PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

215

Vládní návrh

zákon

ze dne ..............1997

kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb.,

o silniční dopravě,

ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu

silničních vozidel na pozemních komunikacích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V §1 se za slova "silniční dopravy" vkládají slova "silničními motorovými vozidly (dále jen "vozidlo")".

2. V §2 odst. 1 se na konci připojují tato slova "a při níž nedochází ke vzniku právního vztahu založeného smlouvou, jejímž předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.".

3. V §2 odst. 2 se za slova "přeprava osob" vkládá závorka s textem tohoto znění: "(linková osobní doprava, taxislužba)" a za slova "nebo věci" vkládá závorka s textem tohoto znění: "(nákladní doprava).".

4. V §2 odst. 3 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

"c) linkou souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty určené výchozí a konečnou zastávkou a ostatními zastávkami, na níž jsou pravidelně poskytovány přepravní služby podle platné licence a podle schváleného jízdního řádu,

d) spojem dopravní spojení v rámci linky, které je časově a místně určené jízdním řádem.".

5. V §2 odst. 5 se v první větě vypouštějí slova: "pro vlastní potřeby nebo pro cizí potřeby".

6. V §2 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou 1a znějí:

"(8) Náhradní autobusová doprava je veřejná linková doprava provozovaná namísto přerušené drážní dopravy na dráze celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo na dráze speciální 1a).

(9) Integrovanou dopravou se rozumí zajišťování dopravní obslužnosti území města a příměstských oblastí jednotlivými dopravci v silniční dopravě společně nebo dopravci v silniční dopravě společně s dopravci v jiném druhu dopravy, pokud se dopravci podílejí na plnění přepravní smlouvy podle jednotných přepravních a tarifních podmínek.

___________________

1a) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách." .

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.

7. §3 odst. 1 písm. a) včetně poznámky pod čarou 3a zní:

"a) používat v silniční dopravě vozidlo, od jehož technické prohlídky a měření emisí neuplynula doba delší, než stanoví zvláštní předpis,3a)

___________________

3a/ Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.".

8. §3 odst. 2 zní:

"(2) Dopravce provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě osob a vozidly určenými pro přepravu nákladů, jejichž užitná hmotnost přesahuje 3,5 tuny nebo celková hmotnost 6 tun, je povinen vést záznam o provozu vozidla. Tento záznam je povinen uchovávat po dobu pěti let od ukončení přepravy. Toto ustanovení se nevztahuje na osobní vozidla používaná dopravcem k silniční dopravě pro vlastní potřebu. Způsob vedení záznamu o provozu vozidla stanoví prováděcí předpis.".

9. V §3 odst. 3 písm. a) se na konci připojují tato slova: "pokud je povinen jej vést podle odstavce 2,".

10. V §3 odst. 3 písm. b) se na konci připojují tato slova: "pokud je povinen vést záznam o provozu vozidla,".

11. §4 odst. 2 zní:

"(2) Pro vymezení odpovědného zástupce dopravce v případech podle §4 odst. 1 písm. b) platí §11 živnostenského zákona obdobně.".

12. V §5 se za označení paragrafu vkládá nadpis, který zní: "Spolehlivost".

13. V §6 se za označení paragrafu vkládá nadpis, který zní: "Odborná způsobilost".

14. V §6 odst. 1 se za slova "mezinárodní nákladní dopravy" vkládají slova "provozované vozidly, jejichž užitná hmotnost přesahuje 3,5 tuny, nebo celková hmotnost 6 tun,".

15. §8 odst.1 zní:

"(1) Ve stanovisku potřebném pro vydání nebo změnu koncese5/ uvede dopravní úřad, zda žadatel o koncesi splňuje podmínku spolehlivosti, druh dopravy, pro kterou se stanovisko uděluje, časový rozsah a podmínky provozování silniční dopravy a zda je pro daný druh dopravy potřebná odborná způsobilost.".

16. §9 odst. 2 písm. c) zní:

"c) práce řidiče v silniční dopravě osob, pokud se provozuje autobusem a práce řidiče v mezinárodní nákladní dopravě, pokud se provozuje nákladním automobilem o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tuny vykonávala pouze osoba starší 21 let, bezúhonná5/, která před nastoupením výkonu činnosti řidiče pracovala nejméně dva roky jako řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny nebo jako řidič autobusu,".

17. V § 9 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) práce řidiče taxislužby vykonávala pouze osoba starší 21 let a bezúhonná.5/".

18. §10 odst. 2 písm. e) zní:

"e) návrh trasy linky, včetně zastávek pro nástup a výstup, jejich názvu a přesného umístění a určení výchozí a konečné zastávky (dále jen "vedení linky"); umístění zastávek musí být navrženo s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu,".

19. §11 odst. 3 písm. d) zní:

"d) se zřizovatelem označníku zastávky, na kterém se podle žádosti má umístit nová zastávka.".

20. §12 odst. 1 zní:

"(1) Dopravní úřad rozhodne o žádosti o udělení licence pro vnitrookresní linkovou osobní dopravu nebo městskou autobusovou dopravu ve lhůtě 45 dnů od jejího podání, pro ostatní vnitrostátní linkovou osobní dopravu ve lhůtě 60 dnů od jejího podání. Jedná-li se o mezinárodní linkovou osobní dopravu, rozhodne Ministerstvo dopravy a spojů o žádosti o udělení licence ve lhůtě 30 dnů od doručení povolení od příslušného úřadu cizího státu pro vedení linky na území tohoto státu. Pro projednání žádosti o udělení licence platí pro příslušný dopravní úřad ustanovení §11 odstavec 3 obdobně.".

21. V §12 odst. 2 se na konci připojují tato slova "nebo na uzavření smlouvy o závazku veřejné služby (§ 19).".

22. V §12 odst. 3 se na konec vkládá nové písmeno d) tohoto znění:

"d) nebylo pro mezinárodní silniční dopravu uděleno zahraniční povolení úřadem cizího státu.".

23. §13 písm. b) zní:

"b) označení a vedení linky,".

24. V §13 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) případný rozsah bezbariérové přepravy cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace,".

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

25. V §17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Schválený jízdní řád postoupí dopravní úřad Ministerstvu dopravy a spojů, které vede pro potřeby veřejnosti celostátní informační systém o jízdních řádech. Ministerstvo dopravy a spojů může vedením tohoto systému pověřit právnickou osobu.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

26. V §17 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) S výjimkou případů uvedených v odstavci 3 lze změny jízdních řádů provádět pouze v návaznosti na změny jízdního řádu v železniční dopravě v termínech zveřejněných Ministerstvem dopravy a spojů v Obchodním věstníku.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

27. V §17 odst. 6 se za slova "a jeho změn" vkládají slova "a organizaci celostátního informačního systému".

28. V §17 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:

"(7) Ustanovení odstavce 2 a 4 se nevztahují na jízdní řády městské autobusové dopravy.".

29. §18 písm. e) zní:

"e) označit vozidlo příslušné linky názvem výchozí a konečné zastávky spoje, zajistit identifikaci řidiče a průvodčího jménem nebo služebním číslem, označit bezbariérové vozidlo mezinárodním symbolem přístupnosti, v městské autobusové dopravě dále označit vozidlo číslem linky ,".

30. V §18 se vkládají nová písmena h a i, která znějí:

"h) pečovat o bezpečnost přepravovaných osob a jejich zavazadel a zabezpečit první pomoc a náhradní dopravu v případě, že se stane účastníkem dopravní nehody, pro kterou nelze spoj dokončit,

i) vytvářet podmínky pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.".

31. Za §18 se vkládají nové §18a, §18b a §18c, které znějí:

"§ 18a

Vztahy mezi cestujícím a dopravcem veřejné linkové dopravy

(1) Řidič a průvodčí vozidla veřejné linkové dopravy nebo jiná osoba pověřená dopravcem veřejné linkové dopravy a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Pověřená osoba je oprávněna

a) vyloučit z přepravy cestujícího a uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,

b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla,

c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky.

(2) Cestující je povinen

a) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,

b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; nemůže-li se prokázat platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky.

(3) Výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku 500 Kč.

§18b

Přepravní řád

(1) Podmínky, za nichž se přepravují osoby, jejich zavazadla a věci a zvířata s nimi přepravovaná v silniční dopravě a integrované dopravě, stanoví přepravní řád. V přepravním řádu se uvede zejména

a) vznik a ukončení přepravní smlouvy mezi dopravcem a cestujícím a způsob prokazování jejího vzniku,

b) náležitosti jízdního dokladu, způsob placení jízdného a posuzování platnosti jízdních dokladů (včetně případů, kdy se na přepravě podílí více dopravců),

c) podmínky, za nichž si lze předem zakoupit místo k sezení,

d) podmínky přepravy dětí, dětských kočárků, cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace a vozíků pro invalidy,

e) způsob vracení jízdného při neprovedení přepravy,

f) rozsah a podmínky přepravy zavazadel, včetně podmínek, za nichž si lze jako zavazadlo vzít nebezpečné věci,

g) podmínky přepravy zvířat,

h) podmínky přepravy autobusových zásilek.

(2) Přepravní řád stanoví vyhláškou Ministerstvo dopravy a spojů. Dopravce může v přepravních podmínkách odlišně od přepravního řádu stanovit podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c), f), g) a h).

§18c

Náhradní autobusová doprava

(1) Provozovatel celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo speciální dráhy nebo dopravce v drážní dopravě na těchto dráhách je oprávněn provozovat náhradní autobusovou dopravu za přerušenou drážní dopravu na dráze. Linka náhradní autobusové dopravy se přitom nesmí směrově, tarifně a rozsahem provozu odlišovat od přerušené drážní dopravy na dráze.

(2) Provozovatel dráhy nebo drážní dopravy podle odstavce 1 může provozovat náhradní autobusovou dopravu, pokud má platnou koncesi pro silniční motorovou dopravu osobní podle zvláštního předpisu.5/ Pro provozování náhradní autobusové dopravy, která nepřesahuje 45 kalendářních dnů po sobě jdoucích, se nevyžaduje udělení licence a schválení jízdního řádu; vedení trasy dopravní cesty a umístění zastávek musí být z hlediska bezpečnosti odsouhlaseny příslušným orgánem Policie České republiky.

(3) Provozovatel dráhy nebo drážní dopravy podle odstavce 1 je povinen označit vozidlo použité pro náhradní autobusovou dopravu slovy "náhradní doprava". Ustanovení §18 písm. e) se použijí přiměřeně.

(4) Náhradní doprava musí umožnit přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace v rozsahu odpovídajícím přerušené drážní dopravě na dráze.".

32. §19 včetně nadpisu zní:

"§ 19

Závazky veřejné služby

(1) Závazky veřejné služby se pro účely tohoto zákona rozumí závazky provozní, přepravní a tarifní ve veřejné linkové dopravě ve veřejném zájmu za účelem zajištění dopravní obslužnosti území, které je dopravce ve veřejné linkové dopravě povinen přijmout a které by jinak ve svém obchodním zájmu nepřijal nebo by je přijal pouze zčásti.

(2) Závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy uzavřené mezi dopravním úřadem, obcí nebo jedná-li se o mezinárodní veřejnou linkovou dopravu, Ministerstvem dopravy a spojů a dopravcem.

(3) V případě naléhavé potřeby ve veřejném zájmu na zajištění základní dopravní obslužnosti území může závazek veřejné služby vzniknout na základě rozhodnutí dopravního úřadu, nebo jedná-li se o mezinárodní veřejnou linkovou dopravu, Ministerstva dopravy a spojů ještě před uzavřením písemné smlouvy o závazku veřejné služby podle odstavce 2. Příslušným k rozhodování je dopravní úřad, který rozhoduje o udělení licence. Toto rozhodnutí může být vydáno pouze na dobu určitou maximálně na dobu 6 měsíců. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(4) V případě, že závazkem veřejné služby podle odstavce 2 nebo odstavce 3 vzniká dopravci povinnost provozovat veřejnou linkovou dopravu, na kterou nemá licenci, zahájí příslušný dopravní úřad řízení o udělení licence bez návrhu dopravce.".

33. Za § 19 se vkládají nové § 19a a § 19b, které včetně poznámky pod čarou 6a znějí:

"§ 19a

Dopravní obslužnost

(1) Základní dopravní obslužnost území je doprava do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět. Rozsah podílu státu na jejím zajištění stanoví podle místních podmínek území příslušný dopravní úřad.

(2) Rozhodováním o udělení licence jednotlivým dopravcům a schvalováním jízdních řádů dopravců se zabezpečuje základní dopravní obslužnost vzájemným propojením jednotlivých linek a spojů a jejich propojením s drážní dopravou. V případě, že se tímto způsobem nezabezpečí potřebná základní dopravní obslužnost, je dopravní úřad oprávněn použít ustanovení § 19 o závazcích veřejné služby.

(3) Ostatní dopravní obslužností se rozumí zbývající dopravní potřeby území. Ostatní dopravní obslužnost, pokud není zajištěna v rámci rozhodování o licenci nebo při schvalování jízdních řádů, zabezpečuje obec nebo svazek obcí6a) smlouvou o závazcích veřejné služby podle § 19 odst. 2.

___________________

6a) Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

§19b

Prokazatelná ztráta

(1) Prokazatelnou ztrátu vzniklou dopravci v důsledku zajišťování dopravní obslužnosti plněním závazků veřejné služby je povinen nahradit:

a) dopravní úřad z rozpočtu okresního úřadu, jedná-li se o zajišťování základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou,

b) obec ze svého rozpočtu, jedná-li se o zajišťování ostatní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou,

c) Ministerstvo dopravy a spojů, jedná-li se o zajišťování základní dopravní obslužnosti mezinárodní veřejnou linkovou dopravou.

(2) Uzavírá-li se závazek veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti území smlouvou podle §19 odst. 2, je povinnou součástí této smlouvy dopravcem předložený předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za celé období, na které se závazek veřejné služby uzavírá. Dopravní úřad, obec nebo Ministerstvo dopravy a spojů uhradí prokazatelnou ztrátu ve výši tohoto předběžného odborného odhadu zvýšeného pouze o nepředvídatelné prokazatelné náklady.

(3) Vzniká-li závazek veřejné služby na zajištění základní dopravní obslužnosti rozhodnutím dopravního úřadu nebo Ministerstva dopravy a spojů podle § 19 odst. 3, vyzve dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy a spojů dopravce před vydáním rozhodnutí k předložení předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty za celé období, na které má být rozhodnutí vydáno, a stanoví lhůtu k jeho předložení. Při úhradě prokazatelné ztráty se postupuje podle odstavce 2.

(4) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy a spojů jsou oprávněny v rámci výkonu státního odborného dozoru kontrolovat použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou z rozpočtu okresního úřadu, z rozpočtu obce nebo ze státního rozpočtu.

(5) Vymezení prokazatelné ztráty, způsob výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, způsob výpočtu prokazatelné ztráty, pravidla na přidělování finančních prostředků z příslušných rozpočtů, doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy, a způsob výkonu státního odborného dozoru nad financováním dopravní obslužnosti stanoví prováděcí předpis.".

34. V §20 se slova "dopravce v linkové osobní dopravě" nahrazují slovy "zřizovatel označníku zastávky".

35. V §20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Umístění označníku zastávky podle odstavce 1 není zvláštním užíváním pozemní komunikace podle zvláštního předpisu6).".

36. §21 odst. 2 zní:

"(2) Provozovatel taxislužby je povinen zajistit, aby řidič při provozování taxislužby používal taxametr podle odstavce 1 a vydal cestujícímu doklad o zaplacení jízdného.".

37. V §22 odst. 5 se odkaz 8 uvedený za slovy "zvláštními předpisy" nahrazuje odkazem "7" a odkaz 8 uvedený pod čarou se vypouští. Na konec odstavce 5 se doplňuje tato věta: "Ze lhůt a podmínek stanovených zvláštními předpisy7/a prováděcím předpisem může Ministerstvo dopravy a spojů u nově vyvinutých výrobků, technologií, obalové techniky a u jiných nově vyvinutých prvků udělit výjimky.".

38. V §24 odst. 3 se na konci vypouští odkaz 8.

39. §25 se vypouští.

40. V §30 se odstavec 1 doplňuje větou, která zní: "Za přidělení zahraničního vstupního povolení je právnická osoba pověřená Ministerstvem dopravy a spojů oprávněna vyžadovat úhradu vynaložených nákladů, jejichž výši stanoví cenovým výměrem Ministerstvo financí.".

41. §31 odst. 3 zní:

"(3) Vstupní povolení se u zahraničního dopravce nevyžaduje, jedná-li se o silniční dopravu osobním automobilem pro vlastní potřebu nebo jedná-li se o příležitostnou dopravu formou okružní jízdy či formou přepravy cestujících na určené místo s následující zpáteční jízdou neobsazeného vozidla.".

42. §34 odst. 1 zní:

"Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady ve svém územním obvodu a ve věcech mezinárodní dopravy osob Ministerstvo dopravy a spojů. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle uděleného povolení. Dopravní úřady a Ministerstvo dopravy a spojů dále vykonávají státní odborný dozor nad financováním dopravní obslužnosti.".

43. §35 zní:

"Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy a spojů při porušení tohoto zákona uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč dopravci, který:

a) nedodržuje podmínky pro provozování linkové osobní dopravy stanovené v licenci,

b) provozuje silniční dopravu bez příslušného povolení,

c) nezajistí dodržování stanovené doby řízení vozidla a stanovené doby odpočinku při práci řidičů,

d) nezajistí, aby v každém vozidle byl záznam o provozu vozidla, nebo nezajistí řádné vedení záznamu o provozu vozidla, pokud je povinen jej vést podle § 3 odst. 2,

e) neuschovává záznamy o provozu vozidla a záznamy o pracovním režimu řidičů po stanovenou dobu,

f) nedodržuje podmínky pro provozování taxislužby,

g) označí vozidlo, kterému nebylo přiděleno evidenční číslo způsobem zaměnitelným s vozidlem taxislužby nebo nabízí přepravní služby způsobem, který je s taxislužbou zaměnitelný,

h) používá v silniční dopravě vozidla, od jejichž technické prohlídky a měření emisí uplynula doba delší než stanoví zvláštní předpis,3a/

i) nemá řádně označené vozidlo,

j) neumožní výkon státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru,

k) nezajistí, aby v každém vozidle byl doklad o oprávnění k podnikání (koncesní listina, povolení, licence),

l) provozuje linkovou osobní dopravu bez schváleného jízdního řádu nebo opakovaně nedodržuje schválený jízdní řád,

m) nezahájí provoz na lince ve stanoveném termínu,

n) neprovozuje po celou dobu platnosti licence dopravu na lince,

o) přepravuje nebezpečné věci, které je zakázáno silniční dopravou přepravovat,

p) přepravuje nebezpečné věci bez povolení předepsaného tímto zákonem,

r) nedodrží podmínky stanovené pro přepravu nebezpečných věcí,

s) provozuje linkovou osobní dopravu bez licence,

t) poruší ustanovení §9 odst. 2 písm. c) nebo

u) neplní závazek veřejné služby, pokud byl stanoven rozhodnutím podle §19 odst. 3.".

44. V §37 se odkazy 9 a 10 nahrazují odkazy 8 a 9. Stejně se mění číslování odkazů pod čarou.

45. §38 odst. 4 zní:

"(4) Celní úřad může v odůvodněných případech vydat se souhlasem Ministerstva dopravy a spojů zahraničnímu dopravci náhradní vstupní povolení.".

46. §41 zní:

"Ministerstvo dopravy a spojů vydá právní předpis k provedení §3 odst. 2, §6 odst. 4, §7 odst. 3, §9 odst. 1, §17 odst. 6, §18b odst. 2, §19b odst. 4, §21 odst. 3, §22 odst. 3, §22 odst. 5, §23 odst. 1 a §30 odst. 2.

47. Slova "Ministerstvo dopravy" v textu tohoto zákona se nahrazují slovy "Ministerstvo dopravy a spojů".

Čl. II.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 38/1995 Sb. a tímto zákonem.

Čl. III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.

Důvodová zpráva

Obecná část:

Základními cíli zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, bylo na jedné straně prohloubit liberalizaci podnikání v silniční dopravě a na druhé straně stanovit určité omezující prvky, jejichž prostřednictvím by stát mohl regulovat přístup na dopravní trh a zabezpečovat dopravní obslužnost území.

Zkušenosti z více než dvouleté aplikace zákona ukazují, že základní principy zákona v praxi obstály a není třeba je zásadně měnit. Od účinnosti zákona o silniční dopravě dne 1.8 .1994 byl zákon novelizován pouze jednou, jednalo se o drobnou změnu v souvislosti s přijetím zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

Pokud se nyní přistupuje k poněkud rozsáhlejší novele zákona o silniční dopravě, nesměřuje tato novela k podstatným změnám v základní koncepci zákona. Cíle novely jsou zaměřeny zejména na následující oblasti úpravy:

1. Zlepšení informovanosti občanů o veřejné linkové dopravě

Návrh zejména zpřesňuje a doplňuje ustanovení o jízdních řádech a předpokládá vytvoření celostátního informačního systému, který by umožnil občanům získat přehled o jízdních řádech všech dopravců veřejné linkové dopravy.

2. Vymezení vztahů mezi cestujícím a dopravcem veřejné linkové dopravy

Na základě návrhu by do zákona mělo být zařazeno zcela nové ustanovení, které by obsahovalo oprávnění pověřených osob dopravce vůči cestujícím, mimo jiné i oprávnění ve stanovených případech cestujícího z přepravy vyloučit nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku a dále oprávnění vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky. Praxe ukazuje, že tato úprava je pro veřejnou linkovou dopravu nezbytně nutná.

3. Vytvoření předpokladů pro zlepšení dopravní obslužnosti

Návrh precizuje problematiku dopravní obslužnosti území. Omezuje institut závazků veřejné služby jen na zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, definuje pojmy základní dopravní obslužnost a ostatní dopravní obslužnost. Dále návrh zpřesňuje úpravu prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazků veřejné služby a zmocňuje k podrobnější úpravě, včetně úpravy výkonu státního dozoru v prováděcím předpise.

Další navrhované změny a doplnění směřují jednak ke snížení administrativní náročnosti nebo se jedná o úpravy legislativně technické povahy. Návrh např. definuje některé další pojmy, které vyžaduje praxe (např. linka, spoj, náhradní autobusová doprava, integrovaná doprava), omezuje vedení záznamu o provozu vozidla jen na některé skupiny řidičů apod.

Návrhy změn a doplnění v předkládané novele zákona o silniční dopravě byly vyvolány praktickými zkušenostmi z aplikace zákona, akceptují většinu požadavků dopravních úřadů i dopravců a jejich cílem je dosud platný zákon o silniční dopravě zkvalitnit.

Uvedená novela nebude mít zvýšený dopad na státní rozpočet.

Zákon o silniční dopravě i předkládaný návrh zákona, kterým se mění a doplňuje, jsou slučitelné s právem EU, až na tyto výjimky:

Do zákona ani jeho novely nebyla zařazena jako podmínka pro vydání povolení k provozování silniční dopravy finanční způsobilost žadatele, protože by to způsobilo značné omezení pro potenciální podnikatele, což není v souladu s reformním záměrem maximálně umožnit podnikatelské aktivity. Dále do zákona a jeho novely nebyla převzata tříletá praxe v řízení podniku požadovaná směrnicí EHS 374 D 0561, ve znění směrnice EHS 374 D 0562 z roku 1974 jako podmínka pro vydání povolení. Tyto skutečnosti však nejsou v rozporu s Evropskou dohodou o přidružení ČR k ES, podle jejíhož článku 57 odstavec 5 je dán závazek ČR přizpůsobovat se právním předpisům ES v oblasti dopravy pouze v tom rozsahu, "na kolik to slouží cílům liberalizace...". Zapracování institutu finanční způsobilosti žadatele do zákona o silniční dopravě se předpokládá nejpozději do konce roku 1999.


| hlavní stránka > předpisy > důvodová zpráva (abstrakt) - chybí > důvodová zpráva |