František Janda: Právní aspekty jízdy načerno v dopravních prostředcích

dilpomová práce, Masarykova univerzita, 2012

Práce se zabývá především právním postavení revizora při kontrole jízdenek a při ukládání přirážek, klasifikací ukládané sankce za nepředložení platného jízdního dokladu a klasifikací právního vztahu mezi dopravcem a cestujícím bez jízdenky.

Omezení rozsahu diplomové práce oproti revizorské praxi:
Do rozboru nejsou zahrnuty případy uložení přirážky za porušení přepravního řádu, za neuposlechnutí pokynu pověřené osoby, za znečištění vozidla a za rušení klidné přepravy nebo jiné obtěžování cestujících.
Toto téma by práci jistě ucelilo, avšak nebylo uvedeno v zadání.
Podobně se práce omezuje na kontrolu jízdenek především v městské hromadné dopravě a trochu opomíjí (byť nevylučuje) dopravu železniční a linkovou, kde kontroly probíhají také a kde je trochu odlišná problematika oproti MHD.


Z obou paralelek - zda při jízdě bez platné jízdenky je či není uzavřena přepravní smlouva - se autor práce kloní k názoru, že přepravní smlouva uzavřena je.
Na to navazuje v dalším rozhodování o věci, kde se opět názory různí, tj. zda přirážka je smluvní pokutou nebo penále, zastává autor názor, že jde o smluvní pokutu.


souhrn 31. 10. 2014, revisor.cz

Tato práce se zabývá právními prostředky prevence jízdy na černo ve veřejné dopravě, zejména problematikou vzniku a režimu povinnosti černého pasažéra zaplatit přirážku k jízdnému.
Na základě rozhodnutí zejména Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu tato práce přistupuje k problematice pohledem soukromého práva a snaží se dokázat, že nutnou podmínkou pro vznik povinnosti zaplatit smluvní pokutu je uzavření smlouvy mezi dopravcem a černým pasažérem, přestože někteří autoři, soudy a doslovné znění některých platných norem vypovídají o opaku.
Další části práce se pak věnují důsledkům tohoto pojetí, zejména proporcionalitě přirážky k jízdnému (jako smluvní pokuty) vůči zajištěné povinnosti, relevanci zavinění na straně černého pasažéra a možnosti revizora zadržet černého pasažéra při výkonu nutné obrany.
Kromě doktríny, judikatury a platného práva se tato práce zabývá i potenciálním dopady nového občanského zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.) a navrhuje některé změny zvláštních předpisů de lege ferenda.


anotace, František Janda, autor diplomové práce


plné znění diplomové práce


| hlavní stránka > předpisy > souhrn |