a integrované dopravě]

 • Rodiče (jiné dvě osoby nad 10 let) s pěti dětmi do 6 let, z toho jedno dítě v kočárku - rodiče zaplatí jízdné (plné, popř. s uplatněnou slevou), v autobusu jsou dvě děti a dítě v kočárku a i kočárek přepraveny bezplatně a dvě děti za poloviční jízdné, ve vlaku a v integrované dopravě jsou čtyři děti přepraveny bezplatně, přičemž kočárek může podle tarifu dopravce podléhat placení dovozného za spoluzavazadlo.
  [Bezplatně se přepravují: jedno dítě cestujícího v autobusu, dvě děti cestujícího ve vlaku a integrované dopravě; dítě v kočárku v autobusu zdarma]

 • Matka (jiná osoba nad 10 let) s pěti dětmi do 6 let, z toho jedno dítě v kočárku - matka zaplatí jízdné (plné, popř. s uplatněnou slevou), v autobusu je jedno dítě a dítě v kočárku včetně kočárku přepraveno bezplatně a tři děti za poloviční jízdné, ve vlaku a v integrované dopravě jsou dvě děti přepraveny bezplatně a tři děti za poloviční jízdné, přičemž kočárek může podle tarifu dopravce podléhat placení dovozného za spoluzavazadlo.
  [Bezplatně se přepravují: jedno dítě cestujícího v autobusu, dvě děti cestujícího ve vlaku a integrované dopravě; dítě v kočárku v autobusu zdarma]

 • Rodiče s jedním průkazem ZTP/P s pěti dětmi do 6 let - Rodič-invalida zaplatí čtvrtinové jízdné a má jízdenku, rodič-doprovod invalidy neplatí jízdné a jede legálně bez jízdenky, v autobusu jsou dvě děti v doprovodu dvou cestujících přepraveny bezplatně a tři děti za poloviční jízdné, ve vlaku a v integrované dopravě jsou dvě děti v doprovodu platícího rodiče přepraveny bezplatně a tři děti za poloviční jízdné. Výsledek je stejný, výpočet se liší.
  [Bezplatně se přepravují: jedno dítě cestujícího v autobusu, dvě děti cestujícího s jízdenkou ve vlaku a integrované dopravě, kde cestující bez jízdenky nemá nárok na sebe přepravovat bezplatně děti do 6 let]

 • Matka s jedním dítětem do 6 let, dítě je držitelem průkazu ZTP/P - Matka jako průvodce je přepravována bezplatně a bez jízdenky, invalidní dítě je přepravováno bezplatně v autobusové dopravě, ale v železniční a v integrované dopravě platí invalidní dítě čtvrtinové jízdné, protože zde nemá osoba doprovázející dítě do 6 let jízdenku.
  [Bezplatně se přepravují: jedno dítě cestujícího v autobusu, dvě děti cestujícího s jízdenkou ve vlaku a integrované dopravě, kde cestující bez jízdenky nemá nárok na sebe přepravovat bezplatně děti do 6 let]

  Pojede-li s nimi i otec, pojede invalidní dítě zdarma, protože otec (s jízdenkou) sebou bere bezplatně dítě do 6 let.

 • Rodič (rodiče) s libovolným počtem dětí do 6 let a s místenkou pro každého - rodiče zaplatí jízdné (plné, popř. s uplatněnou slevou), v autobusu každé dítě poloviční jízdné, ve vlaku jedno dítě s jedním rodičem (dvě děti s dvěma rodiči) je přepraveno zdarma a ostatní děti za poloviční jízdné.

 • Tři učitelky mateřské školky a dvanáct dětí do šesti let - učitelky zaplatí jízdné (plné, popř. s uplatněnou slevou), v autobusu jsou tři děti přepraveny bezplatně a devět děti za poloviční jízdné, ve vlaku a v integrované dopravě je šest děti přepraveno bezplatně a šest dětí za poloviční jízdné.

Doprava autobusová vs. integrovaná
Problém může nastat s výkladem, kdy jde o autobusovou dopravu a kdy o integrovanou dopravu.
Na jedné straně některé autobusové linky jsou plně zařazeny do integrovaného dopravního systému (IDS): používají jednotný tarif IDS, všichni dopravci uznávají předplatné IDS a někdy i jízdenky pro jednotlivou jízdu. Zde asi problém nenastává, linka je považována za integrovcanou dopravu.
Na druhé straně některé autobusové linky jsou sice zařazeny do integrovaného dopravního systému, ale jen v tom rozsahu, že uznávají předplatné IDS, zatímco v ostatních případech vydávají jednotliví dopravci své vlastní jízdenky podle svého, navzájem odlišného tarifu.
Jsou i případy, kdy spoj jede částečně prostorem IDS a částečně prostorem mimo IDS. V jiných případech spoj projíždí dvěma různými IDS ve dvou sousedících krajích.
Výklad, zda jde o integrovanou dopravu či ne, se může pro různé hybridní případy lišit: Úseky s uznávanou integrací lze považovat za integrovanou dopravu vždy, nebo jen v případě, že cestující nevyjede z integrovaného prostoru, nebo jen v případě, že cestující použije integrovaný jízdní doklad. Možností je víc, a všechny z nich lze obhájit.

Doprava železniční vs. integrovaná
Železniční doprava není nikdy plně integrovaná, železnice si vždy zachovává "svoji tvář" a integraci pouze připouští.

Přepravní řád (vyhl. 175/2000 Sb.) povoluje přepravu dětí do 6 let pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let. Tuto úpravu kopírují i cenové předpisy, z toho důvodu není řešeno jízdné za dítě do 6 let v doprovodu dítěte pod 10 let.
Pokud by situace nastala, že dítě do 6 let by jelo samo či v doprovodu cestujícího ve věku 6-10 let, došlo by jednak k porušení přepravního řádu a tím k právu dopravce vyloučit z přepravy cestujícího mladšího 6 let, a jednak by došlo k neoprávněné bezplatné přepravě cestujícího mladšího 6 let, neboť bezplatná přeprava je podmíněna přítomností staršího doprovodu.
Nechá se předpokládat, že by ve skutečnosti nebyl řešen vyloučením z přepravy nebo přirážkami, a podle okolností ponecháním dětí ve voze a dojetím do jejich cílové zastávky; snad ve výjimečném případě by mohly být děti předány prostřednictvím policie rodičům.
Na tomto místě je řešení situace více dáno citlivým postupem pověřené osoby, než striktním dodržováním předpisů.
Proti uložení přirážky za porušení přepravního řádu je také fakt nezpůsobilosti k právním úkonům malého dítěte.
| hlavní stránka > předpisy > výklad - bezplatná přeprava dětí do 6 let |