K institutu postihu (pokuty, přirážky) podle vyhlášky o městském přepravním řádu
JUDr. Pavel Vrcha

(článek již není aktuální)

Právní rozhledy, 2007/09

Článek JUDr. Pavla Vrchy K institutu postihu (pokuty, přirážky) podle vyhlášky o městském přepravním řádu je diskusí s nedávno zveřejněným Pazderkovým článkem "Pokuta za černou jízdu" (Několik poznámek nad jedním rozsudkem).

Článek prezentuje jeden prvoinstanční rozsudek (sp. zn. 19 C 173/99 Okresního soudu v Děčíně) a dva rozsudky krajského soudu (sp. zn. 9 Co 168/2000 Krajského soudu Ústí nad Labem a sp. zn 17 Co 450/99 Městského soudu v Praze).

I. Rozsudek okresního soudu vztahující se k přepravní kontrole provedené dne 1. 7. 1998
vidí vyhlášku o městském přepravním řádu za zrušenou a smluvní pokutu vidí za nesjednanou pro nedostatek formy.

II. První rozsudek krajského soudu vztahující se k přepravní kontrole provedené dne 10. 4. 1998 shledává přirážku 200 Kč uloženou po právu. Přepravní řád je prováděcím předpisem k občanskému zákoníku i k zákonům, provádějícím jednotlivé druhy dopravy; citace rozsudku se vyjadřuje v duchu, že je zachována platnost vyhlášky o městském přepravním řádu.
I tento riozsudek shlédává právo na přirážku oprávněným.
III. Druhýí rozsudek krajského soudu rozsudek - Městského soudu v Praze sp. zn, 17 Co 450/99 uvádí, že jednak občanský zákoník dává podrobnější právní úpravu k dořešení přepravním řádům, a jednak městský přepravní řád v preambuli uvádí, že je určen k provedení (nyní zrušeného) zákona o drahách 51/1994 Sb., k provedení občanského zákoníku a k provedení dalších předpisů.

IV. Článek dále rozebírá § 879a ObčZ v souvislosti s pověřením ministerstva vydat vyhlášku. Diskutuje i obdobnou situaci ohledně vyhlášky o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.

V. V závěru hodnotí autor situaci z více hledisek. Jednak zdůrazňuje závaznost názorů vyšších soudů pro soudy nižší a zdůrazňuje ojedinělý negativní názor českobudějovického krajského soudu oproti jiným krajským soudům.
Na samém konci uvádí i rozbor derogačních ustanovení, který se objevoval v diskusích o platnosti přepravních řádů, tzn. který předpis mohl být považován za implicitně zrušený a kdy došlo k explicitnímu zrušení.
Redakční poznámka závěrem - neboť po bitvě je každý generál - nález Ústavního soudu I.ÚS 276/01 ze dne 11.03.2003 shledal uložení přirážky za oprávněné a městský přepravní řád za platný.

souhrn 25. 3. 2015, revisor.cz

náhled na výtisk článku

| hlavní stránka > předpisy > souhrn - K institutu postihu |