Změny § 37 zákona 266/1994 Sb. o drahách

V článku jsou uvedeny novely, kterými byl měněn § 37 zákona 266/1994 Sb. V první části je seznam novelizujících zákonů se stručným přehledem provedených změn, v druhé části pak je seznam novelizujících zákonů spolu s doslovným textem novel.

Stručný přehled změn

výňatek ze zákona 189/1999 Sb.
0výňatek ze zákona 132/2000 Sb
0výňatek ze zákona 23/2000 Sb.
Stanovení oprávnění pověřených osob a stanovení povinností cestujících.výňatek ze zákona 71/2000 Sb.
0výňatek ze zákona 175/2002 Sb
Definice osobních údajů sepisovaných při uložení přirážky.
Povinnost cestujícího s nezaplacenou přirážkou jít na policii nebo setrvat do jejího příjezdu.výňatek ze zákona 320/2002 Sb
0výňatek ze zákona 77/2002 Sb.
0 - § 49-66výňatek ze zákona 1/2005 Sb
0 -výňatek ze zákona 181/2006 Sb.
Zařazení strojvedoucího do pověřených osob.
výňatek ze zákona 186/2006 Sb.
0výňatek ze zákona 191/2006 Sb.
0výňatek ze zákona 296/2007 Sb.
0 - § 27avýňatek ze zákona 124/2008 Sb
0výňatek ze zákona 227/2009 Sb
Upřesnění osobních údajů cestujícího zaznamenávaných při uložení přirážky.výňatek ze zákona 377/2009 Sb.
0výňatek ze zákona 134/2011 Sb.
0výňatek ze zákona 102/2013 Sb.
Zvýšení maximální výše přirážky k jízdnému z 1 000 Kč na 1 500 Kč.výňatek ze zákona 64/2014 Sb
0výňatek ze zákona 180/2014 Sb.
0výňatek ze zákona 250/2014 Sb.
0výňatek ze zákona 319/2016 Sb.
Stanovení maximální výše přirážky k ´jízdnému i přirážky na 1 500 Kč.".výňatek ze zákona 183/2017 Sb.
0 - §50-52aZměna: 304/2017 Sb.
Úprava nakládání s osobními údaji (číslo osobního dokladu, sdělení údajů policistou revizorovi a zákonné oprávnění ke zpracování osobních údajů dopravcem).

Změna: 225/2017 Sb.
169/2018 Sb.
0Změna: 313/2019 Sb.
0Změna: 367/2019 Sb.
0Změna: 115/2020 Sb.
U neplnoletých osob má pověřená osoba nárok na zjištění osobních údajů zákonního zástupce.Změna: 261/2021 Sb.
0Změna: 426/2021 Sb.
0Změna: 284/2021 Sb.
0Změna: 277/2019 Sb.
0

Detaily změn

výňatek ze zákona 189/1999 Sb.
0 - § 55výňatek ze zákona 132/2000 Sb
0 - § 40výňatek ze zákona 23/2000 Sb.
§ 37
Přepravní řád
(1) Podmínky, za nichž se přepravují osoby a jejich zavazadla ve veřejné drážní osobní dopravě a věci ve veřejné drážní nákladní dopravě stanoví přepravní řády.
(2) V přepravním řádu pro přepravu osob a jejich zavazadel ve veřejné drážní osobní dopravě se uvede zejména
a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, způsob prokazování jejího vzniku, včetně úpravy vztahů mezi dopravcem a cestujícím,
b) náležitosti jízdního dokladu pro přepravu osob, způsob placení jízdného a posuzování platnosti jízdních dokladů,
c) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu zavazadel, způsob placení přepravného,
d) právo na obsazení míst k sezení v drážním vozidle a podmínky pro poskytování rezervačních a ubytovacích služeb ve vlacích,
e) podmínky přepravy dětí cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace,
f) způsob vracení jízdného a přepravného při neprovedení přepravy osob, jejich zavazadel, včetně živých zvířat,
g) rozsah a podmínky přepravy ručních zavazadel a cestovních zavazadel a jejich druhy,
h) podmínky a způsob používání sdělovacích, bezpečnostních a informačních zařízení cestujícími na dráze a v drážních vozidlech,
i) věci vyloučené z přepravy zavazadel,
j) zvláštní podmínky p r o přepravu zavazadel, kterými j s o u nebezpečné věci, snadno zkazitelné věci, živá zvířata, vozíky pro invalidy, dětské kočárky, jízdní kola, osobní automobily,
k) rozsah nároků cestujícího vůči dopravci z přepravní smlouvy o přepravě osob a z přepravní smlouvy o přepravě zavazadel a způsob jejich uplatňování,
l) vztah mezi dopravci ve veřejné drážní dopravě při plnění jedné přepravní smlouvy.
(3) V přepravním řádu pro přepravu věcí ve veřejné drážní nákladní dopravě se uvede zejména
a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, včetně úpravy vztahů mezi dopravcem a odesílatelem nebo příjemcem při uzavírání, plnění a ukončení přepravní smlouvy,
b) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu věcí, způsob placení přepravného,
c) věci z přepravy vyloučené,
d) podmínky pro přepravu nebezpečných věcí, zemřelých osob, snadno zkazitelných věcí, živých zvířat, odpadů, kolejových vozidel na vlastních kolech, věcí mimořádných rozměrů, neobvyklé hmotnosti nebo zvláštní povahy,
e) podmínky pro ustanovení , působnost a získání odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
f) způsob převzetí zásilky dopravcem a její vydání příjemci,
g) odpovědnost dopravce při škodě na zásilce a jiné škodě,
h) rozsah nároků odesílatele nebo příjemce vůči dopravci a způsob jejich uplatňování,
i) vztah mezi dopravci v nákladní drážní dopravě při plnění jedné přepravní smlouvy.
(4) Průvodčí drážního vozidla nebo jiná osoba ve veřejné drážní osobní dopravě pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti dopravy. Pověřená osoba je oprávněna a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
b) vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplacení přirážky, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje drážní vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
c) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, d) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat o d cestujícího osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě. (5) Cestující je povinen při nástupu do drážního vozidla, pobytu v něm a při výstupu z drážního vozidla chovat se tak, aby neohrozil svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost drážní dopravy, a dbát přiměřené opatrnosti dané povahou drážní dopravy. Cestující je dále povinen
a) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li s e platným jízdním dokladem z příčin na své straně, zaplatit jízdné z nástupní do cílové stanice nebo, nelze-li bezpečně zjistit stanici, kde cestující nastoupil, z výchozí stanice vlaku a přirážku k jízdnému nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě, c) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržování přepravního řádu.
(6) Výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku 1000 Kč. Přirážka za porušení podmínek stanovených přepravním řádem činí nejvýše 1 000 Kč. (7) Vláda vydá nařízením přepravní řád pro veřejnou nákladní drážní dopravu. Ministerstvo dopravy a spojů vydá vyhláškou přepravní řád pro veřejnou drážní osobní dopravu. Podrobnosti přepravních podmínek mohou být stanoveny ve smluvních přepravních podmínkách. (8) Porušení povinnosti cestujícího podle odstavce 5, kterým ohrozí pověřenou osobu, je přestupkem podle zvláštního právního předpisu.7a)

7a) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.výňatek ze zákona 71/2000 Sb.
0 - § 47výňatek ze zákona 175/2002 Sb
2. V § 37 odst. 4 se v písmenu d) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 6b) znějí:
"osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu,6b) uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem.
6b) § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).".
3. V § 37 odst. 5 se doplňuje písmeno d), které zní:
"d) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném m í s t ě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnosti uvedené v písmenu b).".výňatek ze zákona 320/2002 Sb
0 - § 20, 25, 38, 39, 39abcd, 40, 54, 57výňatek ze zákona 77/2002 Sb.
0 - § 49-66výňatek ze zákona 1/2005 Sb
0 - § 2, 39a, 39b, 65avýňatek ze zákona 181/2006 Sb.
V § 37 odst. 4 se slova "Průvodčí drážního vozidla nebo jiná osoba" nahrazují slovy "Průvodčí drážního vozidla, osoba, která řídí drážní vozidlo, nebo jiná osoba".výňatek ze zákona 186/2006 Sb.
0 - § 7 a § 56-56avýňatek ze zákona 191/2006 Sb.
0 - § 1 a § 43-63výňatek ze zákona 296/2007 Sb.
0 - § 27avýňatek ze zákona 124/2008 Sb
0 - § 13a, 26a, 28, 46avýňatek ze zákona 227/2009 Sb
2. V § 37 odst. 4 písm. d) část věty za středníkem zní: osobními údaji potřebnými k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému se rozumí jméno, příjmení a datum a místo narození a adresa pro doručování6h). Poznámka pod čarou č. 6h zní:
6h) § 46a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
3. V § 37 odst. 5 písm. b) se slova nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě nahrazují slovy , nebo pokud nezaplatí cestující na místě, prokázat se osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému [odstavec 4 písm. d)].výňatek ze zákona 377/2009 Sb.
0 - § 1-36a a § 52-58výňatek ze zákona 134/2011 Sb.
0 - § 1-35 a § 43-66výňatek ze zákona 102/2013 Sb
V § 37 odst. 6 větě druhé zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., se slova 1 000 Kč nahrazují slovy 1 500 Kč.výňatek ze zákona 64/2014 Sb
0 - § 58, 59, 59a, 66výňatek ze zákona 180/2014 Sb.
0 - § 36a a § 64výňatek ze zákona 250/2014 Sb.
0 - § 53-53avýňatek ze zákona 319/2016 Sb.
V § 37 odstavec 6 zní:
(6) Výše přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku 1 500 Kč. Přirážka za porušení podmínek stanovených přepravním řádem činí nejvýše 1 500 Kč.".výňatek ze zákona 183/2017 Sb.
0 - §50-52avýňatek ze zákona 304/2017 Sb.
1. V § 37 odst. 4 písm. d) se slova "a adresa pro doručování" nahrazují slovy " , adresa pro doručování a číslo osobního dokladu".
Adresou pro doručování se myslí adresa podle § 46a občanského soudního řádu
2. V § 37 odstavec 8 zní:
"(8) Osoba oprávněná zjistit totožnost cestujícího podle zvláštního právního předpisu je oprávněna sdělit osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) pověřené osobě.".
3. V § 37 se doplňuje odstavec 9, který zní:
"(9) Dopravce je oprávněn pro účely vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému zpracovávat osobní údaje podle odstavce 4 písm. d).".
výňatek ze zákona 225/2017 Sb.
0 - § 4 až § 9 a § 56výňatek ze zákona 169/2018 Sb.
0 - § 5výňatek ze zákona 313/2019 Sb.
0 - § 35 a § 45výňatek ze zákona 367/2019 Sb.
0 - § 2 až § 36 a § 42 až § 66výňatek ze zákona 115/2020 Sb.
V § 37 odst. 4 písm. d) se za slovem „doručování6i)“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovem „dokladu“ se doplňují slova „a u osob, které nedosáhly plnoletosti, osobní údaje zákonného zástupce v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa pro doručování.“.výňatek ze zákona 261/2021 Sb.
0 - § 54avýňatek ze zákona 426/2021 Sb.
0 - § 2 až § 36a § 43 až § 661výňatek ze zákona 284/2021 Sb.
0 - § 4 až § 9 a § 49b až § 64výňatek ze zákona 277/2019 Sb.
0 - § 38 až § 65


Zákon 266/1994 Sb. o drahách v platném znění (zdroj zakonyprolidi.cz)


Aktualizováno 27. 12. 2022


| hlavní stránka > předpisy > vývoj § 37 zákona 266/1994 Sb. |