Změny § 18a, b zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě

V článku jsou uvedeny novely, kterými byl měněn § 18a a § 18b zákona 111/19940 Sb. V první části je seznam novelizujících zákonů se stručným přehledem provedených změn, v druhé části pak je seznam novelizujících zákonů spolu s doslovným textem novel.

Stručný přehled změn

Změna: 38/1995 Sb.
0

Změna: 304/1997 Sb.
Zřízení § 18a, b, c

Změna: 150/2000 Sb.
Odznak a průkaz; dodržování smluvních přepravních podmínek a tarifu; prokázat totožnost, zaplatit též jízdné.
Napadení pověřené osoby přestupkem.

Změna: 132/2000 Sb.
0

Změna: 361/2000 Sb.
0

Změna: 175/2002 Sb.
Prokázání totožnosti, jinak následování na policii

Změna: 577/2002 Sb.
0

Změna: 320/2002 Sb.
0

Změna: 103/2004 Sb.
0

186/2004 Sb.
0

Změna: 1/2005 Sb.
0

Změna: 229/2005 Sb.
0

253/2005 Sb.
0

Změna: 411/2005 Sb.
0

226/2006 Sb.
Oprávnění dopravce administrativní cestou zjišťovat osobní data cestujícího a rodiče nezletilého cestujícího.

Změna: 374/2007 Sb.
0

Změna: 124/2008 Sb.
0

Změna: 130/2008 Sb.
0

Změna: 250/2008 Sb.
Zrušení novely § 18a dané zákonem 226/2006 (administrativní zjišťování totožnosti cestujícího a totožnosti rodičů nezletilce)

Změna: 274/2008 Sb.
0

Změna: 227/2009 Sb.
Upřesnění osobních údajů a dokladů cestujícího při prokazování totožnosti

Změna: 194/2010 Sb.
0

Změna: 281/2009 Sb.
0

Změna: 119/2012 Sb.
0

Změna: 102/2013 Sb.
1500 Kč přirážky

Změna: 64/2014 Sb.
0

Změna: 304/2017 Sb.
Úprava nakládání s osobními údaji (číslo osobního dokladu, sdělení údajů policistou revizorovi a zákonné oprávnění ke zpracování osobních údajů dopravcem).

Změna: 115/2020 Sb.
U neplnoletých osob má pověřená osoba nárok na zjištění osobních údajů zákonního zástupce.
Textová úprava: Namísto "odznak a průkaz dopravce" je nadále "odznak a průkaz".

Změna: 337/2020 Sb.
§ 1 až § 16a, dále pak § 21c až § 41

Změna: 609/2020 Sb.
§ 34 až § 35c

Změna: 418/2021 Sb.
§ 36

Změna: 261/2021 Sb.
§ 34c

Změna: 217/2022 Sb.
0Detaily změn

výňatek ze zákona 38/1995 Sb.
0 - § 3 a 38


výňatek ze zákona 304/1997 Sb.
§ 18a
Vztahy mezi cestujícím a dopravcem veřejné linkové dopravy
(1) Řidič a průvodčí vozidla veřejné linkové dopravy nebo jiná osoba pověřená dopravcem veřejné linkové dopravy a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujících. Pověřená osoba je oprávněna
a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících n e b o ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla,
c) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat o d cestujícího osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky.
(2) Cestující je povinen
a) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li s e platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky,
c) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku z a nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.
(3) Výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku 1000 Kč.

§ 18b
Přepravní řád
( 1 ) Podmínky, za nichž se přepravují osoby, jejich zavazadla a věci a zvířata s nimi přepravovaná v silniční dopravě a integrované dopravě, stanoví přepravní řád. V přepravním řádu se uvede zejména
a) vznik a ukončení přepravní smlouvy mezi dopravcem a cestujícím a způsob prokazování jejího vzniku,
b) náležitosti jízdní hodokladu, způsob placení jízdného a posuzování platnosti jízdních dokladů (včetně případů, kdy se na přepravě podílí více dopravců),
c) podmínky, za nichž si lze předem zakoupit místo k sezení,
d) podmínky přepravy dětí, dětských kočárků, cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace a vozíků pro invalidy,
e) způsob vracení jízdného při neprovedení přepravy,
f) rozsah a podmínky přepravy zavazadel, včetně podmínek, za nichž si lze jako zavazadlo vzít nebezpečné věci,
g) podmínky přepravy zvířat,
h) podmínky přepravy autobusových zásilek.
(2) Přepravní řád stanoví vyhláškou Ministerstvo dopravy a spojů. Dopravce m ů ž e v přepravních podmínkách odlišně od přepravního řádu stanovit podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c), f), g) a h).


výňatek ze zákona 150/2000 Sb.
42. V § 18a odst. 1 se v návětí slovo "nebo" nahrazuje slovem "a".
43. V § 18a odst. 1 písm. c) se slova "osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky" nahrazují slovy "prokázání totožnosti".
44. V § 18a odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:
"a) dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif,".
Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).
45. V § 18a odst. 2 písm. c) se slova "se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky" nahrazují slovy "prokázat svoji totožnost" a za slovo "zaplatit" se vkládají slova "jízdné a".
46. V § 18a se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 11) zní :
"(4) Porušení povinností cestujícího podle odstavce 2, kterým ohrozí pověřenou osobu, je přestupkem podle zvláštního právního předpisu.11) 11) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.". 47. V § 18b odst. 1 se ve větě první doplňují tato slova: "a tarif".


výňatek ze zákona 132/2000 Sb.
0 - změna v paragrafech h 34-36 (orgány kraje)


výňatek ze zákona 361/2000 Sb.
0 § 21 a § 40b


výňatek ze zákona 175/2002 Sb.
1. V § 18a odst. 1 písm. c) se slova "prokázání totožnosti" nahrazují slovy "aby se prokázal osobními údaji podle odstavce 2 písm. c)".
2. V § 18a odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 12) zní:
"c) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li s e platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo s e prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky; osobními údaji jsou jméno , příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu,12) uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem,
12) § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).".
3. V § 18a odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném m í s t ě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnost uvedenou v písmenu c),".
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).


výňatek ze zákona 577/2002 Sb.
0 - § 4a - 11, § 40b


výňatek ze zákona 320/2002 Sb.
0 - § 2 a § 19a - 40b


výňatek ze zákona 103/2004 Sb.
0 - § 2, § 19 - 40c


výňatek ze zákona 186/2004 Sb.
0 - § 34 - 38

výňatek ze zákona 1/2005 Sb.
0 - § 2 - 12, § 19a - 40c


výňatek ze zákona 229/2005 Sb.
0 - § 8-9 a § 21 - 41


výňatek ze zákona 253/2005 Sb.
0 - § 37


výňatek ze zákona 411/2005 Sb.
0 - § 2


výňatek ze zákona 226/2006 Sb.
7. V § 18a odst. 1 písm. c) se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavce 3".
8. V § 18a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 10a a 10b zní:
"(2) Pro účely podání návrhu na zahájení řízení o zaplacení jízdného a přirážky podle zvláštního právního předpisu10a) proti cestujícímu, který nezaplatil jízdné a přirážku, je dopravce prostřednictvím osoby pověřené statutárním orgánem oprávněn vyžadovat doplnění, popřípadě upřesnění zjištěných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a u osob do 18 let jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu zákonného zástupce z informačního systému evidence obyvatel vedeného podle zvláštního právního předpisu10b).
10a) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
10b) § 8 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.". Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
9. V § 18a odst. 5 se slova "odstavci 2" nahrazují slovy "odstavce 3".
10. V § 18a odst. 3 se na konci písmene c) doplňují slova "číslo tohoto osobního dokladu, a v případě cestujícího, který ještě nedosáhl věku 18 let, též jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu jeho zákonného zástupce,".


výňatek ze zákona 374/2007 Sb.
0 - § 9


výňatek ze zákona 124/2008 Sb.
0 - § 5 a 21


výňatek ze zákona 130/2008 Sb.
0 - § 6


výňatek ze zákona 250/2008 Sb.
1. V § 18a odst. 1 písm. c) se slova odstavce 3 nahrazují slovy odstavce 2.
2. V § 18a se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 10a a 10b zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
3. V § 18a odst. 2 písm. c) se slova rodné číslo nebo a slova číslo tohoto osobního dokladu, a v případě cestujícího, který ještě nedosáhl věku 18 let, též jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu jeho zákonného zástupce, zrušují.
4. V § 18a odst. 4 se slova odstavce 3 nahrazují slovy odstavce 2.


výňatek ze zákona 274/2008 Sb.
0 - § 1


výňatek ze zákona 227/2009 Sb.
1. V § 18a odst. 1 písm. c) se slova osobními údaji nahrazují slovy osobním dokladem a sdělil osobní údaje.
2. V § 18a odst. 2 písm. c) se slova osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky; osobními údaji jsou jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu,12) uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem nahrazují slovy osobním dokladem a sdělit osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky; osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky se rozumí jméno, příjmení, datum a místo narození a adresa pro doručování12).
Poznámka pod čarou č. 12 zní:
12) § 46a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.
výňatek ze zákona 194/2010 Sb.
0 § 2 - 18, § 19 - 40c


výňatek ze zákona 281/2009 Sb.
0 - § 35


výňatek ze zákona 119/2012 Sb.
0 - § 1 - 18, § 21 - 41


výňatek ze zákona 102/2013 Sb.
14. V § 18a odst. 3 se slova 1 000 Kč nahrazují slovy 1 500 Kč.


výňatek ze zákona 64/2014 Sb.
0 - § 21 - 41


výňatek ze zákona 304/2017 Sb.
36. V § 18a odst. 2 písm. c) se slova "a adresa pro doručování" nahrazují slovy " , adresa pro doručování a číslo osobního dokladu".
Adresou pro doručování se myslí adresa podle § 46a občanského soudního řádu
37. V § 18a odstavec 4 zní:
"(4) Osoba oprávněná zjistit totožnost cestujícího podle zvláštního právního předpisu je oprávněna sdělit osobní údaje podle odstavce 2 písm. c) pověřené osobě.".
Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.
38. V § 18a se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Dopravce je oprávněn pro účely vymáhání zaplacení jízdného a přirážky zpracovávat osobní údaje podle odstavce 2 písm. c).".


výňatek ze zákona 115/2020 Sb.
24. V § 18a odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „dopravce“ zrušuje.
25. V § 18a odst. 2 písm. c) se za slovem „doručování" slovo „a" nahrazuje čárkou a za slovem „dokladu" se doplňují slova „a u osob, které nedosáhly plnoletosti, osobní údaje zákonného zástupce v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa pro doručování.".


výňatek ze zákona 337/2020 Sb.
§ 1 až § 16a, dále pak § 21c až § 41

výňatek ze zákona 609/2020 Sb.
§ 34 až § 35c

výňatek ze zákona 418/2021 Sb.
§ 36

výňatek ze zákona 261/2021 Sb.
§ 34c

výňatek ze zákona 217/2022 Sb.
§ 14 a § 43
Zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění (zdroj zakonyprolidi.cz)


Aktualizováno 26. 12. 2022


| hlavní stránka > předpisy > vývoj § 18a a 18 b zákona 111/1994 Sb. |